.دینک هعلاطم هاگتسد زا هدافتسا زا شیپ ار ریز تاعلاطا مامت ،هاگتسد هب ندز همدص ای نارگید و دوخ هب ندناسر بیسآ زا یریگولج یارب

ینمیا هب طوبرم یطایتحا تامادقا

دینک شوماخ امیپاوه رد ندش راوس ماگنه ار دوخ هاگتسددینکن هدافتسا یکینورتکلا یاه هاگتسد ریاس یکیدزن رد دوخ هاگتسد زادینک تقد ،اهنآ نتخادنارود و اهرژراش و اه یرتاب زا هدافتسا ماگنه

 

 

 

لامعا‌لباق زاجم دح ریز رد لوصحم نیا

 

 

یاه هاگتسد رد امش هاگتسد تسا نکمم .تسا ینوناقریغ امیپاوه رد هاگتسد زا هدافتسانکمم .دننک یم هدافتسا ییویدار سناکرف یاه لانگیس زا یکینورتکلا یاه هاگتسد رتشیب

هاگتسد یارب ًاصوصخم هک گنوسماس دییأت دروم یاهرژراش و اه یرتاب زا طقف•

 

 

.دنک داجیا لخادت امیپاوه یکینورتکلا تیاده.دنک داجیا لخادت یکینورتکلا یاه هاگتسد ریاس رد امش هاگتسد تسا

بجوم دنناوت یم راگزاسان یاهرژراش و اه یرتاب .دینک هدافتسا ،دنا هدش یحارط امش

رارق مرگولیک رب تاو ٢/٠ ینعی یروشک

 

 

رد دوجوم یکینورتکلا یاه هاگتسد ،امش هاگتسد ییویدار سناکرف لیلد هب تسا نکممدینکن هدافتسا بلق نابرض میظنت هاگتسد یکیدزن رد دوخ هاگتسد زا.دنوش امش هاگتسد ندید همدص ای یدج تاحارجشخب رد SAR صاخ ريداقم رثکادح .دراد

 

 

هاگتسد ای اه یرتاب نتخادنارود ماگنه .دیزادنین شتآ رد ار اه هاگتسد ای اه یرتاب زگره•

 

 

دننکن لمع تسرد یروتوم هیلقن هلیسو

نابرض میظنت هاگتسد یرتم یتناس ۱۵ هدودحم رد دوخ هاگتسد زا ،ناکما تروص رد•

»صاخ بذج نازيم« همانيهاوگ تاعلاطا

www.sar-tick.com

 

رد دوجوم یکینورتکلا یاه هاگتسد ،امش هاگتسد ییویدار سناکرف لیلد هب تسا نکمم.دینک یوریپ یلحم تاررقم مامت زا ،هدش هدافتسا یاه.تسا هدمآ ،امنهار هچرتفد نيا )SAR(

 

لخادت بلق نابرض میظنت هاگتسد رد دناوت یم امش هاگتسد اریز ،دینکن هدافتسا بلق

یاه قاجا لثم هدننک مرگ یاه هاگتسد لخاد رد ای یور رب ار هاگتسد ای یرتاب زگره•

 

 

.دیریگب سامت نآ هدنزاس اب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دننکن لمع تسرد امش یوردوخ

.دنک داجیا

 

 

 

شیب ندش غاد اب اه یرتاب تسا نکمم .دیهدن رارق روتایدار ای زاگ قاجا ،ویوورکیام

 

 

 

 

 

 

 

میظنت هاگتسد زا رود رتم یتناس ۱۵ لقادح ار نآ ،دینک هدافتسا دوخ هاگتسد زا دیاب رگا•

 

 

 

 

.دنوش رجفنم ،دح زا

 

 

 

هدافتسا هب طوبرم ینمیا تاررقم و اهرادشه همه زا
.دیراد هگن بلق نابرض

دایز یجراخ راشف ضرعم رد یرتاب نداد رارق زا .دینکن هل ای خاروس ار یرتاب زگره•

و یزوس شتآ ،یگتفرگ قرب زا یریگولج :رادشه

رد دوخ هاگتسد زا ،بلق نابرض میظنت هاگتسد رد یلامتحا لخادت ندناسر لقادح هب یارب•

شیب ندش غاد و یلخاد یاهرادم هاتوک لاصتا ثعاب تسا نکمم اریز ،دینک یراددوخ
یوریپ ،هیلقن هلیسو تیاده ماگنه هارمه هاگتسد زا

.دینک هدافتسا ،تسا رود اجنآ زا بلق نابرض میظنت هاگتسد هک ناتندب فلاخم فرط

.دوش یرتاب دح زا

 

راجفنا

 

 

 

 

دینک
سناکرف تسا نکمم هک یکشزپ تازیهجت یکیدزن رد ای ناتسرامیب رد دوخ هاگتسد زادینک تظفاحم بیسآ ربارب رد اهرژراش و اه یرتاب ،هاگتسد زا

ُ

 

 

