0GK816A00
Monitor Keyboard and Mouse Network (network cable not included)
Setting Up Your Computer
CAUTION:
Before you set up and operate your
Dell™computer, read and follow
thesafety instructions in your
ProductInformation Guide
.
FORSIGTIG:
Før du opsætter og bruger din Dell™-
computer, skal du læse og følge
sikkerhedsanvisningerne i din
Produktoplysningsvejledning.
WAARSCHUWING:
Lees de veiligheidsinstructies in uw
Productinformatiegids
en volg deze op
voordat u de Dell™-computer installeert
engebruikt.
VAARA:
Ennen Dell™-tietokoneen asentamista ja
käyttämistä on syytä tutustua
Tuotetieto-
oppaan
turvallisuusohjeisiin.
ADVARSEL!
Les og følg sikkerhetsinstruksjonene
i
produktinformasjonsveiledningen
førdu konfigurerer og bruker Dell™-
datamaskinendin.
VARNING!
Innan du ställer in och börjar använda
Dell™-datorn bör du läsa och följa
säkerhetsinstruktionerna i
produkt-
informationshandboken
.

OOppssæættnniinngg aaff ddiinn ccoommppuutteerr ||UUww ccoommppuutteerr iinnssttaalllleerreenn ||TTiieettookkoonneeeenn kkääyyttttöööönnoottttoo ||KKoonnffiigguurreerree ddaattaammaasskkiinneenn ||IInnssttaalllleerraa ddaattoorrnn

Netværk (kabel ikke inkluderet)
Netwerk (exclusief kabel)
Verkko (kaapeli ei sisälly pakkaukseen)
Nettverk (kabel er ikke inkludert)
Nätverk (kabel ingår inte)
Skærm
Beeldscherm
Näyttö
Skjerm
Bildskärm
Tastatur og mus
Toetsenbord en muis
Näppäimistö ja hiiri
Tastatur og mus
Tangentbord och mus
4Modem (telephone cable not included)
Modem (telefonkabel ikke inkluderet)
Modem (exclusief telefoonkabel)
Modeemi (puhelinkaapeli ei sisälly pakkaukseen)
Modem (telefonledning er ikke inkludert)
Modem (telefonkabel ingår inte)
5Power Cables
Netkabler
Voedingskabels
Virtajohdot
Strømledninger
Nätsladdar
6Power
Strøm
Voeding
Virta
Strøm
Strömförsörjning

213

Additional Connectors
1. CD or DVD drive
2. headphone connector
3. speaker connectors
4. USB 2.0 connectors (6)
Yderligere konnektorer
1. CD- eller DVD-drev
2. hovedtelefonkonnektor
3. højttalerkorrektorer
4. USB 2.0-konnektorer (6)
Aanvullende aansluitingen
1. Cd- of dvd-station
2. hoofdtelefoonaansluiting
3. luidsprekeraansluitingen
4. USB 2.0-aansluitingen (6)
Muut liittimet
1. CD- tai DVD-asema
2. kuulokeliitin
3. kaiuttimien liittimet
4. USB 2.0 -liittimet (6)
Flere kontakter
1. CD- eller DVD-stasjon
2. hodetelefonkontakt
3. høyttalerkontakter
4. USB 2.0-kontakter (6)
Ytterligare kontakter
1. CD- eller DVD-enhet
2. kontakt för hörlurar
3. högtalarkontakter
4. USB 2.0-portar (6)
4
2
1
3
GK816em0.qxd 05/05/2006 14:33 Page 1