یزاس بوطرم درکلمع اب امش یاوه هدننک هیفصت یاه یگژیو

!!درک ارجا هاگتسد کی اهنت اب ناوت یم ار ندرک ینوفعدض ،یزاس بوطرم ،هیفصت یاهدرکلمع !!اوه زا لماک تبقارم

: هدنیآ هروظنمدنچ یقرب هاگتسدee

یم ناکما امش هب یزاس بوطرم درکلمع اب اوه هدننک هیفصت نیا ،دنا هدش بیکرت ندرک ینوفعدض و یزاس بوطرم ،هیفصت یاهدرکلمع نوچ

.دینک هدافتسا شخبرمث تروص هب دوخ یگدنز یاضف زا ات دهد

.دنک یم لمع هناگود ندرک زیتم متسیس ینوی ندرک ینوفعدض و ندرکرتلیف هلحرم 3 اب اوه هیفصتee

یوب و زاگ یارب( ریگوب رتلیف )زیر کاخ و درگ یارب( HEPA رتلیف )گرزب کاخ و درگ یارب( هییفصت متسیس رتلیف شیپ هلحرم 3 بیکرت

.داد دهاوخ دوبهب ار قاتا لخاد یاوه تیفیک S-Plasma نوی هدننک ینوفعدض درکلمع و )رضم

: یعیبط یزاس بوطرم طسوت ندرک توارطرپ و مرن هولجee

همه رد یلخاد یاضف تسدکی یزاس بوطرم یارب و هدش بذج تسوپ رد یتحار هب دنوش یم داجیا یعیبط یزاس بوطرم طسوت هک بآ زیر تارذ هئارا امش هب ار یلماس یگدنز طیحم ات دراد یم هگن دصرد 60 ات 40 هدودحم رد ار ملاس تبوطر نازیم هاگتسد نیا هولاعب .دنوش یم شخپ اج

.دنک

: S-Plasma نوی طسوت لرتنک و لاعف ندرک ینوفعدضee

)O2–( نژیسکا نوی اب )H( لاعف نژوردیه بیکرت طسوت هک دنک یم بذج ار دنتسه قلعم اوه رد HOOقیرط زا هک رضم داوم S-Plasma نوی

.درب یم نیب زا ار اوه رد کپک و سوریو ،مرج هک درب یم نیب زا ینوفعدض مانجا یارب ار نیئتورپ راتخاس ینژوردیه دناب و تسا هدش دیلوت

: زیتم یزاس بوطرمee

داجیا تبوطر راخب داجیا زا سپ هک یدیفس ردوپ زا یریگشیپ یارب بآ هیفصت رتلیف زا یزاس بوطرم درکلمع اب Samsung یاوه هدننک هیفصت

.دنک یم هدافتسا هدش

لااب تیفیک اب یحارط

ربراک یاهزاین ساسارب یحارط .دنک یم هئارا ار میلام میسن ساسحا یزاس بوطرم درکلمع اب اوه هدننک هیفصت یلااب تیفیک اب یحارطee

.دراد یگنهامه قاتا لخاد تانیئزت هنوگره اب و تسا ناسآ نآ زا هدافتسا نوچ هدوب

2

Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 2

2013-07-18 오후 5:19:07