När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av
det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du
kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla
produkter i det vanliga hushållsavfallet.
Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt
kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter
på miljö och hälsa.

Modell- och serienummer

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och
serienumret till produkten. Modell- och serienumret
nns på produktens bak- eller undersida. Skriv numren
här:
Modellnummer _____________________________
Serienr ___________________________________

DA

Copyright

Dette produkt indeholder teknologi med copyright-
beskyttelse, som er beskyttet af visse amerikanske
patenter og anden immateriel ejendom tilhørende
Macrovision Corporation og andre rettighedsejere.
Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal
godkendes af Macrovision Corporation, og er kun
beregnet til privat brug og anden visning for et
begrænset publikum, medmindre det er godkendt af
Macrovision Corporation. Ombygning og demontering
af enheden er forbudt.

Overholdelse

Dette produkt overholder de væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i direktiverne
2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Varemærker

“Made for iPod” betyder, at et stykke elektronisk
tilbehør er designet speci kt til at tilsluttes til en iPod
og er certi ceret af udvikleren til at opfylde Apples
standarder for ydeevne.
“Works with iPhone” betyder, at et stykke elektronisk
tilbehør er designet speci kt til at tilsluttes til en
iPhone og er certi ceret af udvikleren til at opfylde
Apples standarder for ydeevne.
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller
for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og
lovmæssige standarder.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret
i USA og andre lande.

Sikkerhed

Udsæt ikke produktet for regn, vand eller
ekstrem varme. Anbring aldrig væskebeholdere,
f.eks. vaser, i nærheden af hjemmebiografen.
Hvis der spildes væske på eller i produktet,
skal alle tilsluttede enheder frakobles. Kontakt
Philips Kundeservice for at få produktet
undersøgt før brug.
Anbring aldrig produktet i nærheden af åben ild
eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
Benyt kun en tør klud til at renre produktet
med.

Bortskaffelse af udtjente produkter

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med
en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente
produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Modelnummer og serienummer

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om
modelnummeret og serienummeret på produktet.
Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden
eller i bunden af produktet. Skriv numrene her:
Modelnr. ___________________________________
Serienr. ____________________________________

FI

Tekijänoikeus

Tässä tuotteessa käytetään tekijänoikeuksia suojaavaa
tekniikkaa, joka on suojattu tietyillä Yhdysvaltain liitto-
hallinnon patenteilla ja muilla immateriaalioikeuksilla,
joiden omistajia ovat Macrovision Corporation ja muut
tahot. Tämän tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan käyt-
täminen on sallittua vain Macrovision Corporationin
luvalla. Tekniikka on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöä
ja muuta rajoitettua käyttöä varten. Tekniikan valmistus-
tavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

Yhdenmukaisuus

Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite),
2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä
koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Tavaramerkit

Made for iPod merkitsee, että sähköinen lisävaruste on
tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, ja sen kehittäjä
takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.
Works with iPhone merkitsee, että sähköinen lisäva-
ruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPhoneen, ja
sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suoritusky-
kyvaatimukset.
Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se
täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit.
iPod on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Turvallisuus

Älä altista tuotetta sateelle, vedelle tai liialliselle
kuumuudelle. Älä aseta nestettä sisältäv
astioita kuten maljakoita kotiteatterin lähelle.
Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään,
irrota se muista liitetyistä laitteista. Ota yhteys
Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan
ennen käyttöä.
Älä aseta tuotetta avotulen tai muiden
lämmönlähteiden lähelle tai suoraan
auringonvaloon.
Puhdista laitetta vain kuivalla liinalla.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää
ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja
tuotteita talousjätteiden mukana.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.

Mallinumero ja sarjanumero

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen
malli ja sarjanumero. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen
tausta- tai alapuolella. Kirjoita numerot tähän:
Mallinumero ________________________________
Sarjanumero ________________________________

PT

Direitos de autor

Este produto incorpora tecnologia de protecção de
direitos de autor protegida pelas reivindicações de
método de determinadas patentes dos EUA, e por
outros direitos de propriedade intelectual da Macrovi-
sion Corporation e outros proprietários de direitos. A
utilização desta tecnologia de protecção de direitos de
autor deve ser autorizada pela Macrovision Corpora-
tion e aplica-se ao uso doméstico e outros modos de
visualização limitados, salvo autorização expressa da
Macrovision Corporation. A engenharia inversa ou a
desmontagem são proibidas.

