Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ

ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Samsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ Samsung.

á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE

üÍ˘Ó ‚Ë Ï‡πÚ ÍÓÏÂÌÚ¥ ‡·Ó ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ‚ËÓ·¥‚ ÍÓÏԇ̥ª Samsung, Á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á ˆÂÌÚÓÏ Ô¥‰ÚËÏÍË ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚ Samsung.

Region

Country

Customer Care Center

Web Site

North America

CANADA

 

1-800-SAMSUNG (7267864)

 

www.samsung.com/ca

MEXICO

 

01-800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/mx

 

U.S.A

 

1-800-SAMSUNG (7267864)

 

www.samsung.com

 

ARGENTINE

 

0800-333-3733

 

www.samsung.com/ar

 

BRAZIL

 

0800-124-421

 

www.samsung.com/br

 

CHILE

 

800-726-7864(SAMSUNG)

 

www.samsung.com/cl

 

COSTA RICA

 

0-800-507-7267

 

www.samsung.com/latin

 

ECUADOR

 

1-800-10-7267

 

www.samsung.com/latin

 

EL SALVADOR

 

800-6225

 

www.samsung.com/latin

Latin America

GUATEMALA

 

1-800-299-0013

 

www.samsung.com/latin

JAMAICA

 

1-800-234-7267

 

www.samsung.com/latin

 

 

 

 

PANAMA

 

800-7267

 

www.samsung.com/latin

 

PUERTO RICO

 

1-800-682-3180

 

www.samsung.com/latin

 

REP. DOMINICA

 

1-800-751-2676

 

www.samsung.com/latin

 

TRINIDAD & TOBAGO

1-800-7267-864

 

www.samsung.com/latin

 

VENEZUELA

 

1-800-100-5303

 

www.samsung.com/latin

 

BELGIUM

 

02 201 2418

 

www.samsung.com/be

 

CZECH REPUBLIC

844 000 844

 

www.samsung.com/cz

 

DENMARK

 

38 322 887

 

www.samsung.com/dk

 

FINLAND

 

09 693 79 554

 

www.samsung.com/fi

 

FRANCE

 

08 25 08 65 65 (0,15€/Min)

 

www.samsung.com/fr

 

GERMANY

 

01805 - 121213 (€ 0,12/Min)

 

www.samsung.de

 

HUNGARY

 

06 40 985 985

 

www.samsung.com/hu

 

ITALIA

 

199 153 153

 

www.samsung.com/it

Europe

LUXEMBURG

 

02 261 03 710

 

www.samsung.lu

 

NETHERLANDS

 

0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)

 

www.samsung.com/nl

 

NORWAY

 

231 627 22

 

www.samsung.com/no

 

POLAND

 

0 801 801 881

 

www.samsung.com/pl

 

PORTUGAL

 

80 8 200 128

 

www.samsung.com/pt

 

SLOVAKIA

 

0850 123 989

 

www.samsung.com/sk

 

SPAIN

 

902 10 11 30

 

www.samsung.com/es

 

SWEDEN

 

08 585 367 87

 

www.samsung.com/se

 

U.K

 

0870 242 0303

 

www.samsung.com/uk

CIS

RUSSIA

 

8-800-200-0400

 

www.samsung.ru

UKRAINE

 

8-800-502-0000

 

www.samsung.com/ur

 

 

 

 

AUSTRALIA

 

1300 362 603

 

www.samsung.com/au

 

CHINA

 

800-810-5858, 010- 6475 1880

www.samsung.com.cn

 

HONG KONG

 

2862 6001

 

www.samsung.com/hk

 

INDIA

 

3030 8282

 

www.samsung.com/in

 

 

1600 1100 11

 

 

 

 

 

 

Asia Pacific

INDONESIA

 

0800-112-8888

 

www.samsung.com/id

JAPAN

 

0120-327-527

 

www.samsung.com/jp

 

MALAYSIA

 

1800-88-9999

 

www.samsung.com/my

 

PHILIPPINES

 

1800-10-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/ph

 

SINGAPORE

 

1800-SAMSUNG (7267864)

 

www.samsung.com/sg

 

THAILAND

 

1800-29-3232

 

www.samsung.com/th

 

 

02-689-3232

 

 

 

 

 

 

 

TAIWAN

 

0800-329-999

 

www.samsung.com/tw

Middle East & Africa

VIETNAM

 

1 800 588 889

 

www.samsung.com/vn

SOUTH AFRICA

 

0860 7267864 (SAMSUNG)

 

www.samsung.com/za

 

 

 

 

U.A.E

 

800SAMSUNG (7267864)

 

www.samsung.com/mea