دینکن هدافتسا ،دنک داجیا لخادت اهنآ رد ییویدار

یراددوخ لااب رایسب ای نییاپ رایسب یاهامد ضرعم رد اه یرتاب و هاگتسد نداد رارق زا•

دینکن هدافتسا لش قرب یاهزیرپ ای ،هدید بیسآ یاه هخاشود ای قرب یاه میس زا
هب هک یتروص رد .تسا امش تیلوئسم نیلوا هیلقن هلیسو نمیا تیاده ،یگدننار ماگنه

تازیهجت ینمیا زا نانیمطا یارب ،دینک یم هدافتسا یکشزپ تازیهجت هنوگره زا ًاصخش رگا

دینکن ادج نآ میس ندیشک اب ار رژراش ای ،دیریگن تسد رد ار قرب میس ،سیخ ناتسد اب

.دینک

.دینکن هدافتسا یگدننار ماگنه دوخ هارمه هاگتسد زا زگره ،تسا هدش عونمم نوناق هلیسو

.دیریگب سامت تازیهجت هدنزاس اب ،ییویدار سناکرف ربارب رد دوخ

 

 

 

ریز یاه هتکن و دینک نیرمت ار حیحص و هنلاقاع یاهشور ،نارگید و دوخ ینمیا یارب

هاگتسد رمع و ژراش تیفرظ و دوش هاگتسد لکش رییغت ثعاب تسا نکمم دیدش یاهامد•

دیناسرن بیسآ نآ هب ای دینکن مخ ار قرب میس

ییویدار لخادت هرابرد تاعلاطا بسک یارب نآ هدنزاس اب ،دینک یم هدافتسا کعمس زا رگا

:دیشاب هتشاد دای هب ار.دهد شهاک ار امش یاه یرتاب و

دیریگن تسد رد سیخ ناتسد اب ار هاگتسد ای دینکن هدافتسا ندرک ژراش ماگنه هاگتسد زا

.دینک هدافتسا یرفزدنه هاگتسد کی زا•دیریگب سامت

لاصتا بجوم دناوت یم سامت نیا اریز ،دینک یریگولج یزلف یایشا اب اه یرتاب سامت زا•

انشآ ددجم یریگ هرامش و عیرس یریگ هرامش دننام نآ دیفم یاهیگژیو و دوخ هاگتسد اب•

یارب .دنک داجیا لخادت اه کعمس زا یخرب رد امش هاگتسد ییویدار سناکرف تسا نکمم

.دماجنیب یرتاب یمئاد ای یتقوم همدص هب و دوش یرتاب – و + یاه هنایاپ نیبدینکن داجیا هاتوک لاصتا رژراش ای یرتاب یاه بطق نیب
اب سامت تفایرد و یرارقرب یارب زاین دروم نامز دننک یم کمک اهیگژیو نیا .دیوش.دیریگب سامت نآ هدنزاس اب ،دوخ کعمس ینمیا زا نانیمطا.دینکن هدافتسا هدید همدص یرتاب ای رژراش زا زگره•

 

 

 

.دیهد شهاک ار دوخ هارمه هاگتسددینک شوماخ راجفنا دعتسم یاه طیحم رد ار هاگتسد

 

دینزن هبرض اهنآ هب ای دیزادنین ار یرتاب ای رژراش
هب هداج زا نتشادرب مشچ نودب دیناوت یم .دیهد رارق سرتسد رد ار دوخ هاگتسد•،هعونمم قطانم رد هاگتسد زا هدافتسا ماگنه :طایتحا

 

 

 

.دینک شوماخ ار دوخ هاگتسد ،یرتاب ندروآ نوریب یاج هب ،راجفنا دعتسم یاه طیحم رد•

دینکن ژراش دنتسین هاگتسد هدنزاس دییأت دروم هک ییاهرژراش اب ار یرتاب
،دیدرک تفایرد یسامت بسانمان نامز رد رگا .دینک ادیپ یسرتسد دوخ میس یب هاگتسد
.دهد باوج نآ هب امش یاج هب یتوص تسپ دیراذگبراجفنا دعتسم یاه طیحم رد دوجوم مئلاع و اه لمعلاروتسد ،تاررقم زا هشیمه•
یوریپ ینمیا هب طوبرم تاررقم و اهرادشه همه زا
دینکن هدافتسا هاگتسد نیا زا قرب و دعر ماگنه هب

نیگنس کیفارت رد .دیتسه یگدننار لاح رد دنادب دییوگ یم نخس وا اب هک یسک دیراذگب•

.دینک یوریپ

،فرب ،گرگت ،ناراب .دیروایبرد قیلعت تلاح هب ار اهسامت کانرطخ یوج طیارش ای

اي یتخوس داوم یکيدزن رد ،)یتامدخ یاههاگياج( یريگتخوس طاقن رد دوخ هاگتسد زا•

دینک

.دشاب هتشاد دوجو یگتفرگ قرب رطخ و دنکن راک تسرد هاگتسد تسا نکمم
.دشاب کانرطخ تسا نکمم نیگنس کیفارت و نادنبخی.دينکن هدافتسا ،دراد دوجو اهنآ رد راجفنا رطخ هک یقطانم رد و ،یيايميشدینک شوماخ هعونمم یاه ناکم رد ار دوخ هاگتسددینکن هدافتسا هدرک تشن ای هدید بیسآ )Li-Ion( نوي مویتیل یرتاب زا

