การกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

การกำจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง (ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)

(ใช้กับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในยุโรปโดยมีระบบการจัดเก็บที่ แตกต่างกัน) เครื่องหมายนี้ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์หรือเอกสาร ระบุว่าไม่ ควรกำจัดร่วมกับขยะอื่นๆ ในบ้านเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกัน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์หรือการก่อให้เกิดมลภาวะจา กขยะ กรุณาแยกขยะประเภทนี้จากขยะประเภทอื่น และนำไปรีไซเคิล เพอส่งเสริมให้่ื มีการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า ผู้ใช้ตามครัวเรือนควรสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายว่ารับสินค้ามาจากที่ใด หรือมีสำนั กงานในพื้นที่อยู่ที่ใด รวมทั้งรายละเอียดสถานที่และวิธีการเพื่อนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิล เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ประเภทธุรกิจควรติดต่อกับผู้จัดหาสินค้าและตรวจ สอบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อ ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์นี้ไป รวมกับขยะเพื่อการพาณิชย์ประเภทอื่น เมื่อทำการกำจัด

Samsung Techwin ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการปกป้องสภาพแวดล้อม และมีการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดหา ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าของบริษัท เครื่องหมาย Eco เป็นการบ่งชี้ว่า Samsung Techwin มีความตั้งใจที่จะจัดหาผ ลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อแจ้งว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานตาม ที่กำหนดโดย EU RoHS Directive

TH-14