تايوتحملا لودج

Brightness

34

Brightness نيوكت

34

Contrast

35

Contrast نيوكت

35

Sharpness

36

Sharpness نيوكت

36

Game Mode

37

Game Mode طبض

37

SAMSUNG MAGIC Bright

38

SAMSUNG MAGIC Bright نيوكت

38

SAMSUNG MAGIC Upscale

40

‎‏SAMSUNG MAGIC Upscale نيوكت

40

Image Size

41

Image Size رييغت

41

HDMI Black Level

43

HDMI Black Level تادادعإ ةئيهت

43

Response Time

44

Response Time نيوكت

44

H-Position & V-Position

45

V-Position وأ H-Position نيوكت

45

Coarse

46

Coarse طبض

46

Fine

47

Fine طبض

47

Red

48

Red نيوكت

48

Green

49

Green نيوكت

49

Blue

50

Blue نيوكت

50

Color Tone

51

Color Tone تادادعإ نيوكت

51

Gamma

52

Gamma نيوكت

52

 

 

ةشاشلا دادعإ

ناوللأا تاجرد نيوكت

 

 

 

تايوتحملا لودج

3