دیاب هک ییاهراک« تسیل نتشون .دینکن وجتسج ار ینفلت هرامش ای دینکن تشاددای یزیچ•

،هاگتسد هک یا هظفحم نامه رد ار راجفنا لباق داوم ای ،لاعتشا لباق تاعیام ،اهزاگ•

سامت زاجم تامدخ زکرم نیرت کیدزن اب ،نوي مویتیل یاه یرتاب نمیا نتخادنارود یارب

یم دودحم صاخ هقطنم کی رد ار هارمه یاه هاگتسد زا هدافتسا هک یتاررقم مامت زا
نمیا یگدننار هک دوخ یلصا تیلوئسم زا ار امش نفلت رتفد رد وجتسج ای »دوش ماجنا.دینکن لمح ای هریخذ ،دراد رارق نآ یبناج مزاول ای تاعطق

 

.دیریگب
.دنک یم لفاغ تسا

 

.دینک یوریپ ،دننک

 

 

 

 

 

GT-C3312

هارمه نفلت

ربراک یامنهار هچرتفد

رد جردنم بلاطم زا یخرب تسا نکمم ،تامدخ هدنهد هئارا ای نفلت رازفا مرن هب هتسب

.دشاب هتشاد توافت امش نفلت اب امنهار هچرتفد نیا

چیه Samsung و دوش هفقو راچد ای هدش فقوتم تسا نکمم ثلاث صخش تامدختدم کی یارب ار تامدخ ای اوتحم زا هدافتسا ناکما همادا رب ینبم یا همان تنامض

.دنک یمن هئارا صاخ نامز

قیقد طیارش .تسا زاب عبنم/ناگیار یاهرازفا مرن صاخ عاونا زا یخرب هاگتسد نیاتیاس رد اه یهگآ و اه هیملاعا ،تیلوئسم بلس یاه هینایب ،اهزوجم هب طوبرم

.تسا دوجوم opensource.samsung.com سردآ رد Samsung

www.samsung.com

Printed in Korea

GH68-36285G

Farsi. 02/2012. Rev. 1.0

دینکن ریمعت و دینکن ضیوعت ار اهنآ ،دینکن زاب ار دوخ هاگتسد تاعطق:هاگتسد اب ندرک تبحص ماگنهیکیدزن رد ار شلاف ،تسا غارچ ای نیبرود شلاف هب زهجم ناتهاگتسد هکیتروصرددیهدن رارق رادبیش حوطس رد ار دوخ هاگتسد

یارب .دنک طقاس رابتعا هجرد زا ار هدنزاس همان تنامض دناوت یم رییغت هنوگره•

.دیراد یم هگن ار یلومعم نفلت هک روطنامه ،دیراد هگن میقتسم ار هاگتسد•دینکن هدافتسا تاناویح ای دارفا نامشچ.دنیبب بیسآ تسا نکمم ،دتفیب امش هاگتسد رگا
.دیربب گنوسماس تامدخ زکرم هب ار دوخ هاگتسد ،تاریمعت.دینک تبحص یناهد هعطق لخاد میقتسم•ندید بیسآ ای ییانیب تقوم نتفر تسد زا ثعاب تسا نکمم مشچ کیدزن شلاف زا هدافتسا

۵۰ ات -۲۰ یامد رد دوخ هاگتسد زا .دیهدن رارق درس ای غاد یاهاج رد ار دوخ هاگتسد

.دوش یزوس شتآ ای راجفنا ثعاب تسا نکمم راک نیا ،دینکن خاروس ای زاب ار یرتاب•

تیفیک تسا نکمم نتنآ ندرک سمل .دینک یراددوخ دوخ هاگتسد یلخاد نتنآ اب سامت زا•

.دوش اهمشچ
دینک هدافتسا دارگیتناس هجرد
دينک یراددوخ نآ یور رب بسچرب ندنابسچ اي دوخ هاگتسد ندرک گنر زا

لاسرا موزل دح زا شیب ییویدار یاهسناکرف هاگتسد دوش ثعاب ای دهد شهاک ار وگتفگ

دينک طايتحا ،ديدش رون ضرعم رد نتفرگ رارق ماگنه رد

رجفنم هاگتسد تسا نکمم ،دیراذگب اج هتسبرد یوردوخ کی لخاد ار دوخ هاگتسد رگا•

.دنک

یبارخ ثعاب و هدرک هجاوم لکشم اب کرحتم تاعطق تکرح دناوت یم بسچرب و گنر

شيب ار هاگتسد و ديراذگب نشور ار قاتا یاهغارچ زا یکي ،هاگتسد زا هدافتسا ماگنه رد•

.دسرب دارگیتناس هجرد ۸۰ ات تسا نکمم نآ لخاد یامد اریز ،دوش

 

یضراوع تسا نکمم ،هاگتسد ارزلف تاعطق اي گنر هب تبسن تيساسح .دوش هاگتسد

 

.دينکن کيدزن ناتمشچ هب دح زا

ً

 

