What’s Next?
HHvvaadd nnuu ||EEnn vveerrvvoollggeennss?? ||SSeeuurraaaavvaakkssii ||HHvvaa eerr nneessttee sstteegg ||FFlleerr mmööjjlliigghheetteerr
Information in this document is subject to change without notice.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.
Reproduction in any manner whatsoever without the written
permission of Dell Inc. is strictly forbidden.
Dell
, the
DELL logo
, and
Dimension
are trademarks of DellInc.;
Microsoft
and
Windows
are registered trademarks of Microsoft
Corporation. Dell disclaims any proprietary interest in the marks and
names ofothers.
April 2006
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2006 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for reproduktion uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc.
erstrengt forbudt.
Dell
,
DELL-logoet
og
Dimension
er varemærker tilhørende Dell Inc.
Microsoft
og
Windows
er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation. Dell frasiger sig enhver ejerskabsinteresse
imærker og navne, der tilhører andre.
April 2006
De informatie in dit document kan zonder kennisgeving
wordengewijzigd.
© 2006 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Dell Inc. is uitdrukkelijk verboden.
Dell
, het
DELL
-logo en
Dimension
zijn handelsmerken van Dell Inc.,
Microsoft
en
Windows
zijn gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation. Dell Inc. stelt uitdrukkelijk geen eigendoms-
belangen te hebben in handelsmerken en handelsnamen van anderen.
April 2006
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2006 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista
lupaa on jyrkästi kielletty.
Dell
,
DELL-logo
ja
Dimension
ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä ja
Microsoft
ja
Windows
ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Dell kieltää omistusoikeutensa muihin kuin omiin
tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.
Huhtikuu 2006
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2006 Dell Inc. Med enerett.
Det er strengt forbudt å kopiere innholdet uten skriftlig tillatelse
fraDell Inc.
Dell
,
DELL-logoen
og
Dimension
er varemerker for Dell Inc.
Microsoft
og
Windows
er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
Dellfraskriver seg eierinteresser i merker og navn som eies av andre.
April 2006
Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående
meddelande.
© 2006 Dell Inc. Med ensamrätt.
Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är
strängt förbjuden.
Dell
,
DELL-logotypen
och
Dimension
är varumärken som tillhör
DellInc.;
Microsoft
och
Windows
är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation. Dell friskriver sig från allt ägarintresse
iandra än företagets egna varumärken och märkesnamn.
April 2006
Printed in Ireland.
Dell TV
If you purchased a Dell TV and would like
to use it as your monitor, see the setup
instructions that came with the TV.
Dell TV
Hvis du har købt et Dell TV og gerne vil
anvende det som skærm, henvises du
tilanvisningerne, der fulgte med TV'et.
Dell-TV
Als u een Dell-TV hebt aangeschaft en
uwilt deze gebruiken als beeldscherm,
kunt u hiervoor de installatiehandleiding
bijde televisie raadplegen.
Dell-televisio
Jos hankit Dell-television ja haluat
käyttääsitä näyttönä, katso television
asennusohjeita.
Dell-TV
Hvis du bestilte en Dell-TV og ønsker
åbruke den som skjerm, følger du
veiledningen som fulgte med TV-en.
Dell-TV
Om du har köpt en TV från Dell och
villanvända den som bildskärm kan du
läsai installationsinstruktionerna som
medföljdeTV:n.

www.dell.com |support.dell.com

7Connect the sensor for the optional remote control
Tilslut sensoren til den ekstra fjernkontrolSluit de sensor aan voor de optionele afstandsbedieningLiitä lisävarusteena saatavan kauko-ohjaimen tunnistinKoble til mottakeren for en eventuell fjernkontrollAnslut sensorn för den valfria fjärrkontrollen
8Install the batteries into the optional remote control
Sæt batterierne i den ekstra fjernkontrolPlaats de batterijen in de optionele afstandsbedieningAsenna paristot lisävarusteena saatavaan kauko-ohjaimeenSett inn batteriene i en eventuell fjernkontrollSätt i batterierna i den valfria fjärrkontrollen
9Launch the optional Media Center operating system
Start operativsystemet til det ekstra mediecenterStart het optionele besturingssysteem van Media CenterKäynnistä valinnainen Media Center -käyttöjärjestelmäStart eventuelt Media Center-operativsystemetStarta det valfria Media Center-operativsystemet
10 See Media Center set up for optional TV tuner card
Se opsætning af mediecenter til det ekstra TV-tunerkortZie de instellingen van Media Center voor optionele TV-tunerkaartKatso lisävarusteena saatavan TV-viritinkortin asennustiedotBruk Media Center for å konfigurere et eventuelt TV-mottakerkortSe installationsinstruktionerna för Media Center för det valfria TV tuner-kortet
To view your
Owner's Manual
: Double-
clickthe owner's manual icon on your
Microsoft®Windows®desktop.
