SSeett UUpp YYoouurr CCoommppuutteerr FFiirrsstt

CCAAUUTTIIOONN::

Before you set up and operate your Dell™
computer, read and follow the safety
instructions in the Owner's Manual.

PPAASS PPÅÅ::

Læs og overhold sikkerhedsinstruktionerne i
Brugervejledningenfør opsætning og
anvendelse af Dell™ computeren.

VVAAAARRAA::

Lue Käyttäjän oppaan turvaohjeet ja noudata
niitä ennen Dell™-tietokoneen asennusta ja
käyttöönottoa.

OOBBSS::

Les og følg sikkerhetsinstruksjonene i
Brukerhåndbokenfør oppsett og bruk av
Dell™-maskinen.

VVAARRNNIINNGG::

Var god läs och följ säkerhets-instruktionerna
som finns i Användarmanualeninnan
uppsättning och användning av din Dell™-
dator.

SSttiill fføørrsstt ccoommppuutteerreenn oopp ||AAsseennnnaa ttiieettookkoonnee eennssiinn ||IInnssttaalllleerr ddaattaammaasskkiinneenn fføørrsstt ||IIoorrddnniinnggssttäällll ddiinn ddaattoorr fföörrsstt

CCoonnnneecctt tthhee mmoonniittoorr

Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Tilkoble skjermen
Anslut monitorn

CCoonnnneecctt aa kkeeyybbooaarrdd aanndd aa mmoouussee

Tilslut et tastatur og en mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Tilkoble et tastatur og en mus
Anslut ett tangentbord och en mus

IIff yyoouu hhaavvee aa mmooddeemm,, ccoonnnneecctt aa tteelleepphhoonnee ccaabbllee ttoo eeiitthheerr ooff tthhee mmooddeemm

ccoonnnneeccttoorrss ((nnoott aallll mmooddeemmss hhaavvee ttwwoo ccoonnnneeccttoorrss))

Hvis du har et modem, tilsluttes et telefonkabel til én af modemkonnektorene (ikke
alle modemer har to konnektorer)
Jos sinulla on modeemi, liitä puhelinkaapeli jompaankumpaan modeemin liittimeen
(kaikissa modeemeissa ei ehkä ole kahta liitintä)
Hvis du har et modem, kobler du en telefonledning til én av modemkontaktene (ikke
alle modemer har to kontakter)
Om du har ett modem, anslut en telefonkabel till någon av modemets kontakter (inte
alla modem har två kontakter)

IIff yyoouu hhaavvee aa nneettwwoorrkk ddeevviiccee,, ccoonnnneecctt aa nneettwwoorrkk ccaabbllee ttoo tthhee nneettwwoorrkk

ccoonnnneeccttoorr

Hvis du har netværksudstyr, forbindes et netværkskabel til
netværkskonnektoren
Jos sinulla on verkkoon liitettävä laite, liitä verkkokaapeli verkkoliittimeen
Hvis du har en nettverksenhet, kobler du en nettverkskabel til
nettverkskontakten
Om du har en nätverksenhet ansluter du en nätverkskabel till den nätverksort

CCoonnnneecctt tthhee ccoommppuutteerr aanndd mmoonniittoorr ttoo eelleeccttrriiccaall oouuttlleettss

Slut computeren og skærmen til elnettet
Liitä tietokoneen ja näytön virtajohdot pistorasiaan
Sett strømledningen til datamaskinen og skjermen i en stikkontakt
Anslut datorn och monitorn till eluttag

TTuurrnn oonn tthhee ccoommppuutteerr aanndd mmoonniittoorr

Tænd for computer og skærm
Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön
Slå på datamaskinen og skjermen
Sätt på datorn och monitorn
PS/2
USB

CCoonnttiinnuueedd ||FFoorrttssæætttteess || JJaattkkuuuu || FFoorrttss || FFoorrttssäättttnniinngg

32154123456

www.dell.com |support.dell.com

0C0921A01