.دشاب توافتم امش نفلت اب یتارباخم هکبش ای نفلت رازفا مرن هب هتسب تسا نکمم امنهار هچرتفد نیا تایوتحم زا یخرب

Printed in Korea

 

Code No.: GH68-26346A

World Wide Web

Farsi. 02/2010. Rev. 1.0

http://www.samsungmobile.com