Поврзување со отворот за ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС (отвор за картичка за гледање кај вашиот телевизор)

За гледање на канали кои треба да се платат, мора да вметнете “CI or CI+ CARD”.

Доколку не вметнете “CI or CI+ CARD”, на некои канали ќе се прикаже пораката “Кодиран сигнал”.

По 2-3 минути ќе се прикажат информации за впарување кои содржат телефонски број, ID ознаката на “CI or CI+ CARD”, Host ID и други информации. Доколку се прикаже порака за грешка, ве молиме обратете се до давателот на услугата.

По завршување на конфигурирањето на информациите за каналите ќе се прикаже пораката “Updating Completed”, известувајќи ве дека списокот со канали е ажуриран.

ЗАБЕЛЕШКА

Сликата може да биде различна, во зависност од моделот.

“CI or CI+ CARD” мора да обезбедите од локалниот давател на кабелски услуги.

При отстранување на “CI or CI+ CARD”, внимателно извлечете ја со рацете бидејќи ако “CI or CI+ CARD” ви падне може да ја оштетите.

Вметнете ја “CI or CI+ CARD” во насоката која е означена на картичката.

Положбата на отворот за COMMON INTERFACE може да се разликува во зависност од моделот.

“CI or CI+ CARD” не е поддржана во некои држави и региони; проверете кај овластениот продавач.

Доколку имате некакви проблеми, обратете се кај давателот на услуги.

Вметнете ја “CI or CI+ CARD” која ги поддржува тековните поставувања на антената. На екранот ќе се појават изобличувања или ништо нема да се прикаже.

Почетно поставување

При првото вклучување на телевизорот, во конфигурирањето на основните поставувања ќе ви помогнат серија на прозорци за потврда на екранот. Притиснете го копчето POWERP. Постав. е достапно само кога изворот е поставен на ТВ.

Ако поврзете некој уред во HDMI IN 1(STB) приклучокот пред да започне инсталацијата, функцијата Извор на канал автоматски ќе се промени во Сет-топ кутија. Доколку не сакате да изберете Сет-топ кутија, ве молиме изберете Антена.

Доколку сакате да ја ресетирате оваа функција...

Изберете Систем - Постав. (почетно поставување). Внесете го вашиот PIN број од 4 цифри. Зададениот PIN број е “0-0-0-0”. Ако сакате да го промените PIN бројот, употребете ја функцијата Измени PIN.

Потребно е повторно да извршите Постав. (MENU Систем) во домот, дури и ако веќе сте го направиле тоа во продавницата.

Доколку го заборавите PIN кодот, притиснете ги копчињата од далечинскиот управувач по следниот редослед во режим на подготвеност, по што PIN кодот ќе се ресетира на “0-0-0-0” : MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (вклучување).

Менување на влезниот извор

Извор

ТВ / Надв. / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Компонента

Користете го за избирање на телевизорот или други надворешни влезни извори како DVD / Blu-ray плеер / кабелски приемник / STB сателитски приемник кои се поврзани на телевизорот.

Притиснете го копчето SOURCE. Во прикажаниот список на функцијата Извор, поврзаните влезни сигнали ќе бидат означени.

Нема влезен приклучок D-Sub за компјутер. Ако сакате да го поврзете компјутерот со телевизорот, може да поврзете HDMI кон DVI кабел во приклучокот HDMI IN 2(DVI) на телевизорот.

Режимот Надв. секогаш е активен. Притиснете го копчето TOOLS.

Уреди имеМожете да ги именувате надворешниот влезнен извор по Ваша желба.

–– При поврзување со компјутер преку приклучокот HDMI IN 2(DVI) со помош на HDMI кабел, треба да го поставите телевизорот во PC режим во функцијата Уреди име.

–– При поврзување со компјутер преку приклучокот HDMI IN 2(DVI) со помош на HDMI кон DVI кабел, треба да го поставите телевизорот во DVI PC режим во функцијата Уреди име.

–– При поврзување на AV уреди преку HDMI IN 2(DVI) приклучокот со помош на HDMI кон DVI кабел, треба да го поставите телевизорот во режим на DVI уреди во функцијата Уреди име.

ИнформацииМожете да ги видите деталните информации за поврзаниот надворешен уред.

Македонски- 7

Македонски

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 7

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:02