یور لاثم( دیهدن رارق دیشروخ میقتسم شبات ضرعم رد ینلاوط تدم هب ار دوخ هاگتسد•

،ميلاع نيا زورب تروص رد .دشاب هتشاد هارمه هب ار یتسوپ سامآ اي امزگا ،شراخ دننام

یلخاد نتنآ

هب Flash رب ینتبم یاهيزاب ماجنا اي مليف یاشامت اي ديدش رون ضرعم رد نتفرگ رارق•

.)وردوخ دروبشاد
.دينک هعجارم کشزپ هب و هدرک فقوتم ار لوصحم زا هدافتسا

 

رد .دشاب هتشاد هارمه هب ار مشچ نتفر یهايس اي جنشت رطخ دناوت یم ینلاوط تدم

.دینک یرادهگن دارگیتناس هجرد ۴۰ ات ۰ یامد رد ار یرتاب•
:دوخ هاگتسد ندرک زیمت ماگنه

 

.دينک فقوتم ار هاگتسد زا هدافتسا ًاروف ،یتحاران هنوگره ساسحا تروصدینکن یرادهگن دنبندرگ ای دیلک ،هکس دننام یزلف ءایشا رانک ار دوخ هاگتسد

 

ديهد شهاک ار یرارکت تاکرح زا یشان یاهبيسآ زورب لامتحا
.دینک کاپ هچراپ ای هلوح کی اب ار دوخ رژراش ای هاگتسد•

 

.دنکن راک تسرد ای دهد لکش رییغت امش هاگتسد تسا نکمم•
.دینک کاپ هلوح کی ای هبنپ هکت کی اب ار یرتاب یاه هنایاپ•

 

اب یسمل هحفص یور یاه هسيون سمل ،اهديلک ندرشف ليبق زا یياهراک ررکم ماجنا اب

.دوش داجیا یزوس شتآ تسا نکمم ،دنشاب یزلف ءایشا اب سامت رد یرتاب یاه هنایاپ رگا•

.دینکن هدافتسا اه هدننک کاپ ای ییایمیش داوم زا•

 

اه هناش ،ندرگ ،اهتسد هلمج زا ندب زا یياهتمسق رد تسا نکمم ،ندرک یزاب اي ،تشگنا

دینکن یرادهگن یسیطانغم یاهنادیم کیدزن ار دوخ هاگتسد

 

 

رد راشف نودب ار نآ ،هاگتسد زا تدم ینلاوط هدافتسا تروص رد .دينک یتحاران ساسحا

.دینکن هدافتسا هاگتسد زا هتسکش ای هدروخ کرت هاگتسد هحفص رگا

 

تياعر دوجو اب رگا .دينک تحارتسا ًابترم و ديهد راشف یمارآ هب ار اهديلک ،ديريگب تسد

یاهنادیم ضرعم رد نتفرگ رارق لیلد هب یرتاب ای دوش بارخ امش هاگتسد تسا نکمم•

ار هاگتسد .دناسرب بیسآ امش تروص و اهتسد هب تسا نکمم کیلیرکآ ای هتسکش ۀشیش

 

فقوتم ار هاگتسد اب راک ،ديدرک یتحاران ساسحا مه زاب هدافتسا زا سپ اي نيح رد تاکن نيا

.دوش یلاخ یسیطانغم
.دیربب گنوسماس تامدخ زکرم کی هب ریمعت یاربديشاب دوخ یاهشوگ و یياونش بقارم ،تسده زا هدافتسا ماگنه رد.دينک هعجارم کشزپ هب و هدرک

و ،یکناب تراک ،نفلت تراک ،یرابتعا تراک دننام ،یسیطانغم راون یاراد یاهتراک•

دینکن هدافتسا هدش هتفرگ رظن رد دربراک زج هب یرگید راک چیه یارب هاگتسد زا

هب تسا نکمم دنلب یاهادص ضرعم رد دح زا شیب نتفرگ رارق•

دینک نیمضت ار رژراش و یرتاب دیفم رمع رثکادح.دننیبب بیسآ یسیطانغم یاهنادیم طسوت تسا نکمم ،امیپاوه هب ندش راوس تراک

دیراذگن ای دینکن هدافتسا یسیطانغم یاه هریگ یاراد یبناج مزاول ای لمح یاه فیک زا•

 

.دنزب بیسآ ییاونش

دناوت یم هزادنا زا شیب ژراش اریز ،دینکن ژراش هتفه کی زا شیب تدم هب ار اه یرتاب•

دینکن داجیا تمحازم نارگید یارب یمومع یاهناکم رد هاگتسد زا هدافتسا ماگنه

.دشاب هتشاد رارق یسیطانغم یاه نادیم اب سامت رد ینلاوط تدم یارب امش هاگتسد

تسا نکمم یگدننار ماگنه دنلب یاهادص ضرعم رد نتفرگ رارق•

.دنک هاتوک ار یرتاب رمع

 

 

دننک هدافتسا امش هاگتسد زا دیهدن هزاجا ناکدوک هب.دوش فداصت ثعاب و دنک ترپ ار امش ساوحهرابود دیاب هدافتسا زا لبق و دنوش یم یلاخ نامز لوط رد هدشن هدافتسا یاه یرتاب•