Conformidade

Este produto cumpre os requisitos essenciais e
outras disposições relevantes das Directivas
2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (CEM).

Marcas comerciais

“Made for iPod” (concebido para iPod) signi ca que
o acessório electrónico foi concebido para ser espe-
ci camente conectado ao iPod e que o seu criador
certi ca que cumpre as normas de desempenho da
Apple.
“Works with iPod” (funciona com iPod) signi ca que
o acessório electrónico foi concebido para ser especi-
camente ligado ao iPod e que o seu criador certi ca
que cumpre as normas de desempenho da Apple.
A Apple não se responsabiliza pela utilização deste
dispositivo ou pelo cumprimento das normas de
segurança e da regulamentação.
iPod é uma marca comercial da Apple, Inc., registada
nos E.U.A. e em outros países.

Segurança

Nunca exponha o produto à chuva, água ou
calor excessivo. Nunca coloque recipientes com
quidos, tais como jarras, próximos do sistema
de cinema em casa. Se forem derramados
quidos sobre o produto, desligue-o de outros
produtos aos quais esteja ligado. Contacte o
Apoio ao Cliente da Philips para que o produto
seja veri cado antes de ser utilizado.
Nunca coloque o produto perto de lume ou
fontes de calor, incluindo a exposição solar
directa.
Utilize apenas panos secos para limpar o
produto.

Eliminação do seu antigo produto

O produto foi concebido e fabricado com materiais
e componentes de alta qualidade, que podem ser
reciclados e reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um
traço por cima constar de um produto, signi ca que
esse produto está abrangido pela Directiva Europeia
2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha
selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e
não elimine os seus antigos produtos juntamente com
o lixo doméstico.
A eliminação correcta do seu produto antigo evita
potenciais consequências nocivas para o ambiente e
para a saúde pública.

Número do modelo e número de

série

Se contactar a Philips, ser-lhe-ão pedidos os números
de modelo e de série do produto. Os números de
modelo e de série encontram-se na parte posterior
ou inferior do produto. Anote os números aqui:
Nº de modelo ______________________________
Nº de série ________________________________

EL

Πνευματικά δικαιώματα

Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστα-
σίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύο-
νται από αξιώσεις μεθόδων ορισμένων ευρεσιτε-
χνιών Η.Π.Α. και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Macrovision
Corporation και σε άλλους κατόχους πνευμα-
τικών δικαιωμάτων. Η χρήση της τεχνολογίας
προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση της Macrovision
Corporation και προορίζεται για οικιακή και
άλλες χρήσεις περιορισμένης θέασης, εκτός και
αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την
Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη
συναρμολόγηση ή η αποσυναρμολόγηση.

Συμμόρφωση

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες
σχετικές διατάξεις των οδηγιών
2006/95/ΕΚ (Χαμηλή τάση), 2004/108/ΕΚ (EMC).

Εμπορικά σήματα

Η σήμανση “Made for iPod” σημαίνει ότι κάποιο
ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει κατασκευαστεί ειδικά
για σύνδεση με iPod και έχει πιστοποιηθεί από τον
κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδο-
σης της Apple.
Η σήμανση “Works with iPhone” σημαίνει ότι
κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει κατασκευαστεί
ειδικά για σύνδεση με iPhone και έχει πιστοποιηθεί
από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα
απόδοσης της Apple.
Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία
της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της
προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά
πρότυπα.
Το iPod είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατα-
χωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Ασφάλεια

Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε βροχή, νερό
ή υπερβολική θερμότητα. Μην τοποθετείτε
ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά
στο Home Cinema. Εάν χυθεί υγρό πάνω
στο προϊόν, αποσυνδέστε το από τυχόν
συνδεδεμένες συσκευές. Επικοινωνήστε με
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips
για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν κοντά
σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές
θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της
άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό πανί για τον
καθαρισμό του προϊόντος.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος

σας

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα,
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το
προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό
σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και
μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας
προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία.

Αριθμός μοντέλου και αριθμός

σειράς

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί
ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του
προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του
προϊόντος σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου ___________________________
Αριθμός σειράς _____________________________

RU

Авторские права

Незаконное создание копий защищенных
материалов, включая копирование программ,
файлов, теле- и радиопередач и аудиозаписей,
может являться нарушением авторских прав и
быть уголовно наказуемым. Данное оборудование
не должно использоваться в подобных целях.

