Funkcija teleteksta

Početna stranica teletekst usluge sadrži informacije o načinu korišćenja usluge. Za ispravan prikaz teletekst informacija, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.

Stranice teleteksta možete da menjate pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.

10(režim): Izbor režima teleteksta (LISTA/FLOF). Ako ga pritisnete u režimu LISTA,

1

aktiviraće se režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da sačuvate stranicu

teleteksta pomoću dugmeta 8(sačuvaj).

 

23

8

2

/(teletekst uključen/mešano/isključen): Aktiviranje režima teleteksta za trenutni

 

kanal. Pritisnite dugme dvaput ako želite da se teletekst prikazuje preko ekrana u kojem

 

se emituje program. Pritisnite ga još jednom da biste isključili prikaz teleteksta.

3

1

(podstranica): Pritisnite ovo dugme da biste prikazali dostupnu podstranicu.

4

8

(sačuvaj): Čuvanje stranica teleteksta.

5

6

(indeks): Prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kom trenutku tokom

 

pregledanja teleteksta.

6

4

(veličina): Pritisnite ovo dugme da biste u gornjoj polovini ekrana prikazali teletekst

 

dvostruke veličine. Pritisnite ga ponovo da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana.

 

Pritisnite ga još jednom da biste dobili normalan prikaz.

 

 

(zadrži): Zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više

4

9

7

9

 

sekundarnih stranica koje se otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo

 

pritisnite dugme.

MEDIA.5P

6

7

A B C

E-MANUAL P.SIZE AD/SUBT.

 

8

2

(stranica nagore): Prikazivanje sledeće stranice teleteksta.

 

9

3

(stranica nadole): Prikazivanje prethodne stranice teleteksta.

0

0

5

(otkrij): Prikazivanje skrivenog teksta (na primer, odgovora na pitanja iz kviza). Da

biste prikazali normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.

!7(otkaži): Umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa prikazom programa koji se emituje.

!

@ Dugmad u boji (crveno, zeleno, žuto i plavo): Ako dobavljač programa koristi sistem

D @

FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene su bojama i možete ih izabrati

pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenoj temi. Prikazaće

 

 

se nova stranica obeležena bojom. Na isti način možete da birate i stavke. Da biste

 

 

prikazali prethodnu ili sledeću stranicu, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.

Srpski

Stranice teleteksta su organizovane u šest kategorija

Deo

Sadržaj

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

A

Broj izabrane strane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Oznaka TV kanala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Broj trenutne stranice ili indikatori za pretraživanje.

 

 

 

E

 

DDatum i vreme.

E

Tekst.

 

F

 

 

 

 

 

FStatusne informacije. FASTEXT informacije.

Srpski - 9

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 9

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:46