ای ،یروف یزپشآ یاههاگتسد ،ویوورکیام ،یراخب لخاد ای کیدزن ار دوخ هاگتسد

نکمم اریز دننک یزاب هاگتسد اب دیهدن هزاجا ناکدوک هب .تسین یزاب بابسا امش هاگتسد

دینک مک ار ادص هشیمه ادص عبنم هب نوفده ندرک لصو زا لبق•

.دنوش ژراشدینکن یرادهگن لااب راشف یاراد یاهفرظ
.دینک ادج قرب عبنم زا ار نآ ،دینک یمن هدافتسا رژراش زا هک ینامز•.دنک تشن یرتاب تسا نکمم•

هک دنریگب ییاهسامت ای ،دنناسرب همدص هاگتسد هب ،دننزب بیسآ نارگید و دوخ هب تسا

یقیسوم ای هملاکم ندینش یارب مزلا یادص میظنت لقادح زا طقف و

.دهد شیازفا ار امش هنیزه.دینک هدافتسا

.دینک هدافتسا ،دنا هدش هتفرگ رظن رد نآ یارب هک ییاهراک یارب طقف اه یرتاب زا•

.دنک داجیا یزوس شتآ و دوش مرگ هزادنا زا شیب امش هاگتسد تسا نکمم•
دینک بصن طایتحا اب ار هارمه یاههاگتسد و تازیهجتدوجو یشوگ رد نکاس هتيسيرتکلا داجيا ناکما ،کشخ طيحم رد•

دینک هدافتسا هدنزاس طسوت هدش دییأت داوم و یبناج مزاول و ،اهرژراش ،اهیرتاب زا

دینزن هبرض نآ هب ای دیزادنین ار دوخ هاگتسد

لاصتا زا شيپ اي ،دينکن هدافتسا تسده زا کشخ طيحم رد .دراد

رد لماک ینمیا اب نآ هب طوبرم تازیهجت ای امش هارمه یاههاگتسد هک دیوش نئمطم•

یکيرتکلا راب ات دينک سمل ار یزلف یيش کي هاگتسد هب تسده

ای دنک هاتوک ار امش هاگتسد رمع تسا نکمم یلومعم یاهرژراش ای اهیرتاب زا هدافتسا•

.دنیبب بیسآ امش هاگتسد هحفص تسا نکمم•
.دنا هدش بصن امش هیلقن هلیسو.دوش هيلخت هاگتسد.دوش هاگتسد ندرکن راک تسرد ثعاب

تسرد نآ تاعطق ای دنیبب بیسآ تسا نکمم ،دبای لکش رییغت ای دوش مخ امش هاگتسد رگا•

رارق نآ یکیدزن رد ای اوه هسیک لمع هدودحم رد ار نآ یبناج مزاول و دوخ هاگتسد•

 

دشاب یداوم ای یبناج مزاول زا هدافتسا ماگنه ربراک ینمیا لوئسم دناوت یمن گنوسماس•

.دنکن راک

ندش داب ماگنه رد دنناوت یم ،دنشاب هدشن بصن یتسرد هب هک یمیس یب تازیهجت .دیهدن

دیشاب بقارم تکرح ای نتفر هار نیح رد هاگتسد زا هدافتسا ماگنه.دنتسین گنوسماس دییأت دروم هکدینکن هدافتسا تسلااب نآ یامد هک یماگنه یدربراک یاه همانرب ای دوخ هاگتسد زا
.دنوش یدیدش تاحارج بجوم اوه هسیک عیرس.دینک یریگولج نارگید و دوخ ندید بیسآ زا ات دیشاب دوخ فارطا بقارم هشیمهدیراذگن دوخ ناهد لخاد ار یرتاب

دناوت یم ،غاد دح زا شیب هاگتسد کی ضرعم رد ینلاوط تدم هب امش تسوپ نتفرگ رارق

دوش ماجنا زاجم لنسرپ طسوت دیاب طقف هاگتسد سیورس

 

.دوش راجفنا ثعاب ای دنزب بیسآ هاگتسد هب تسا نکمم راک نیا ماجنا•
دیراذگن دوخ رمک رود ای بقع یاهبیج رد ار دوخ هاگتسد

.دوش تسوپ گنر رییغت و زمرق یاه هکل دننام نییاپ یامد رد یگتخوس مئلاع زورب ثعاب

و دناسرب بیسآ امش هاگتسد هب تسا نکمم زاجمریغ لنسرپ طسوت هاگتسد سیورس.دینزب همدص هاگتسد هب ای دینیبب بیسآ تسا نکمم دیتفیب رگا

.دننک هدافتسا تسرد هاگتسد زا هک دینک تقد ،دننک یم هدافتسا هاگتسد نیا زا ناکدوک رگا•

 

.دنک رابتعا یب ار امش هاگتسد هدننک دیلوت همان تنامض

 

 

 

