ةموعدملا ةقدلا تايوتسمو روصلا تاقيسنت

 

 

 

 

ةقدلا

قيسنتلا

 

فلملا دادتما

8640 × 15360

JPEG

 

*‎ .jpg

 

*‎ .jpeg

 

 

 

4096 × 4096

PNG

 

*‎ .png

 

 

 

 

4096 × 4096

BMP

 

*‎ .bmp

 

 

 

 

8640 × 15360

MPO

 

*‎ .mpo

 

 

 

 

ةموعدملا تازيمرتلاو ىقيسوملا تاقيسنت

ةظحلام

زيمرتلا

قيسنتلا

فلملا دادتما

 

MPEG1 Audio Layer 3

MPEG

*‎ .mp3

 

 

 

 

 

 

 

*‎ .m4a

 

AAC

MPEG4

*‎ .mpa

 

 

 

*‎ .aac

نيتانق ىتح معدي

FLAC

FLAC

*‎ .flac

 

 

 

 

نيتانق ىتح معدي

Vorbis

OGG

*‎ .ogg

 

 

 

 

.Pro 5.1 عون نم تاونق 10 ىتح معد متي

WMA

WMA

*‎ .wma

.ةموعدم ريغ نادقف نودب WMA توصلا ةينقت

.M2 عضو ىتح معدي

 

 

 

 

 

 

 

 

wav

wav

*.wav

 

 

 

 

.1 عونلاو 0 عونلا معدي

 

 

*.mid

.ثحبلا معدي لا

midi

midi

*.midi

.طقف USB زاهج معدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ape

ape

*‎ .ape

 

 

 

 

 

AIFF

AIFF

*.aif

 

*.aiff

 

 

 

 

ALAC

ALAC

*‎ .m4a