̱ ®»¿¼ ³±®» ¿¾±«¬ ÙÛù- »½±³¿¹·²¿¬·±² ½±³³·¬³»²¬ô ª·-·¬æ
¹»ò»½±³¿¹·²¿¬·±²ò½±³
¹»ò»½±³¿¹·²¿¬·±²ò½±³