.دشاب هتشاد توافت امش هاگتسد اب امنهار هچرتفد نیا رد جردنم بلاطم زا یخرب تسا نکمم ،تامدخ هدنهد هئارا ای هاگتسد رازفا مرن هب هتسب

)رتویپماک یزاس ماگمه( Kies بصن یارب

دینک دولناد گنوسماس یتنرتنیا هاگیاپ زا ار Kies هخسن نیرتدیدج1.1

.دییامن بصن دوخ رتویپماک رد ار نآ و )www.samsung.com(

تامیظنت و هدرک زاب ار همانرب تسیل ،راک هب هدامآ تلاح رد2.2

Samsung Kies USBتاميظنت اه هکبش و میس یب

.دینک باختنا ار

لصو رتویپماک هب ار دوخ هاگتسد ،رتویپماک هداد لباک زا هدافتسا اب3.3

.دینک هعجارم Kies یامنهار هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک

www.samsung.com

Farsi. 06/2011. Rev. 1.0