نييعتلا ةداعإو دادعلإا 6

Key Repeat Time 6.5

.هيلع طغضلا دنع رزلا ةباجتسا لدعم يف مكحتلا

ً

.يلعفلا جتنملا ةعجارم ءاجرلا .ليدوملل اقفو ضرعلا زاهج ىلع ةرفوتملا فئاظولا فلتخت دق

 

 

 

 

 

 

 

Key Repeat Time نيوكت

6.5.1

 

 

 

 

.ىلعأ ىلإ JOG رز كيرحتب ] [ ددح ،ةيفيظولا حيتافملا ليلد ضرع دنع1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.JOG رز ىلع طغضا مث

 

.JOG رز ىلع طغضلاو لفسأ ىلإ/ىلعأ ىلإ JOG رز يف مكحتلاب SETUP&RESET ىلإ لقتنا2

2

.JOG رز ىلع طغضلاو لفسأ ىلإ/ىلعأ ىلإ JOG رز يف مكحتلاب Key Repeat Time ىلإ لقتنا3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ةيلاتلا ةشاشلا رهظتس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETUP&RESET

 

 

 

 

 

Configure the

 

 

 

 

 

 

 

Reset All

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

response rate of a

 

 

 

 

 

 

 

Eco Saving

 

 

Off

button when the button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is pressed.

 

 

 

 

 

 

 

Off Timer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceleration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC/AV Mode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sec

Acceleration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Repeat Time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Detection

 

Auto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Repeat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power LED On

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دنع طقف ةدحاو ةرم رملأا بيجتسي ،No Repeat ديدحت ةلاح يف .sec 2 وأ sec 1 وأ Acceleration ديدحت نكمي

.رزلا ىلع طغضلا

 

.JOG رز ىلع طغضلاو لفسأ ىلإ/ىلعأ ىلإ JOG رز يف مكحتلاب بولطملا رايخلا ىلإ كيرحتلاب مق4

4

.ددحملا رايخلا قيبطت متيس5

5

 

 

 

نييعتلا ةداعإو دادعلإا

62