∂dÉŸ äGOÉ°TQEG

ádÉ°ù¨dG RÉ¡L

2..............................................................

áeÓ°ùdG äÉWÉ«àMG

3............................................................

ádÉ°ù¨dG RÉ¡L Ö«côJ

3......................................

áÄÑ©àdG ¥hóæ°U øe ádÉ°ù¨dG êGôNEG

3.......................................................

ádÉ°ù¨dG πµ°T

3.................................................

ádÉ°ù¨dG ¿Éµe QÉ«àNG

3............................................

ádÉ°ù¨dG πLQCG AGƒà°SG §Ñ°V

4.................................................

øë°ûdG ÒeÉ°ùe ádGREG

4............................................

AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN π«°UƒJ

4..............................................

∞jô°üàdG ΩƒWôN ™°Vh

5..................................................................

¢ùHÓŸG π«°ùZ

5..................................................

ºµëàdG áMƒd πµ°T

6.................................................

¤hC’G Iôª∏d π«°ù¨dG

6.....................................

ádÉ°ù¨dG ‘ π«°ù¨dG ¥ƒë°ùe ™°Vh

6.................................................

Éjhój ¢ùHÓŸG π«°ùZ

7.............................................

ájQÉ«àN’G èeGÈdG QÉ«àNG

7.......................................

π«°ù¨∏d Ió«Øe QɵaCGh äÉ뫪∏J

8...................................................................

ádÉ°ù¨dG áfÉ«°U

8..........................................

óªéàe ádÉ°ùZ RÉ¡L ìÓ°UEG

8.............................................

á«LQÉÿG í£°SC’G ∞«¶æJ

8...............................................

äÉØ∏ıG IÉØ°üe ∞«¶æJ

8............................

AÉŸG ΩƒWôîH á∏°üàŸG ᫵ѰûdG IÉØ°üŸG ∞«¶æJ

9.......................................................

É¡∏Mh πcÉ°ûŸG ±É°ûµà°SG

9....................................................

∫ƒ∏◊Gh πcÉ°ûŸG

9....................................................

CÉ£ÿG πFÉ°SQ º¡a

10................................................................

èeGÈdG ∫hóL

11........................................................................

≥ë∏ŸG

11..............................................

á°ûªbC’ÉH ájÉæ©dG ∫hóL

11................................................

á«FÉHô¡µdG äÉ¡«ÑæàdG

11.......................................................

áÄ«ÑdG ájɪM

11......................................................

≥aGƒàdG ¿ÓYEG

12........................................................

äÉØ°UGƒŸG

P1043/P843R1043/R843F1043/F843S1043/S843
CODE NO : DC68-02100E