Поддержка стандартов

Данное изделие соответствует основным
требованиям и другим соответствующим
положениям директив 2006/95/EC (Директива
по низковольтным устройствам) и 2004/108/EC
(Директивы по ЕМС).

Товарные знаки

Сделано для iPod” означает, что данное электрон-
ное устройство специально разработано для
подключения к изделиям iPod и имеет сертифика-
цию разработчика по соответствию технических
характеристик стандартам корпорации Apple.
Сделано для iPod” означает, что данное электрон-
ное устройство специально разработано для
подключения к устройствам iPod и имеет сертифи-
кацию разработчика по соответствию технических
характеристик стандартам корпорации Apple.
Корпорация Apple не несет ответственности за
функциональность данного устройства или за его
соответствие стандартам и требованиям техники
безопасности.
iPod является товарным знаком корпорации Apple
Inc., зарегистрированным в США и других странах

Техника безопасности

Не подвергайте телевизор воздействию
дождя, воды или высоких температур.
Не размещайте рядом с телевизором
сосуды с жидкостью, например вазы.
Если на/в телевизор попала жидкость,
отсоедините от него все подключенные
устройства. Обратитесь в центр поддержки
потребителей Philips для проверки
телевизора перед его дальнейшим
использованием.
Никогда не размещайте устройство вблизи
источников открытого пламени или других
источников тепла, в том числе избега��те
воздействия прямых солнечных лучей.
Для очистки используйте только сухую
ткань.

Утилизация старого изделия

Изделие разработано и изготовлено с
применением высококачественных деталей и
компонентов, которые подлежат переработке и
повторному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного
бака означает, что данное изделие подпадает под
действие директивы Европейского Совета 2002/96/
EC Узнайте о правилах местного законодательства
по раздельной утилизации электротехнических и
электронных изделий.
Действуйте в соответствии с местными правилами
и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с
бытовыми отходами.
Правильная утилизация отслужившего
оборудования поможет предотвратить возможное
вредное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.

Номер модели и серийный номер

При обращении в Philips вам потребуется назвать
модель и серийный номер устройства. Серийный
номер и номер модели указаны на задней панели
устройства. Впишите эти номера здесь:
Номер модели _____________________________
Серийный номер ___________________________

ZH-CN

版权

本产品采用版权保护技术,受 Macrovision
Corporation 和其它权利所有者拥有的某些美国
专利和其它知识产权保护。 本版权保护技术须
经 Macrovision Corporation 授权方可使用。除
非 Macrovision Corporation 另行授权,否则只
能用于家用和其它有限观看目的。 禁止反向工程
或反汇编。

商标

“ipod 专用”表示电子配件专门设计用于连接
iPod,并且经开发人员认证,符合 Apple 的性
能标准。
“iPhone 适用”表示电子配件专门设计用于连
接 iPhone,并且经开发人员认证,符合 Apple
的性能标准。
Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规
标准不负任何责任。
iPod 是 Apple Inc., 在美国 和其它国家/地区注
册的商标。

安全

切勿将本产品暴露在雨中水中或过的环
中。切勿将液体容器(如花瓶)家庭影院
旁边。如果有液体溅到产品表面或内部请将
其与任何连接的设备断开连接。与 Philips
客户服务中心系,对产品进行检查后再行
使用
切勿将本产品放置在靠近明火或其它热源的

地方包括阳光射处。
只能用干本产品

弃置旧产品

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制
造而成。
如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号,则表示
此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请自行了解当
地的电子和电气产品分类收集系统。
请遵守当地规定,不要将旧产品丢弃到普通生活
垃圾中。
正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造
成潜在的负面影响。

型号和序列号

如果您与 Philips 联系,将会被询问产品的型号
和序列号。型号和序列号可以在产品的背面或底
部找到。请在此处填写型号:
型号 _____________________________________
序列号 ___________________________________

ZH-TW

版權

本產品採用具有版權保護的技術,受到某些美國
專利及其他 Macrovision Corporation 和其他權
利擁有者的智慧財產權保護。 使用本版權保護技
術必須經由 Macrovision Corporation 授權,且
除非 Macrovision Corporation 另外授權,否則
僅限於家用及其他有限的檢視用途。 禁止進行反
向工程或拆解。

Segurança

Nunca exponha o produto à chuva, água ou ao
calor excessivo. Nunca coloque vasilhas com
quido, como vasos, perto do Home Theater.
Se algum líquido for derramado sobre ou
dentro do produto, desconecte-o de qualquer
dispositivo. Entre em contato com a Central
de Atendimento ao Cliente Philips para que o
produto seja veri cado antes de ser utilizado
novamente.
Nunca coloque o produto próximo a fogo
exposto ou a outras fontes de calor, incluindo
luz solar direta.
Use somente um pano seco para limpar o
produto.

