IIff yyoouurr iinntteeggrraatteedd ssoouunndd ccoonnnneeccttoorrss aarree ccoovveerreedd bbyy aa ccaapp,, ccoonnnneecctt yyoouurr

ssppeeaakkeerrss ttoo tthhee ooppttiioonnaall ssoouunndd ccaarrdd ccoonnnneeccttoorrss.. DDoo nnoott rreemmoovvee tthhee ccaapp..

Hvis de integrerede lydstik er dækket med en hætte, tilsluttes højttalerne til
stikkene i det valgfrie lydkort. Fjern ikke hætten.
Jos yhdysrakenteisen äänikortin liittimet on peitetty suojuksella, liitä kaiuttimet
valinnaisen äänikortin liittimiin. Älä poista suojusta.
Koble høyttalerne til kontaktene for det ekstra lydkortet hvis kontaktene for
integrert lyd er dekket med et deksel. Dette dekselet skal ikke fjernes.
Om dina integrerade ljudkontakter är täckta av en hylsa, anslut dina högtalare till
de valfria ljudkortskontakterna. Tag ej av hylsan.
HHeellpp aanndd SSuuppppoorrttSSeett UUpp OOtthheerr DDeevviicceess LLaassttSSttiill aannddeett uuddssttyyrr oopp ttiill ssiiddsstt ||AAsseennnnaa mmuuuutt llaaiitttteeeett vviiiimmeeiisseekkssii ||IInnssttaalllleerr aannddrree eennhheetteerr ttiill sslluutttt ||IIoorrddnniinnggssttäällll kkrriinngguuttrruussttnniinngg ssiisstt

HHjjæællpp oogg ssuuppppoorrtt ||OOhhjjeeeett jjaa ttuukkii ||HHjjeellpp oogg ssttøøttttee ||HHjjäällpp oocchh ssttöödd