دیتسین تکرح لاح رد یتقو .دینک یبایزرا ار کیفارت و دیریگب هرامش حضاو روط هب• نکاس امش یوردوخ یتقو دینک یعس .دیریگب سامت کیفارت هب ندش دراو زا لبق ای هنیآ و هداج ،دیریگب هرامش دنچ طقف ،دیریگب یسامت تسا مزلا رگا .دیریگب سامت تسا

.دیهد همادا دعب ،دینک هاگن ار اه

.دیوشن دنک ترپ ار امش ساوح تسا نکمم هک یساسحا ای از شنت یاهوگتفگ دراو• ییاهوگتفگ و دیتسه یگدننار لاح رد هک دینک هاگآ دینک یم تبحص اهنآ اب هک ار یناسک

.دینک قلعم دننک فرحنم هداج زا ار امش هجوت تسا نکمم هک ار

ای ،فداصت ،یزوس شتآ تروص رد .دینک هدافتسا نتفرگ کمک یارب دوخ هاگتسد زا•

.دیریگب سامت یلحم سناژروا هرامش کی اب ینامرد یرارطضا طیارش

کی رگا .دینک هدافتسا یرارطضا طیارش رد نارگید هب کمک یارب دوخ هاگتسد زا• رطخ رد یسک ناج هک یدج یرارطضا طیارش ای ،ماجنا لاح رد تیانج کی ،فداصت

.دیریگب سامت یلحم یرارطضا هرامش کی اب ،دیدرک هدهاشم ار تسا

یرارطضاریغ صاخ دادما هرامش کی ای یا هداج دادما هرامش کی اب موزل تروص رد• غارچ کی ،درادن یا یدج رطخ چیه هک دیدید بارخ یوردوخ کی رگا .دیریگب سامت یم هک ییوردوخ ای ،هدشن حورجم سک چیه هک یئزج فداصت کی ،بارخ ییامنهار

.دیریگب سامت یرارطضاریغ صاخ هرامش کی ای یا هداج دادما اب ،تسا هقورسم دیناد

دوخ هارمه هاگتسد زا حیحص هدافتسا و تبقارم
دیراد هگن کشخ ار دوخ هاگتسدهاگتسد یکینورتکلا یاهرادم ای تاعطق هب تسا نکمم تاعیام عاونا همه و تبوطر•.دنزب همدص

سيخ تروص رد .دينک یراددوخ نآ ندرک نشور زا ،تسا هدش سيخ امش هاگتسد رگا• هاگتسد رگا( دينک جراخ ار یرتاب و هدرک شوماخ ًاروف ار نآ ،نشور هاگتسد ندش اهر روطنامه ار هاگتسد ،دينک جراخ ار نآ یرتاب ديناوت یمن اي دوش یمن شوماخ

.دينک هعجارم سيورس زکرم کي هب و هدرک کشخ هلوح کي اب ار هاگتسد سپس .)دينک

.دهد یم رییغت تسا هاگتسد لخاد یگدید بآ هدنهد ناشن هک ار یبسچرب گنر تاعیام• هجرد زا ار هدنزاس همان تنامض دناوت یم ،یگدروخ بآ رثا رد هاگتسد هب همدص

.دنک طقاس رابتعا

قطانم نیا رد ار نآ و دینکن هدافتسا هدولآ ای رابغ و درگ رپ قطانم رد دوخ هاگتسد زا دییامنن یرادهگن

.دوش امش هاگتسد ندرکن راک تسرد ثعاب تسا نکمم رابغ و درگ
نفلت یلک یامن

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفق دیلکادص نازيم ميظنت ديلک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،دینک لفق ار اهدیلک و یسمل هحفصميظنت ،»راک هب هدامآ« تلاح رد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

و هحفص و هدرک زاب ار اهنآ لفقسامت یرارقرب ؛نفلت یادص نازيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و دیهد راشف( دینک سمل ار اهدیلکمايپ کي لاسرا ؛)نيياپ( یزاجم

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)دیرادهگنیرارطضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

هعجارم ”یزاجم سامت یرارقرب“ هب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دينک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناياپ/شوماخ/نشور ديلک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مايپ کي لاسرا و ندرک لاعف“ هب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راشف( دينک شوماخ ای نشور ار نفلتدينک هعجارم ”یرارطضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناياپ سامت هب ؛)ديراد هگن و هداد

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یدورو ،تسرهف تلاح رد ؛ديهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یريگ هرامش ديلک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راک هب هدامآ تلاح هب و هدرک وغل ار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديدرگزابرد ؛سامت یيوگخساپ اي یرارقرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرازگ یبايزاب ،راک هب هدامآ تلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اه مايپ و اه سامت یاه

2

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشگزاب دیلک

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یلبق حطس هب ،تسرهف تلاح رد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راشف( دیهد رییغت ار هکبش و دیدرگزاب )دیرادهگن و دیهد

لوصحم نیا حیحص نتخادنارود
)دیاز یکینورتکلا و یقرب تازیهجت(

عمج یاه متسیس هدنراد ییاپورا یاهروشک ریاس و اپورا هیداحتا هب طوبرم( )هلابز یازجم یروآ

