ﺔﻴﻤﺳﺮﻟﺍ ﺕﺎﻐﻠﻟﺎﺑ ﻥﻼﻋﻹﺍ ﺓﺭﺎﺒﻋ

ﻥﻼﻋﻹﺍﺔﻣﻷﺍ

Samsung Electronics tímto prohlašuje، že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími

Cesky

.ES/٥/١٩٩٩ příslušnými ustanoveními směrnice

 

 

 

Samsung Electronics erklærer herved، at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i

Dansk

.EF/٥/١٩٩٩ direktiv

 

Hiermit erklärt Samsung Electronic، dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen

Deutsch

.EG befindet/٥/١٩٩٩ und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie

 

EÜ põhinõuetele ja nimetatud/٥/١٩٩٩ Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi

Eesti

.direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele

 

Hereby، Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other

English

.EC/٥/١٩٩٩ relevant provisions of Directive

 

Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y

Español

.CE/٥/١٩٩٩ cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ

Ελληνική

.ΕΚ/٥/١٩٩٩ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

 

Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et

Français

.CE/٥/١٩٩٩ aux autres dispositions pertinentes de la directive

 

Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre

Italiano

.CE/٥/١٩٩٩ disposizioni stabilite dalla Direttiva

 

EK būtiskajām prasībām un citiem ar to/٥/١٩٩٩ Ar šo Samsung Electronics deklarē، ka digitālā kamera atbilst Direktīvas

Latviski

.saistītajiem noteikumiem

 

EB/٥/١٩٩٩ Šiuo Samsung Electronics deklaruoja، kad šis skaitmeninis fotoaparatas، atitinka esminius reikalavimus ir kitas

Lietuvių

.Direktyvos nuostatas

 

Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nederlands

.EG/٥/١٩٩٩ relevante bepalingen van richtlijn

 

١٥٩ ﻖﺣﻼﻤﻟﺍ