10 cm
Eliminimi i këtij produkti në mënyrën e duhur (Hedhja e pajisjeve elektrike dhe elektronike)
(Të zbatueshme në Bashkimin EVropian dhe në vende të tjera evropiane me sisteme të ndara të grumbullimit)
Kjo shenjë në produkt, pajisjet ndihmëse ose literatura tregojnë se produkti dhe pajisjet e tij ndihmëse elektronike (p.sh. ngarkuesi me energji, kufjet, kablloja USB) pasi e kanë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhen hedhur bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Për të parandaluar një dëm të mundshëm ndaj mjedisit ose shëndetit
njerëzor nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi ndajini këto pajisje nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini ato në mënyrë të përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Përdoruesit në shtëpi duhet të kontaktojnë ose shitësin me pakicë ku e kanë blerë këtë produkt ose zyrën e pushtetit vendor të tyre për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor. Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe pajisjet e tjera ndihmëse nuk duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare për eliminim.
Eliminimi në mënyrën e duhur i baterive të këtij produkti
(Të zbatueshme në Bashkimin Evropian dhe në vende të tjera evropiane me sisteme të ndara të kthimit të baterisë)
Ky shënim mbi bateri, mbi manual ose mbi ambalazh tregon që bateritë në këtë produkt, pasi kanë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Aty ku shënohen, simbolet kimike Hg, Cd ose Pb tregojnë se bateria përmban merkur, kadmium ose plumb mbi nivelet e referuara në Direktivën e KE-së 2006/66. Nëse bateritë nuk eliminohen siç duhet, këto substanca mund të dëmtojnë shëndetin e njeriut ose ambientin. Për të mbrojtur burimet
natyrore dhe për të nxitur ripërdorimin e materialeve, ju lutemi ndajini bateritë nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini nëpërmjet sistemit vendas dhe falas të kthimit të baterisë.
Gjuhët e shteteve në CIS (rusisht, ukrainisht, kazakisht) nuk disponohen për këtë produkt sepse ai është prodhuar për klientët në rajonin e BE-së.
Shqip- 3
Instalimi me montim në mur.
10 cm

Për më shumë informacione se si mund të përdorni manualin elektronik (f. 8)

Shifrat dhe ilustrimet në këtë manual përdorimi jepen vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja e produktit aktual. Modeli i produktit dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftuar.

Informacion i rëndësishëm për garancinë lidhur me shikimin e formatit të televizionit

1. Funksionet që lidhen me TV dixhital (DVB) disponohen vetëm në vendet/zonat ku transmetohen sinjalet dixhitale tokësore DVB-T (MPEG2 dhe MPEG4 AVC) ose aty ku mund të keni akses te një shërbim i përputhshëm TV kabllor DVB-C (MPEG2 dhe MPEG4 AAC). Ju lutemi konsultohuni me shitësin tuaj vendor për mundësinë e marrjes së sinjalit DVB-T ose DVB-C.

2. DVB-T është konsorciumi standard evropian DVB për transmetimin e televizionit tokësor dixhital dhe DVB-C është për transmetimin e TV dixhital nëpërmjet kabllorit. Megjithatë, disa veçori të dukshme si EPG (Guida elektronike e programeve), VOD (Video sipas kërkesës) dhe kështu me radhë, nuk përfshihen në këto specifikime. Kështu që, për momentin nuk funksionojnë.

3. Megjithëse ky TV përmbush standardet më të fundit DVB-T dhe DVB-C, duke filluar nga [gushti 2008], përputhshmëria me transmetimet e ardhshme tokësore dixhitale DVB-T dhe me ato kabllore dixhitale DVB-C nuk mund të garantohet.

4. Në varësi të vendeve/zonave ku përdoret ky TV, disa ofrues të shërbimit TV kabllor mund të kërkojnë një tarifë shtesë për këtë shërbim dhe mund t'u kërkohet të pranojnë kushtet e biznesit të tyre.

5. Disa funksione të TV dixhital mund të mos disponohen në disa vende ose rajone dhe DVB-C mund të mos funksionojë siç duhet me disa ofrues të shërbimit kabllor.

6. Për më shumë informacione, ju lutemi kontaktoni qendrën lokale të kujdesit për klientin të Samsung-ut.

Cilësia e marrjes së TV-së mund të ndikohet nga ndryshimet në metodën e transmetimit nga njëri vend në tjetrin. Kontrolloni performancën e TV-së te shitësi vendor i autorizuar i SAMSUNG-ut, ose kontaktoni qendrën telefonike të Samsung-ut nëse mund të përmirësohet apo jo duke rikonfiguruar vendosjen e TV-së.

Paralajmërim për imazhet e palëvizshme

Shmangni shfaqjen e imazheve të palëvizshme (siç janë skedarët me figura jpeg) ose elementët e imazheve të palëvizshme (siç janë logot e programeve televizive, panoramat ose imazhet me format 4:3, shiritat e bursës dhe të lajmeve në fund të ekranit etj.) në ekran. Shfaqja e vazhdueshme e figurave të palëvizshme mund të shkaktojë krijimin e hijeve në ekranin LED, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e figurës. Për të ulur rrezikun e këtij efekti, ndiqni këto rekomandime:

Shmangni shfaqjen e të njëjtit kanal televiziv për një kohë të gjatë.

Mundohuni gjithmonë t'i shfaqni figurat në ekran të plotë; Përdorni menynë e madhësisë së figurës për të gjetur opsionin më të mirë të mundshëm.

Ulni vlerat e ndriçimit dhe të kontrastit në minimumin e kërkuar për të arritur cilësinë e dëshiruar të figurës, pasi vlerat tejet të larta mund të rrisin mundësinë e djegies mbi ekran.

Përdorini shpesh të gjitha veçoritë e televizorit, të krijuara për të reduktuar mbetjen e figurës dhe djegien mbi ekran; Për hollësi drejtojuni ndarjes përkatëse në manualin e përdorimit.

Sigurimi i hapësirës së instalimit

Ruani distancën e kërkuar ndërmjet produktit dhe objekteve të tjera (p.sh. muret) për të siguruar ajrimin e duhur.

Nëse nuk zbatohet kjo gjë, mund të shkaktohet zjarr ose probleme me produktin për shkak të rritjes së brendshme të temperaturës së produktit. Kur përdoret mbajtëse ose montues në mur, përdorni vetëm pjesët e ofruara nga Samsung Electronics.

Nëse përdorni pjesë të ofruara nga prodhues të tjerë, kjo gjë mund të shkaktojë probleme të produktit ose lëndim për shkak të rrëzimit të produktit. Pamja mund të ndryshojë në varësi të produktit.

Kujdes kur prekni TV-në sepse disa pjesë mund të jenë të nxehta.

Instalimi me mbajtëse.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Shqip

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 3

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:09