نیدب نآ دانسا ای یبناج مزاول ،لوصحم یور رب لااب هدش هداد ناشن تملاع ،رژراش دننام( نآ یکینورتکلا یبناج مزاول و لوصحم نیا هک تسانعم یاه هلابز ریاس اب هارمه ،دوخ دیفم رمع نایاپ رد دیابن )USB لباک ،تسده

.دنوش هتخادنا رود یگناخ

اه ناسنا تملاس و تسیز طیحم هب یلامتحا بیسآ ندمآ دراو زا یریگولج روظنم هب ًافطل ار اهنآ و هدرک ادج هلابز رگید عاونا زا ار تلاوصحم نیا ،هلابز هدشن لرتنک عفد تلع هب

.دینک تفایزاب تیلوئسم ساسحا اب ،یعیبط عبانم رارمتسا لباق و ددجم هدافتسا ءاقترا تهج

هرابرد ات دنریگب سامت یلحم یتلود هرادا ای ،دوخ لوصحم هدنشورف اب دیاب یگناخ ناربراک ،تسیز طیحم یارب نمیا تفایزاب تهج تلاوصحم نیا لیوحت یگنوگچ و لحم تایئزج

.دنیامن علاطا بسک

ار دیرخ دادرارق طیارش و دافم و هتفرگ سامت دوخ هدننک هضرع اب دیاب یراجت ناربراک اب نتخادنارود ماگنه رد دیابن نآ یکینورتکلا یبناج مزاول و لوصحم نیا .دننک یسررب

.دنوش طولخم یراجت یاه هلابز رگید
لوصحم نیا رد دوجوم یاه یرتاب حیحص نتخادنارود

یاه متسیس هدنراد ییاپورا یاهروشک ریاس و اپورا هیداحتا هب طوبرم( )یرتاب یروآ عمج یازجم

نیدب ،یدنب هتسب ای امنهار هچرتفد ،یرتاب یور رب تملاع نیا دوجو دیفم رمع نایاپ رد دیابن لوصحم نیا رد دوجوم یاه یرتاب هک تسانعم ریاس اب هارمه ،دوخ

ییایمیش یاهدامن ،تسا هدش یراذگ هناشن هک اج ره .دنوش هتخادنا رود یگناخ یاه هلابز یرتشیب نازیم هب برس ای میمداک ،هویج یواح یرتاب هک دنهد یم ناشن Pb ای Cd ،Hg یتروص رد .تساپورا نویسیمک 66/2006 لمعلاروتسد رد هدش صخشم عجرم ریداقم زا بیسآ بجوم دنناوت یم ییایمیش داوم نیا ،دنوشن هتخادنا رود حیحص لکش هب اه یرتاب هک

.دنوش تسیز طیحم ای ناسنا تملاس هب ندناسر

ریاس زا ار اه یرتاب ًافطل ،داوم زا ددجم هدافتسا جیورت و یعیبط عبانم زا تظفاحم یارب تفایزاب یرتاب یروآ عمج ناگیار و یلحم متسیس قیرط زا ار اهنآ و هدرک ادج هلابز عاونا

.دییامن
)SAR( »صاخ بذج نازیم« همانیهاوگ تاعلاطا

ییویدار جاوما ضرعم رد نتفرگرارق هب طوبرم یللملا‌نیب یاه‌لمعلاروتسد اب هاگتسد نیا دراد تقباطم

تسا یا‌هنوگ هب نآ یحارط .تسا ییویدار هدنریگ و هدنتسرف کی امش هارمه نفلت هاگتسد رد نتفرگرارق اب هطبار رد یللملا‌نیب یاه‌لمعلاروتسد رد هدش‌هیصوت زاجم دودح زا هک نیا .دور‌یمن رتارف )ییویدار سناکرف سیطانغمورتکلا یاه‌نادیم( ییویدار جاوما ضرعم هیشاح هدنریگربرد و هدش هیهت )ICNIRP( لقتسم یملع نامزاس کی طسوت اه‌لمعلاروتسد نس زا رظن‌فرص دارفا هیلک ینمیا نیمضت نآ یحارط زا فده هک تسا یهجوت‌لباق ینمیا

.تسا نانآ تملاس و

یریگ‌هزادنا دحاو کی زا ییویدار جاوما ضرعم رد نتفرگرارق هب طوبرم لمعلاروتسد یاه‌هاگتسد یارب SAR زاجم دح .دنک‌یم هدافتسا )SAR( راس ای هژیو بذج خرن مان هب

.تسا مرگولیک رب تاو 2/0 لیابوم

هاگتسد هک ینامز رد درادناتسا یراک یاه‌تیعقوم زا هدافتسا اب SAR شجنس یاه‌شیامزآ جاوما لاسرا لاح رد هدش‌تست یسناکرف یاهدناب هیلک رد شزاجم ناوت نازیم نیرتلااب رد نیا یارب ICNIRP یاه‌لمعلاروتسد تحت SAR ریداقم نیرتلااب .دوش‌یم ماجنا ،تسا :تسا ریز حرش هب لدم

تسا هدش تبث ریداقم نیا نآ تحت هک یطیارش و لدم یارب SAR رثکادح
W/kg 0/88رس یارب SAR

