VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH ZARIADENIA NA AUTOMATICKÉ VYSÝPANIE

1. Vyberte nádobu na prach v smere šípky.

2.Posuňte poistku smerom nadol, čím otvoríte kryt nádoby na

prach.

Po umiestnení nádoby na prach nad odpadový kôš otvorte kryt.

Posuňte poistku smerom nadol, čím otvoríte kryt nádoby na prach.

3. Vytraste prach z nádoby na prach.

4. Zatvorte kryt nádoby na prach, kým nezaskočí na svoje miesto a znovu namontujte nádobu na prach do hlavného telesa.

Kliknutie

ČISTENIE CYKLÓNY NÁDOBY NA PRACH ZARIADENIA NA AUTOMATICKÉ VYSÝPANIE

1

2

3

Vyberte nádobu na prach,

Odstráňte všetky cudzie

Po vyčistení otočte a zatvorte

otočte a otvorte kryt cyklóny

predmety z vnútra cyklóny.

kryt cyklóny v smere šípky.

v smere šípky.

 

 

40_ údržba