Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden
apstiprinu, ka produkts
Kategorija........elektriskais mauriªa trimers
Raãot◊js..............Electrolux Outdoor
Products
atbilst direktœv◊ 2000/14/EEC nor◊dœtajiem
tehniskajiem noteikumiem.
Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden
apstiprinu, ka iepriek| min]t◊ produkta
paraugs ir test]ts atbilsto|i direktœvai
81/1051/EEC. Maksim◊lais A-izsvarotais
skaªas spiediena lœmenis, kas tika fiks]ts
operatora pozœcij◊ brœvos lauka da±]jas
atbalss apst◊k±os, bija:
Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden
apstiprinu, ka iepriek| min]t◊ produkta
paraugs ir test]ts atbilsto|i standartam
ISO 5349. Vibr◊cijas maksim◊l◊ izsvarot◊
pa◊trin◊juma vid]j◊ kvadr◊tisk◊ v]rtœba,
kas tika fiks]ta operatora roku atra|an◊s
viet◊, bija:
Grie|anas ierœces tips........griez]jaukla
S]rijas nor◊de...................sk. produkta kategorijas eti∑eti
Atbilstœbas nov]rt]|anas proced·ra....ANNEX VI
Sertific]|anas instit·cija....I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB Anglija
Citas direktœvas:.................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
un piem]rojamie standarti:- EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-
91, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
Tips..............................................................................A
P±◊vuma platums.........................................................B
Griez]jierœces rot◊cijas ◊trums....................................C
Garant]tais skaªas pak◊pes lœmenis..........................D
Izm]rœtais skaªas pak◊pes lœmenis..............................E
Lœmenis........................................................................F
V]rtœba.........................................................................G
Svars...........................................................................H
EK DEKLAR÷CIJA PAR ATBILSTŒBU
A
SET250
B
25 cm
C
10500 RPM
D93 dB(A)
E91 dB(A)
F79.5 dB(A)
G6.79 m/s2
H3.26 kg
A
SET300
B
30 cm
C
10300 RPM
D96 dB(A)
E94 dB(A)
F80.4 dB(A)
G6.38 m/s2
H3.45 kg
Newton Aycliffe, 17/09/2004M. Bowden,Research & Development Director