SSeett UUpp YYoouurr CCoommppuutteerr FFiirrsstt

CCAAUUTTIIOONN::

Before you set up and operate your Dell™
computer, read and follow the safety
instructions in your Owner’s Manual.

PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONN ::

Avant d'installer et d'utiliser votre ordinateur
Dell™, veuillez lire et suivre les directives de
sécurité qui se trouvent dans le Manuel du
propriétaire.

VVOORRSSIICCHHTT::

Lesen und befolgen Sie vor dem Einrichten
und der Inbetriebnahme Ihres Dell™-
Computers bitte die Sicherheitshinweise im
Benutzerhandbuch.

CCAAUUTTEELLAA::

Prima di installare e azionare il computer
Dell™, leggere e seguire le istruzioni di
sicurezza che si trovano nel Manuale del
proprietario.

PPRREECCAAUUCCIIÓÓNN::

Antes de configurar y poner en
funcionamiento su equipo Dell™, lea y siga
las instrucciones de seguridad que se
encuentran en el Manual del propietario.

VVOOOORRZZIICCHHTTIIGG::

Lees s.v.p. de veiligheidsvoorschriften in de
Gebruikershandleidingen volg ze op, voordat
u uw Dell™ computer installeert en in gebuik
neemt.

IInnssttaalllleezz vvoottrree oorrddiinnaatteeuurr eenn pprreemmiieerr ||EErrsstteerr SScchhrriitttt:: EEiinnrriicchhtteenn ddeess CCoommppuutteerrss ||PPrriimmoo:: iinnssttaallllaazziioonnee ddeell ccoommppuutteerr

CCoonnffiigguurree pprriimmeerroo ssuu eeqquuiippoo ||BBeeggiinn mmeett hheett iinnssttaalllleerreenn vvaann uuww ccoommppuutteerr

CCoonnnneecctt tthhee mmoonniittoorr

Connectez le moniteur
Schließen Sie den Monitor an
Connettere il monitor
Conecte el monitor
Sluit het scherm aan

CCoonnnneecctt aa kkeeyybbooaarrdd aanndd aa mmoouussee

Connectez un clavier et une souris
Schließen Sie die Tastatur und die Maus an
Connettere una tastiera ed un mouse
Conecte un teclado y un ratón
Sluit de mouse en het toetsenbord aan

IIff yyoouu hhaavvee aa mmooddeemm,, ccoonnnneecctt aa tteelleepphhoonnee ccaabbllee ttoo eeiitthheerr ooff tthhee mmooddeemm

ccoonnnneeccttoorrss ((nnoott aallll mmooddeemmss hhaavvee ttwwoo ccoonnnneeccttoorrss))

Si vous disposez d'un modem, raccordez un câble téléphonique à l'un des
connecteurs de celui-ci (certains modems ne sont pas équipés de deux
connecteurs)
Falls ein Modem vorhanden ist, schließen Sie ein Telefonkabel an einem der
Modemanschlüsse an (nicht jedes Modem ist mit zwei Anschlüssen ausgestattet.)
Se si dispone di un modem, collegare un cavo telefonico a uno dei connettori del
modem (non tutti i modem sono dotati di due connettori)
Si tiene un módem, conecte un cable del teléfono a cualquiera de los conectores de
módem (no todos los módem tienen dos conectores)
Indien u een modem hebt, sluit u een telefoonkabel aan op een van de twee
modemconnectors (niet alle modems zijn uitgerust met twee connectors)

CCoonnnneecctt tthhee ccoommppuutteerr aanndd mmoonniittoorr ttoo eelleeccttrriiccaall oouuttlleettss

Branchez l'ordinateur et le moniteur à une prise électrique
Schtecken Sie das Computer- und das Monitorkabel in eine Netzsteckdose ein
Connettere il computer ed il monitor a prese elettriche
Conecte el equipo y el monitor a las tomas de corriente
Sluit de computer en het scherm aan op het stopcontact

TTuurrnn oonn tthhee ccoommppuutteerr aanndd mmoonniittoorr

Mettez l'ordinateur et le moniteur sous tension
Schalten Sie den Computer und den Monitor ein
Accendere il computer ed il monitor
Encienda el equipo y el monitor
Doet de computer en het scherm aan
PS/2
USB

CCoonnttiinnuueedd ||SSuuiittee || FFoorrttsseettzzuunngg || SSeegguuee || CCoonnttiinnuuaacciióónn || VVeerrvvoollggdd

32154123456

www.dell.com |support.dell.com

0F0272A01

IIff yyoouu hhaavvee aa nneettwwoorrkk ddeevviiccee,, ccoonnnneecctt aa nneettwwoorrkk ccaabbllee ttoo tthhee nneettwwoorrkk

ccoonnnneeccttoorr

Si vous disposez d'un périphérique de réseau, raccordez un câble de réseau
au connecteur réseau
Falls Sie ein Netzwerkgerät besitzen, schließen Sie ein Netzwerkkabel an den
Netzwerkanschluss an
Se di dispone di una periferica di rete, collegare un cavo di rete al connettore
di rete
Si tiene un dispositivo de red, conecte el cable de la red al conector de la
misma
Als u een netwerkapparaat hebt, moet u de netwerkkabel aan de
netwerkverbinding aansluiten