LED نويزفلت

مدختسملا ليلد

SUPPORT

.Samsung نم جتنملا اذه كئارشل ًاركش ىلع كب صاخلا جتنملا ليجست ىجريُ،ةلماكتم ةمدخ ىلع لوصحلل

www.samsung.com/register

___________ لسَلْسَملاُ مقرلا ______________ زارطلا

￿

SAMSUNG WORLDWIDE ةكرشب لصتا

.SAMSUNG ءلامع ةمدخ زكرمب لاصتلاا ءاجرلا ،Samsung تاجتنمب قلعتت تاقيلعت وأ ةلئسأ يأ دوجو ةلاح يف

بيو عقوم

ءلامعلا ةمدخ زكرم

دلبلا

www.samsung.com

800-SAMSUNG )726-7864(

U.A.E

www.samsung.com/ae )English(

800-SAMSUNG)726-7864(

OMAN

www.samsung.com/ae_ar )Arabic(

 

 

www.samsung.com/ae )English(

183-2255

KUWAIT

www.samsung.com/ae_ar )Arabic(

 

 

www.samsung.com/ae )English(

8000-4726

BAHRAIN

www.samsung.com/ae_ar )Arabic(

 

 

www.samsung.com

08000-726786

EGYPT

www.samsung.com

800-22273

JORDAN

 

065777444

 

www.samsung.com

021-8255

IRAN

www.samservice.com

 

 

www.samsung.com

080 100 2255

MOROCCO

www.samsung.com/ae )English(

9200-21230

SAUDI ARABIA

www.samsung.com/ae_ar )Arabic(

 

 

BN68-04523C-02

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

[UE8000_65inch_AR]BN68-04523CARA.indb 1

 

 

2012-10-11 �� 1:32:47