مقدمات

هظفاح تراک ندرک تمرف

.دینک تمرف هاگتسد یور ار هظفاح تراک .دشابن راگزاس هاگتسد نیا اب تسا نکمم هنایار اب هدش تمرف هظفاح تراک

تامیظنت هریخذ لحم هاگتسد یرادهگن و سیورس تامیظنت همانرب یور ،یلصا هحفص رد

.دینزب هبرض بلاق تمرف هظفاح تراک هریخذ ناکم

هظفاح تراک رد هدش هریخذ مهم تاعلاطا مامت زا نابیتشپ یاه‌هخسن هیهت ،هظفاح تراک ندرک تمرف زا لبق

.دوش یمن ،ربراک تامادقا لیلد هب تاعلاطا نتفر تسد زا لماش هدنزاس تنامض .دینکن شومارف ار

هاگتسد ندرک شوماخ/نشور

.دوش نشور هاگتسد ات دیراد هگن هیناث دنچ و دیهد راشف ار شوماخ/نشور دیلک

یور یاه‌لمعلاروتسد ،یا هناخراک تامیظنت هب ندنادرگزاب زا سپ ای راب نیلوا یارب هاگتسد ندرک نشور ماگنه

.دینک لابند ناتهاگتسد یزادنا‌هار یارب ار هحفص

.دینزب هبرض ندرک شوماخ یور سپس و دیراد هگن و دیهد راشف ار شوماخ/نشور دیلک ،هاگتسد ندرک شوماخ یارب

زا ،اه ناتسرامیب و اهامیپاوه دننام ،تسا عونمم میس یب یاه هاگتسد زا هدافتسا هک دیتسه یقطانم رد یتقو

.دینک یوریپ نیلوئسم طسوت هدش ملاعا تاروتسد و اهرادشه همه

هاگتسد هرابود یزادنا هار

نامزمه تروص هب ار ادص نازیم شهاک دیلک و شوماخ/نشور دیلک ،دش لاعفریغ ای داتفا راک زا امش هاگتسد رگا

.دوش یزادنا هار هرابود هاگتسد ات دیراد هگن و دیهد راشف هیناث 7 زا شیب

ﺵﻭﻣﺎﺧ/ﻥﺷﻭﺭ ﺩﻳﻠﮐ

ﺍﺩﺻ ﻥﺍﺯﻳﻣ ﺵﻫﺎﮐ ﺩﻳﻠﮐ

25