Information in this document is subject to change without notice.
© 2003 Dell ComputerCorporation. All rights reserved.
Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer
Corporation is strictly forbidden.
Delland the DELL logo are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoftand Windows are
registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and
names ofothers.
June 2003
Oplysningerne i dette dokument erunderlægges ændringer uden forudgående advarsel.
© 2003 Dell ComputerCorporation. Alle rettighederforbeholdes.
Gengivelse på nogen som helst måde uden skriftlig tilladelse fra Dell Computer Corporation er
strengt forbudt.
Dellog Dell logo er varemærker tilhørende Dell Computer Corporation; Microsoft og Windows er
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Dell frasiger sig ejerinteresse i andres
mærker og navne.
Juni 2003
Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
© 2003 Dell ComputerCorporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki kopiointi millä tahansa tavalla ilman Dell Computer Corporationin kirjallista lupaa on
ankarasti kielletty
Dellja DELL-logo ovat Dell Computer Corporationin tavaramerkkejä; Microsoft ja Windows ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muiden yritysten tavaramerkit ja tuotenimet
eivät ole Dellin omaisuutta.
Kesäkuu 2003
Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten at det blirgitt noen beskjed om dette.
© 2003 Dell ComputerCorporation. Alle rettigheterforbeholdes.
All form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer Corporation er strengt forbudt.
Dell og Delllogoen er varemerker tilhørende Dell Computer Corporation; Microsoft og Windows er
rtegistrerte varemerker for Microsoft Corporation. Dell fraskriver seg eiendomsinteresse i andre
merker og navn.
Juni 2003
Information i detta dokument kan ändras utan föregående varning.
© 2003 Dell ComputerCorporation. Alla rättigheterförbehålles.
Reproduktion på något sätt är strängt förbjudet utan skriftligt tillstånd från Dell Computer
Corporation
Delloch Dells logo är varumärken som tillhör Dell Computer Corporation; Microsoft och Windows
är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Dell frånsäger sig ägarintresse i
märken och namn som inte är företagets egna.
Juni 2003
Printed in Ireland.
See your Owner's Manualfor additional setup
instructions, including how to connect a
printer.
To access support and educational tools,
double-click the Dell Solution Centericon
on the Microsoft® Windows®desktop. You
can also access Dell through
support.dell.com.
For additional information about your
computer, click the Startbutton and click
Help and Support:
• To access the Tell Me Howhelp file, click
User and system guides, click User's
guides, and then click Tell Me How.
• For help with the Windows operating
system, click Microsoft Windows XP Tips.
Se Brugervejledningen for yderligere
instruktioner om opstilling, deriblandt
opstilling af en printer.
Dobbeltklik på ikonet Dell Solution
Centerpå skrivebordet Microsoft®
Windows®for at få adgang til support og
indlæringsværktøjer. Du kan også få adgang
til Dell gennem support.dell.com.
For yderligere oplysninger om computeren,
klik på knappen Start og klik Hjælp og
support.
• For at få adgang til hjælpefilen Vis mig
hvordan, klik på Bruger og systemguider,
klik på Brugervejledning, og klik derefter
Vis mighvordan.
• For at få hjælp til Windows
operativsystemet, klik på Microsoft
Windows XP Tips.
Lisätietoja Laitteiden Asennuksesta,
esimerkiksi tulostimen asennuksesta, on
Omistajan oppaassa.
Voit käyttää tuki- ja opetustyökaluja
kaksoisnapsauttamalla Dell Solution Center
kuvaketta Microsoft®Windowsin®
työpöydällä. Delliin voit ottaa yhteyttä myös
osoitteessa support.dell.com.
Lisätietoja tietokoneesta saat napsauttamalla
Käynnistä-painiketta ja napsauttamalla sitten
Help and Support.
• Voit käyttää Tell Me Howohjetiedostoa
napsauttamalla ensin User and system
guides, napsauttamalla sitten User's guides
ja napsauttamalla lopuksi Tell Me How.
• Lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmästä
saat napsauttamalla Microsoft Windows
XP Tips.
Du finner mer utfyllende
installasjonsanvisninger i Brukerhåndboken,
inkludert hvordan du skal tilkoble en skriver.
Dobbeltklikk på ikonet for Dell Solution
Centerpå skrivebordet i Microsoft®
Windows®for å få tilgang til støtte- og
undervisningsverktøy. Du får også tilgang til
Dell på support.dell.com.
Klikk på Start-knappen og deretter på
Hjelp og støttehvis du vil vite mer om
datamaskinen.
• Du får tilgang til hjelpefilen Tell Me How
(forklar hvordan) ved å klikke på User and
system guides(bruker- og
systemveiledning), User's guides
(brukerhåndbøker),og endelig på Tell Me
How.
• Klikk Microsoft Windows XP Tipshvis du
trenger hjelp med Windows-
operativsystemet.
Se din Ägarmanual för ytterligare
Iordningställningsinstruktioner, inkluderat
hur man ansluter en printer.
För att nå support och undervisningsverktyg,
dubbelklicka på Dell Solution Centerikonen
på Microsoft®Windows®desktopp. Du kan
även nå Dell genom support.dell.com.
För ytterligare information angående din
dator, klicka Startknappen och klicka Hjälp
och Support.
• För att nå Visa mig hurhjälpfilen, klicka
Användare och systemguider, klicka
Användarguider, och klicka sedan Visa mig
hur.
• För hjälp med Windows operativsystem,
klicka Microsoft Windows XP Tips.
front headphone connector
forside stikforbindelse til hovedtelefon
etupaneelin kuulokeliitin
tilkobling for hodetelefon foran
främre hörlursanslutningsdon
optional floppy drive
diskettedrev (valgfrit)
valinnainen levykeasema
ekstra diskettstasjon
valfri diskenhet
optional sound card
Valgfri lydkort
Valinnainen äänikortti
Ekstra lydkort
Valfritt ljudkort
integrated sound
Integreret lyd
Yhdysrakenteinen äänikortti
Integrert lyd
Integrerat ljud

CCoonnnneecctt ootthheerr ddeevviicceess aaccccoorrddiinngg ttoo tthheeiirr ddooccuummeennttaattiioonn

Tilslut andet udstyr i henhold til den relevante dokumentation
Liitä tietokoneeseen muut laitteet niiden oppaissa annettujen ohjeiden mukaan
Tilkoble andre enheter som beskrevet i dokumentasjon for dem
Anslut kringutrustning i enlighet med dess dokumentation
front/back USB 2.0 connectors
forside/bagside USB 2.0 stikforbindelse
etu-/takapaneelin USB 2.0 liittimet
foran/bak USB 2.0-tilkoblinger
fram/bak USB 2.0 anslutningsdon