ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻝﻭﺪﺟ

Reset

62

ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ﺩﺍﺪﻋﻹﺍ

(Reset) ﺕﺍﺩﺍﺪﻋﺇ ﺔﺌﻴﻬﺗ

62

 

Language

63

 

Language ﺮﻴﻴﻐﺗ

63

 

Eco Saving

64

 

Eco Saving ﻦﻳﻮﻜﺗ

64

 

Off Timer On/Off

65

 

Off Timer On/Off ﻦﻴﻜﻤﺗ

65

 

Off Timer Setting

66

 

Off Timer Setting ﻦﻳﻮﻜﺗ

66

 

PC/AV Mode

67

 

PC/AV Mode ﻦﻳﻮﻜﺗ

67

 

Key Repeat Time

68

 

Key Repeat Time ﻦﻳﻮﻜﺗ

68

 

Auto Source

69

 

Auto Source ﻦﻳﻮﻜﺗ

69

 

Display Time

70

 

Display Time ﻦﻳﻮﻜﺗ

70

 

Menu Transparency

71

 

Menu Transparency ﻂﺒﺿ

71

 

 

 

 

ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻝﻭﺪﺟ

5