ریداقم زا رتمک رایسب لاومعمً هاگتسد نیا یارب لامعً یعقاو SAR ریداقم ،هدافتسا ماگنه رد لقادح هب و متسیس یرو‌هرهب روظنم هب هک تسا نیا هلئسم نیا لیلد .تسا قوف رد جردنم ناوت ،تسین یزاین اه‌سامت همه یارب لماک ناوت هب هک ینامز رد ،هکبش رد لخادت ندناسر رتمک هاگتسد ناوت یجورخ هچره .دبای‌یم شهاک راکدوخ روط هب امش لیابوم هاگتسد یراک

.تسا رتمک زین نآ SAR رادقم ،دشاب

تلاايا یوراد و اذغ هرادا و یناهج تشادهب نامزاس ريظن یياهنامزاس داهنشيپ ساسا رب رد دنناوت یم ،دنريگب رارق رضم تاعشعشت ضرعم رد رتمک دنهاوخب رگا دارفا ،هدحتم زا ميس یب هاگتسد نتشاد هگن رود تهج یرفزدنه یبناج رازبا کي زا ینفلت تاملاکم نيح

.دنهد شهاک ار هاگتسد زا هدافتسا نامز تدم اي دننک هدافتسا ندب و رساب و هدرک ديدزاب www.samsung.com/sar یناشن زا ،رتشيب تاعلاطا بسک یارب.دينک وجتسج ار دوخ هاگتسد ،لدم هرامش زا هدافتسا
دینک تقد هظفاح یاه تراک ای تراک میس اب راک ماگنه

نوریب ار نآ تراک میس ،تسا تاعلاطا لاقتنا ای تفایرد لاح رد هاگتسد هک یماگنه• میس ندید بیسآ ای و تاعلاطا نتفر تسد زا بجوم دناوت یم راک نیا اریز ،دیرواین

.دوش هاگتسد ای تراک

ریاس یکیرتکلا تیزاراپ و ،نکاس هتیسیرتکلا ،یوق تاناسون ربارب رد تراک میس زا•

.دینک تظفاحم اه هاگتسدسمل یزلف یایشا ای دوخ ناتشگنا اب ار گنر ییلاط لاصتا یاه لحم ای اه هنایاپ•

.دینک زیمت مرن هچراپ کی اب ار نآ ،تسا فیثک تراک میس رگا .دینکن

دینک لصاح نانیمطا یرارطضا تامدخ هب یسرتسد زا

قیرط زا یرارطضا یاه سامت یرارقرب ،طیارش ای قطانم یخرب رد تسا نکمم یشور ،هتفاین هعسوت ای تسدرود قطانم هب ترفاسم زا لبق .دشابن ریذپ ناکما امش هاگتسد

.دیریگب رظن رد یرارطضا تامدخ لنسرپ اب سامت یرارقرب یارب نیزگیاج

دينک تظافح دوخ مهم و یصخش یاه هداد زا

گنوسماس .دينک هيهت نابيتشپ هخسن دوخ مهم یاه هداد زا ،هاگتسد زا هدافتسا ماگنه رد•

.درادن یتيلوئسم اه هداد نتفر تسد زا لابق رد

یارب و هدرک هيهت نابيتشپ هخسن اه هداد مامت زا ،دوخ هاگتسد نتخادنا رود ماگنه رد•

.دينک یناشنزاب ار هاگتسد ،دوخ یصخش تاعلاطا زا هدافتسا ءوس زا یريگولج

یياه همانرب زا هژيو هب .ديناوخب تقد هب ار اهزوجم هحفص ،اه همانرب دولناد ماگنه رد• یسرتسد امش یصخش تاعلاطا زا یهجوت لباق شخب اي اهدرکلمع زا یرايسب هب هک

.دينک هدافتسا طايتحا اب ،دنراد

.دينک یسراو ،کوکشم اي زاجمريغ هدافتسا زا یهاگآ یارب ًابترم ار دوخ یاهباسح• هئارا اب ،نات یصخش تاعلاطا زا هدافتسا ءوس زا یياه هناشن هدهاشم تروص رد باسح تاعلاطا ندرک فذح اي نداد رييغت یارب اي هتفرگ سامت دوخ سيورس هدنهد

.دينک مادقا دوخیارب ار دوخ یاه باسح روبع زمر ،هاگتسد نتفر تقرس هب اي ندش مگ تروص رد•.دينک ضيوعت ،نات یصخش تاعلاطا زا تظافح

کي اب ار دوخ هاگتسد و دينکن هدافتسا هتخانشان عبانم زا هدش تفايرد یاه همانرب زا•

.دينک لفق PIN اي روبعزمر ،وگلادینکن عیزوت ناونع چیه هب ار هدش تیار یپک تایوتحم

ار دیا هدرک طبض هک یتیار یپک یاراد بلاطم ،اوتحم نابحاص زا هزاجا بسک نودب هدنزاس هناخراک .تسا تیار یپک نوناق ضقن ،راک نیا ماجنا .دینکن شخپ نارگید نیب یپک یاراد بلاطم زا ربراک تسردان هدافتسا زا یشان ینوناق لیاسم لابق رد یتیلوئسم

.درادن ،تیار