«ôߪb«Â «LFLb
Ib ÅÔLLX ±Au«… °ö„ œ¥Jd AuÍ «DFU ØLU u
±u{` w c« «bOq. Ë¥FOs ´b «ßFLU‰
«LAu«… w Í ¨d÷ ¨Od c«. Ëc« «∞πNU“ ±BLr
öߪb«Â «LMew Ij.
¢FKOLU‹ «ºö±W
¢c¥d! ´Mb «ßªb«Â «_§Ne… «JNd°UzOW «∞∑w
¢ºLb ©UÆNU ±s «LIU°f «dzOºOW, ¥FOs œ«zLUÎ
±d«´U… «Iu«´b «_ßUßOW Kºö±W °LU ONU «LcØu¸…
œKb ±s «•LUô‹ Au» •d¥o Ë Åb±W
ØNd°UzOW Ë ÅU°W °Ad¥W Ë ¢Kn «∞πNU“.
¢LFs w Æd«¡… c« «bOq Æq «ßªb«Â
«∞πNU“.
¥Os c« «bOq «ôߪb«Â «LFLb KπNU“, ËÆb
¥ºV «ßªb«Â Í ±s «LKIU‹ Ë «ù{UU‹
¨Od «LcØu¸… w c« «bOq Ë «ßªb«Â «∞πNU“
_¨d«÷ ¨Od «∞∑w ¥uÅw °NU MU w «•LU‰
ÅU°W «ªbÂ.
«•Hk °Nc« «JOV Kd§uŸ ≈∞Ot ±ºIö ´Mb
«∞∫U§W.
ô ¢KLf «_ßD` «ºUîMW.
«∞∑e «∞∫d’ œ«zLUÎ ´Mb «ßªb«Â c« «∞πNU“.
ô ¢ºV «ºKp HBq «IU°f ±s «LIf.
•Uk ´Kv «ºKp «JNd°Uzw °FOb«Î ´s ±BUœ¸
«∞∫d«¸… Ë«e¥u‹ Ë«_§ºU «∞∫Uœ….
ô ¢bŸ «ºKp «JNd°Uzw ¥FKo °u«· «DUËW Ë
ßD` «FLq.
{l «∞πNU“ œ«zLUÎ ´Kv ßD` ±ºu ¢d °t
±ºU•W ØUOW ±s §LOl «∞πNU‹.
ô ¢Cl «∞πNU“ ßHq «LIf «LuÅq °t Ëô ¢CFt
´Kv ßD` ±∂∑KW Ë “IW. Ëô ¢Cl «∞πNU“ ´Kv Ë
°UId» ±s ßD` ßUîMW Ë w dÊ ßUîs.
ô ¢ºªb c« «∞πNU“ °UId» ±s «Lu«œ «IU°KW
ö®FU‰ Ë «ôHπU¸.
ô ¢ºªb «∞πNU“ w «_±UØs «LHu•W.
«•d’ œ«zLUÎ ´Kv •LU¥W «∞πNU“ ±s «LOUÁ Ë
«d©u°W «e«zb….
ô ¢d„ «∞πNU“ £MU¡ «ßªb«±t.
ô ¢ºªb «∞πNU“ –« ØMX •U· «Ib±Os.
–« ¢Kn «ºKp «JNd°Uzw £MU¡ «ßªb«Â «∞πNU“,
«Bq «JNd°U¡ ´s «∞πNU“ ´Kv «Hu¸. Ëô ¢KLf
«ºKp Æq Bq «JNd°U¡.
«Bq «∞πNU“ ´s ±Bb¸ «JNd°U¡ ´Mb ´bÂ
«ßªb«±t ËÆq ¢dØOV «_§e«¡ Ë JNU Ë´Mb
ÅOUW «∞πNU“ ËÆq ¢MEOHt.
«¢d„ «∞πNU“ ≠∑d… Odœ Æq «AdËŸ w ¢MEOHt.
ßö±W «üîd¥s
ô ¢d„ «∞πNU“ ©öÆUÎ œËÊ ±U°FW £MU¡ «ôߪb«Â.
ô ¢ºL` ú©HU‰ Ë GOd «LDKFOs ´Kv
«∞∑FKOLU‹ °Uߪb«Â «∞πNU“.
ô ¢ºL` ú©HU‰ Ë «∞∫Ou«U‹ °UôÆd«» ±s
±MDIW ´Lq «∞πNU“ Ë °KLf «ºKp «JNd°Uzw.
¥Ke «ù®d«· «∞∫c¸ ´Kv ´Lq «∞πNU“ w •UW
˧uœ «_©HU‰ °Id°t.
c« «∞πNU“ ¨Od ±BLr ªb±t «_®ªU’ –ËÍ
«Ib¸«‹ «∞πºb¥W Ë«cMOW Ë«∞∫ºOW Ë«FIKOW
«Lb¥MW Ë«ªd… Ë«LFdW «IKOKOs (°LU w –p
«_©HU‰) ô ±l «ù®d«· ´KONr Ë ´DUzNr
«∞∑FKOLU‹ «LFKIW °Uߪb«Â «∞πNU“ ±s Æq
«Aªh «LºRˉ ´s ßö±Nr.
¥πV ±ö•EW «_©HU‰ CLUÊ ´b ´∂∏Nr °U∞πNU“.
8
ARABIC
∂jô– óæY ¿GôaC’G äGRÉØb ΩGóîà°SG ≈∏Y ÉkehO ¢UôMG
.áæNÉ°ùdG í£°SC’G øe ÜGÎb’Gh ájGƒ°ûdG
AÉæKCG ájGƒ°ûdG í£°S IQGôM áLQO ™ØJôJ
ΩGóîà°S’G