ינשה דצה

TOUCH OUT

PC

TOUCH OUT

SCREEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB1

 

USB2

RS232C IN

RS232C OUT

AUDIO IN

 

AUDIO OUT

HDMI1

HDMI2

 

DVI/PC/ MAGICINFO

 

 

 

DP IN

 

 

 

DAISY CHAIN

RJ45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.0A)

 

(0.5A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

04

05

06

07

08

09

10

11

.HDMI-DVI לבכ וא DVI לבכ תרזעב רוקמ ןקתהל רוביח :DVI IN0 08

.עגמה תייצקנופב שמתשהל ידכ רצומב USB תאיציל רבחתה0 01

םע D-SUB לבכ וא( D-SUB - DVI )ידועייה( לבכב שמתשה :PC IN

 

 

.עגמה תייצקנופב שמתשהל ידכ ישיא בשחמל רבחתה0 02

 

 

 

 

.בשחמ רוביח תעב )DVI-ל D-SUB םאתמ

 

 

 

 

 

 

.USB ןורכיז ןקתה רוביח0 03

ןקתה רוביחל )ידועיי( DP-DVI לבכב שמתשה :MAGICINFO IN

 

 

 

 

 

.RS232C םאתמ תרזעב MDC-ל רוביח0 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.)דרפנב רכמנ( תשר קשממ

 

 

 

 

.עמש לבכ תועצמאב רוקמ ןקתהמ עמש תלבק0 05

 

 

 

 

 

 

 

.DP לבכ תרזעב רוקמ ןקתהל רוביח0 09

 

 

 

 

.רוקמ ןקתה לש עמשל רוביח0 06

 

 

 

.)DP תאיצי( יזייד תרשרש לבכ תרזעב רחא רצומל רוביח1 10

 

 

 

.HDMI לבכ תרזעב רוקמ ןקתהל רוביח0 07

 

 

 

 

 

 

 

 

.LAN לבכ תרזעב MDC-ל רוביח1

11

 

 

 

 

 

 

 

ריהמ הנקתה ךירדמ

PM55F-BC

.םיעוציבה רופיש ךרוצל תמדקומ העדוה אלל יונישל םיפופכ םיטרפמהו ,רצומל םאתהב תונתשהל םייושע הארמהו עבצה•

.טנרטניאה רתאמ שמתשמל ךירדמה תא דרוה ,םיפסונ םיטרפל• http://www.samsung.com/displaysolutions

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

BN68-08272G-00

םיביכרה תקידב

.רצומה תא ונממ תשכרש קפסה לא הנפ ,והשלכ ביכר ךל רסח םא

למשח לבכ

הניקת ךירדמ

תומוקמב ןימז( תוירחא סיטרכ

ריהמ הנקתה ךירדמ

 

 

)דבלב םימיוסמ

 

 

 

 

-

 

 

 

+

 

 

 

-

 

 

 

+

RS232C(IN)‎םאתמ

קוחר טלש

USB לבכ

םימיוסמ תומוקמב ןימז( תוללוס

 

 

 

)דבלב

USB-ל יוסיכ

)תחא הדיחי ,‏M3L8( גרוב