Descarte do produto antigo

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais
e componentes de alta qualidade, que podem ser
reciclados e reutilizados.

PL

Prawa autorskie

W niniejszym produkcie zastosowano technologię
ochrony praw autorskich. Technologia ta chroniona
jest właściwymi amerykańskimi patentami oraz innymi
prawami dotyczącymi własności intelektualnej, których
właścicielem jest rma Macrovision Corporation
oraz inne podmioty. Technologia ta nie może być
wykorzystywana bez zgody rmy Macrovision Corpo-
ration i przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań
domowych oraz innych zastosowań o charakterze
niepublicznym, o ile nie uzyskano specjalnej zgody
Macrovision Corporation. Zabroniony jest demontaż
urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtwarzanie
konstrukcji urządzenia).

Zgodność

Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania
związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa
niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa
zgodności elektromagnetycznej).

Znaki towarowe

„Made for iPod” oznacza, że sprzęt elektroniczny
jest dostosowany do wymogów odtwarzacza iPod
i jest uznawany przez producenta, ponieważ spełnia
standardy rmy Apple.
„Works with iPhone” oznacza, że sprzęt elektroniczny
jest dostosowany do wymogów telefonu iPhone i
jest uznawany przez producenta, ponieważ spełnia
standardy rmy Apple.
Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządze-
nia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeń-
stwa i z innymi przepisami.
iPod jest znakiem towarowym rmy Apple Inc., za-
strzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Bezpieczeństwo

Zawsze chroń urządzenie przed deszczem,
wodą i nadmiernym ciepłem. Nie stawiaj
przedmiotów wypełnionych cieczą (np.
wazonów) w pobliżu zestawu kina domowego.
W przypadku rozlania cieczy na urządzenie
należy natychmiast odłączyć je od innych
podłączonych urządzeń. Aby sprawdzić
urządzenie przed użyciem, skontaktuj się
z działem obsługi klienta rmy Philips.
Nie stawiaj urządzenia w pobliżu otwartego
ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj
urządzenia na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie
suchej ściereczki.

Pozbycie się starego produktu

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane
z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości,
które nadają się do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/
WE. Informacje na temat wydzielonych punktów
składowania zużytych produktów elektrycznych i
elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń
wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie
pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie
zdrowie.

Numer modelu i numer seryjny

W przypadku kontaktu z rmą Philips należy podać
numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer
modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu lub na
spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:
Nr modelu ________________________________
Nr seryjny ________________________________

TR

Telif Hakkı

Bu ürün, Macrovision Corporation’a ve diğer hak
sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer kri mül-
kiyet hakları ile korunan telifhakkı koruma teknolojisi
içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı
Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır
ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin
verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme
kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara
ayırma yasaktır.

Uyumluluk

Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC
(EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer
hükümlerine uygundur.

Ticari markalar

“Made for iPod”, özel olarak iPod’a bağlanacak şekilde
tasarlanmış ve geliştiricisi tarafından Apple performans
standartlarını karşıladığı belgelenmiş aksesuar anlamına
gelir.
“Works with iPhone”, özel olarak iPhone’a bağlanacak
şekilde tasarlanmış ve geliştiricisi tarafından Apple per-
formans standartlarını karşıladığı belgelenmiş aksesuar
anlamına gelir.
Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standart-
lar ile uyumluluğundan sorumlu değildir.
iPod, Apple Inc.’nin ABD’de ve diğer ülkelerde kayıtlı
ticari markasıdır.

Güvenlik

Ürünü yağmura, suya veya aşırı sıcaklığa maruz
bırakmayın. Ev sinema sisteminin yakınına asla
vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin.
Ürünün içine veya üzerine sıvı dökülürse, bağlı
tüm cihazları çıkarın. Yeniden kullanmadan önce
ürünün Philipsşteri Destek birimi tarafından
kontrol edilmesini sağlayın.
Ürünü kesinlikle çıplak alev veya doğrudan
güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma
yerleştirmeyin.
Ürünü temizlemek için sadece kuru bir bez
kullanın.

