Πλήρης διαθέσιμη ανάλυση

Βέλτιστη ανάλυση για τη σειρά 4: 1366 x 768 στα 60 Hz / σειρά 5: 1920 x 1080 στα 60 Hz. Βλ. σελίδα προδιαγραφών για τη διαθέσιμη ανάλυση.

Τρόπος

Ανάλυση

Οριζόντια συχνότητα

Κατακόρυφη

Συχνότητα ρολογιού pixel

Πολικότητα

1366 x 768

1920 X 1080

λειτουργίας

(KHz)

συχνότητα (Hz)

(MHz)

συγχρονισμού (Ο / Κ)

 

 

 

IBM

720 x 400

31.469

70.087

28.322

-/+

c

c

 

640 x 480

35.000

66.667

30.240

-/-

c

c

MAC

832 x 624

49.726

74.551

57.284

-/-

c

c

 

1152 x 870

68.681

75.062

100.000

-/-

 

c

 

640 x 480

31.469

59.940

25.175

-/-

c

c

 

640 x 480

37.861

72.809

31.500

-/-

c

c

 

640 x 480

37.500

75.000

31.500

-/-

c

c

 

800 x 600

37.879

60.317

40.000

+/+

c

c

 

800 x 600

48.077

72.188

50.000

+/+

c

c

 

800 x 600

46.875

75.000

49.500

+/+

c

c

 

1024 x 768

48.363

60.004

65.000

-/-

c

c

 

1024 x 768

56.476

70.069

75.000

-/-

c

c

 

1024 x 768

60.023

75.029

78.750

+/+

c

c

VESA DMT

1152 x 864

67.500

75.000

108.000

+/+

 

c

 

1280 x 720

45.000

60.000

74.250

+/+

c

c

 

1280 x 800

49.702

59.810

83.500

-/+

 

c

 

1280 x 1024

63.981

60.020

108.000

+/+

 

c

 

1280 x 1024

79.976

75.025

135.000

+/+

 

c

 

1366 x 768

47.712

59.790

85.500

+/+

c

c

 

1440 x 900

55.935

59.887

106.500

-/+

 

c

 

1600 x 900RB

60.000

60.000

108.000

+/+

 

c

 

1680 x 1050

65.290

59.954

146.250

-/+

 

c

 

1920 x 1080

67.500

60.000

148.500

+/+

 

c

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο τρόπος λειτουργίας Ιnterlace δεν υποστηρίζεται.

Αν επιλεγεί κάποια μη τυπική μορφή βίντεο, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.

Άδεια χρήσης

Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Τo Dolby και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα

Στην περίπτωση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος υπάρχουν διαθέσιμες οι Άδειες Χρήσης Ανοιχτού Κώδικα. Η ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα αναγράφεται μόνο στα Αγγλικά.

Ελληνικά - 17

Ελληνικά

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 17

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:25