Opozorilo! Pomembna varnostna navodila

(Pred namestitvijo Samsungovega izdelka preberite razdelek, ki ustreza oznaki na njem.)

PREVIDNO

NE ODPIRAJTE – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.

Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.

Ta simbol opozarja, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njeni uporabi in vzdrževanju.

Reže in odprtine v omarici in na hrbtnem ali spodnjem delu so namenjene nujnemu prezračevanju. Da zagotovite ustrezno delovanje naprave in da jo zaščitite pred pregrevanjem, teh rež in odprtin ne zakrivajte ali pokrivajte.

-Rež in odprtin ne pokrivajte z blagom ali drugimi materiali.

-Naprave ne postavljajte na posteljo, kavč, preprogo ali podobno površino, da ne zakrijete rež in odprtin.

-Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, kot je knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če je poskrbljeno za ustrezno prezračevanje.

Naprave ne postavljajte v bližino ali nad radiator ali toplotni upornik ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.

Na napravo ne postavljajte posod z vodo (vaz itd.), saj to lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara.

Naprave ne izpostavljajte dežju in je ne postavljajte v bližino vode (v bližino kadi, umivalnika, kuhinjskega korita, kadi za pranje, bazena, v mokro klet itd.). Če se naprava po nesreči zmoči, jo izključite in se takoj obrnite na pooblaščenega prodajalca. Pred čiščenjem izključite napajalni kabel iz vtičnice.

Naprava uporablja baterije. V vaši skupnosti morda veljajo predpisi, s katerimi je določeno, da morate te baterije na okolju prijazen način. Za informacije o odlaganju ali recikliranju se obrnite na lokalne oblasti.

Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljškov in adapterjev, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.

Napajalne kable napeljite tako, da ne boste stopali nanje ali jih stiskali s predmeti, postavljenimi nanje ali obnje. Še posebno pozorni bodite na del kabla, kjer je vtič, adapter, in na točko, kjer kabel izstopa iz naprave.

Da napravo zaščitite med nevihto ali če je ne boste nadzorovali ali uporabljali dlje časa, jo izključite iz stenske vtičnice in izključite antenski ali kabelski sistem. S tem boste preprečili, da bi televizor poškodovala strela ali napetostni udari na napajalnem vodu.

Preden priključite napajalni kabel za izmenični tok na vtičnico adapterja za enosmerni tok, preverite, ali označba napetosti adapterja za enosmerni tok ustreza lokalnemu električnemu omrežju.

V odprte dele naprave ne vstavljajte kovinskih predmetov. S tem lahko povzročite nevarnost električnega udara.

Da se izognete električnemu udaru, se ne dotikajte notranjosti naprave. Napravo sme odpreti samo usposobljen tehnik.

Napajalni kabel trdno in do konca priključite na vtičnico. Ko odstranjujete napajalni kabel in vlečete napajalni vtič iz vtičnice, držite vtič. Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.

Če naprava ne deluje normalno – posebno če oddaja nenavaden zvok ali vonj – jo takoj izključite in se obrnite na pooblaščenega trgovca ali servisni center.

Če televizorja ne nameravate uporabljati ali če boste dom zapustili za dlje časa (še posebej otroci, starejši ali invalidne osebe ostale same doma), izključite napajalni vtič iz vtičnice.

-Če se na napajalnem kablu nabere prah, se lahko kabel močno segreje, začne iskriti ali pa se poškoduje njegova izolacija, kar lahko povzroči električni udar, uhajanje električnega toka ali požar.

Pri namestitvi televizorja v okolju z veliko prahu, visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali v okoljih, kjer deluje neprekinjeno 24 ur na dan (na primer letališče, železniška postaja), se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Sicer se lahko izdelek resno poškoduje.

Uporabljajte samo ustrezno ozemljena vtič in vtičnico.

-Če nista ustrezno ozemljena, lahko to povzroči električni udar ali poškodovanje opreme. (Samo oprema razreda l.)

Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.

Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali otroci.

Dodatno opremo (baterije itd.) hranite na varnem mestu izven dosega otrok.

Izdelka ne nameščajte na nestabilna mesta, kot so majave police, nagnjena tla, ali na mesta, ki so izpostavljena tresljajem.

Pazite, da vam izdelek ne pade na tla, in preprečite morebitne udarce. Če je izdelek poškodovan, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

Izdelek očistite tako, da izključite napajalni kabel iz napajalne vtičnice in izdelek obrišete z mehko krpo, navlaženo z malo vode. Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilnik zraka, mazivo in detergent. Te lahko poškodujejo videz ali izbrišejo natise na izdelku.

Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskanju.

Baterij ne mečite v ogenj.

Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali pregrevajte.

Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.

OPOZORILO – PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.

Slovenščina - 2

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 2

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:26