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli
etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC
sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına
gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması
ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi
edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen
ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.
Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde
olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Model numarası ve seri numarası

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve
model numaraları istenecektir. Model numarası ve
seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır.
Numaraları buraya yazın:
Model No. __________________________________
Seri No. ____________________________________

商標

「iPod 專用」意指該電子配件產品專為連接
iPod 而設計,通過開發者認證,並符合 Apple
效能標準。
「iPhone 適用」意指該電子配件產品專為連接
iPhone 而設計,通過開發者認證,並符合 Apple
效能標準。
對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標
準,Apple 概不負責。
iPod 為 Apple Inc., 在美國 及其他國家的註冊
商標。

安全

切勿使產品接近水或高溫環境。 請勿將花瓶
等盛裝液體的容器靠近家庭劇院產品。 若有
甚噴灑至產品或進入產品中請拔除所有
的裝置連線。 聯絡 Philips 顧客服務中
行檢查後再使用產
請勿將產品放置在靠近火焰或其他熱源的位

置,包 括 陽 光 直 射 位 置
請僅使用乾布清潔產品

舊產品的處置

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造,
可回收和重複使用。
當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時,代表
產品適用於歐洲指令 (European Directive)
2002/96/EC。 請取得當地電子產品分類收集
系統的相關資訊。
根據當地法規處理,請勿將廢棄產品當作一般家
庭垃圾棄置。
正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康
帶來潛在的負面影響。

機型與序號

若與 Philips 聯絡,您必需提供產品的機型與序
號。 機型與序號位於產品的背面或底部。 將號
碼填寫與此:
型號 ______________________________________
序號 ______________________________________

MS-MY

Hak cipta

Produk ini menggabungkan teknologi perlindungan hak
cipta yang dilindungi oleh tuntutan kaedah beberapa
paten A.S. dan lain-lain hak harta intelektual yang
dimiliki oleh Macrovision Corporation dan pemilik hak
yang lain. Penggunaan teknologi perlindungan hak cipta
ini mesti mendapat kebenaran daripada Macrovision
Corporation, dan dimaksudkan untuk penggunaan ton-
tonan di rumah dan lain-lain tempat yang terhad sahaja
melainkan dibenarkan oleh Macrovision Corporation.
Kejuruteraan terbalik atau membuka pemasangan
adalah dilarang.

Tanda dagangan

iPod adalah tanda dagangan Apple Inc. yang berdaftar
di A.S. dan negara lain.
“Dibuat untuk iPod” bermaksud bahawa aksesori
elektronik itu telah direka bentuk untuk disambungkan
secara khusus dengan iPod dan telah diperakui oleh
pembangunnya untuk memenuhi piawai prestasi Apple.
Apple tidak bertanggungjawab terhadap pengendalian
peranti ini atau pematuhannya kepada piawai
keselamatan dan pengawalaturannya.

Keselamatan

Jangan sekali-kali dedahkan produk kepada
hujan, air atau haba yang melampau. Jangan
sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti
pasu, berhampiran dengan teater rumah.
Jika cecair tertumpah ke atas atau ke dalam
produk, tanggalkan produk daripada sebarang
peranti yang bersambung. Hubungi Penjagaan
Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum
digunakan.
Jangan sekali-kali letakkan produk berhampiran
dengan nyalaan terbuka atau sumber haba lain,
termasuk cahaya matahari langsung.
Hanya gunakan kain yang kering untuk
membersihkan produk.

Pembuangan barang lama anda

Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan
menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti
tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.
Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini
dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk
tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC.
Sila maklumkan diri anda mengenai sistem kutipan
berasingan setempat untuk produk elektrik dan
elektronik.
Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan
jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah
anda yang biasa.
Cara membuang produk lama anda yang betul akan
membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap
alam sekitar dan kesihatan manusia.