To print your
Owner's Manual
: After you
complete printer setup, double-click the
owner's manual icon, and click the printer
icon in the toolbar.
For other information about your computer:
• Click the Start button and
clickHelp and Support.
• For help with the Windows
operatingsystem, click
MicrosoftWindows XP Tips.
For at se din
Owner's Manual
(Brugervejledning): Dobbeltklik på ikonet for
brugervejledningen på dit Microsoft®
Windows®Skrivebord.
For at udskrive din
Owner's Manual
(Brugervejledning): Efter du har gennemført
printeropsættelse, skal du dobbeltklikke på
ikonet for brugervejledningen, og derefter
klikke på printerikonet i værktøjslinjen.
For andre oplysninger om din computer:
• Klik på knappen Start, og klik
Hjælp og support.
• For hjælp til Windows-operativsystemet -
klik på MicrosoftWindows XP Tips.
De
Gebruikershandleiding
bekijken:
Dubbelklik op het pictogram voor
gebruikershandleiding op het bureaublad
van Microsoft®Windows®.
Uw
Gebruikershandleiding
afdrukken:
Alshet installeren van de printer is voltooid,
dubbelklikt u op het pictogram voor
gebruikershandleiding en klikt u vervolgens
op het printerpictogram in de werkbalk.
Voor overige informatie over uw computer:
• Klik op de knop Start en vervolgens
opHelp en ondersteuning.
• Voor hulp bij het besturingssysteem van
Windows klikt u op Microsoft Windows XP
Tips.
Käyttöoppaan
tarkasteleminen:
Kaksoisnapsauta Microsoft®Windowsin®
työpöydällä olevaa käyttöoppaan kuvaketta.
Käyttöoppaan
tulostaminen: Kun tulostin on
asennettu, kaksoisnapsauta käyttöoppaan
kuvaketta ja napsauta työkalurivin
tulostuskuvaketta.
Lisätietoja tietokoneesta:
Napsauta Käynnistä-painiketta
javalitse kohta Ohje ja tuki.
• Ohjeita Windows-käyttöjärjestelmän
käyttämiseen saat valitsemalla kohdan
MicrosoftWindows XP Tips.
Slik viser du
brukerhåndboken
: Dobbeltklikk
på brukerhåndbokikonet på Microsoft®
Windows®-skrivebordet.
Slik skriver du ut
brukerhåndboken
: Etter
atdu har installert skriveren dobbeltklikker
du på brukerhåndbokikonet og klikker
påskriverikonet på verktøylinjen.
For annen informasjon om datamaskinen
din:
• Klikk på Start-knappen, og deretter
Hjelp og støtte.
• Klikk på Microsoft Windows XP Tips
hvisdu vil ha hjelp for Windows-
operativsystemet.
Så här visar du
Användarhandboken
:
Dubbelklicka på ikonen för användar-
handboken på skrivbordet i Microsoft®
Windows®.
Så här skriver du ut
Användarhandboken
:
När du är klar med skrivarinställningarna
dubbelklickar du på ikonen för
användarhandboken och klickar på
skrivarikonen i verktygsfältet.
Så här får du annan information om datorn:
• Klicka på Start och sedan
Hjälp och support.
• Om du vill ha hjälp med Windows-
operativsystemet klickar du
Microsoft Windows XP Tips.
Help and Support HHjjæællpp oogg ssuuppppoorrtt || HHeellpp eenn oonnddeerrsstteeuunniinngg || OOhhjjee jjaa ttuukkii || HHjjeellpp oogg kkuunnddeessttøøttttee || HHjjäällpp oocchh ssuuppppoorrtt
GK816em0.qxd 05/05/2006 14:33 Page 2