SM-G920F

SM-G920FD

Sách hướng dẫn sử

dụng

Vietnamese. 02/2017. Rev.1.0

www.samsung.com