Nombor model dan nombor siri

Jika anda menghubungi Philips, anda akan diminta
untuk memberikan model dan nombor siri produk
anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada
bahagian belakang produk anda. Tulis nombor tersebut
di sini:
No. Model __________________________________
No. Siri ____________________________________

BR-PT

Copyright

Este produto contém tecnologia de proteção
a direitos autorais, que está protegida por
reivindicão de métodos de determinadas
patentes americanas e por outros direitos de
propriedade intelectual pertencentes à Macrovision
Corporation e a outros proprietários de direitos.
O uso dessa tecnologia de proteção a direitos
autorais deve ser autorizado pela Macrovision
Corporation e destina-se a uso doméstico e a
outros usos de exibão limitados, a menos que algo
em contrário seja expressamente autorizado pela
Macrovision Corporation. A engenharia reversa ou
a desmontagem são proibidas.

Marcas comerciais

Made for iPod” (Feito para iPod) signi ca que um
acesrio eletrônico foi projetado para conectar-se
especi camente ao iPod e foi certi cado pelo de-
senvolvedor para estar de acordo com os padrões
de desempenho da Apple.
Works with iPhone” (Funciona com iPhone) signi-
ca que um acessório eletrônico foi projetado para
conectar-se especi camente ao iPhone e foi certi -
cado pelo desenvolvedor para estar de acordo com
os padrões de desempenho da Apple.
A Apple não se responsabiliza pela operação desse
dispositivo ou pela conformidade com pades
reguladores e de segurança.
iPod é marca comercial da Apple Inc., registrada nos
EUA e em outros países.
Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver
a xado a um produto, signi ca que ele se enquadra
na Diretiva européia 2002/96/EC. Informe-se sobre o
sistema de coleta especial local de produtos elétricos
e eletrônicos.
Proceda de acordo com as normas locais e não
descarte produtos antigos no lixo doméstico con-
vencional.
O descarte correto de produtos antigos ajuda a
impedir possíveis conseqüências negativas para o meio
ambiente e para a saúde humana.

Números do modelo e de série

Ao entrar em contato com a Philips, você será
solicitado a fornecer os números do modelo e de
rie do aparelho, localizados na parte traseira do
próprio aparelho. Escreva os números aqui:
do modelo _______________
Nº de série ______________

Уважаемый потребитель!
При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели
приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений,
исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
При бережном и внимательном отношении изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических
повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью
идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.
Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем
обратиться за консультацией в наш Информационный центр.
Условия гарантии
По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия.
Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный
гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).
Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре
Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru
ремонта неуполномоченными лицами;
внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
Объект
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)
Изделие
3 года
1 год
Пульт дистанционного управления
1 год
1 год
Компания изготовитель выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при
соблюдении правил его эксплуатации.
᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪ܗ㋴
+D]DUGRXV7R[LF6XEVWDQFH
䚼ӊৡ⿄
1DPHRIWKH3DUWV
3E/HDG
∲+J
0HUFXU\
䬝&G
&DGPLXP
݁Ӌ䫀
&KURPLXP
໮⒈㘨㣃
3%%
໮⒈Ѡ㣃䝮
3%'(˅
+RXVLQJ
໪໇
3:%V
⬉䏃ᵓ㒘ӊ
$FFHVVRULHV
FDEOHV
䖲᥹㒓˅
ƻ˖㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼೼䆹䚼ӊ᠔᳝ഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣ഛ೼6-7ᷛޚ㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖ҹϟDŽ
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous
materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.
h˖㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼㟇ᇥ೼䆹䚼ӊⱘᶤϔഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣䍙ߎ6-7̢ᷛޚ㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖DŽ
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the
homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.
⦃ֱՓ⫼ᳳ䰤Environmental Protection Use Period
ℸᷛ䆚ᣛᳳ䰤˄कᑈ˅ˈ⬉ᄤֵᙃѻકЁ৿᳝ⱘ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪ܗ㋴೼ℷᐌՓ⫼ⱘᴵӊϟϡӮথ
⫳໪⊘៪さবˈ⫼᠋Փ⫼䆹⬉ᄤֵᙃѻકϡӮᇍ⦃๗䗴៤Ϲ䞡∵ᶧ៪ᇍ݊Ҏ䑿ǃ䋶ѻ䗴៤Ϲ䞡ᤳᆇ
ⱘᳳ䰤DŽ
This logo refers to the period ( 10 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements
contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or
elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.
10
OOO O O OXOOO OO
NOTES
DCK3060_00_QSG_v5_520x650.indd 2DCK3060_00_QSG_v5_520x650.indd 2 2/2/2010 9:35:45 AM2/2/2010 9:35:45 AM
OO O O OO
䰘ӊ˄