SM-A500H/DS

Sách hướng dẫn sử

dụng

Vietnamese. 06/2015. Rev.1.0

www.samsung.com