ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

یصخش یاهلياف

.دییامن تیریدم ار اهنآ و دینک ادیپ یسرتسد هاگتسد رد هدش هریخذ فلتخم یاه‌لیاف هب

.دینزب هبرض یصخش یاهلياف Samsung یور ،اه همانرب هحفص رد

ای دوخ هاگتسد رد هورگ ساسا رب ار اه لیاف دیناوت یم روطنیمه .دینک هدهاشم ار هظفاح ره رد هدش هریخذ یاه لیاف

.دینک هدهاشم هظفاح تراک

.دینزب هبرض رتشیب یاضف تفایرد یور ،هاگتسد هظفاح ندرک دازآ یارب

.دینزب هبرض یور ،اه هشوپ ای اه لیاف یوجتسج یارب

تعاس

یفرعم

ار یصاخ نامز تدم ای ،هدرک یدنبنامز ار یدادیور ،دینیبب ار ایند فلتخم یاهرهش نامز ،دینک میظنت رادشه گنز

.دینک میظنت

رادشه

.دینزب هبرض رادشه تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

رادشه گنز میظنت

،دینک باختنا ار رادشه رارکت یاهزور ،دینک میظنت ار رادشه نامز ،دینزب هبرض یور ،اهرادشه تسرهف رد

.دینزب هبرض هریخذ یور سپس ،دینک میظنت ار رادشه یاه‌هنیزگ ریاس

.دینزب هبرض نامز دورو تمسق یور ،رادشه گنز نامز ندرک دراو و دیلک هحفص ندرک زاب یارب

.دینزب هبرض اهرادشه تسرهف رد رادشه رانک دیلک یور ،اهرادشه ندرک لاعفریغ ای ندرک لاعف یارب

رادشه یزاس فقوتم

ات دینزب هبرض ترچ یور ،دیا‌هدرک لاعف ار ترچ هنیزگ ًلابق رگا .دینزب هبرض هموتخم یور رادشه فقوت یارب

.دوش رارکت صخشم نامز تدم کی زا سپ رادشه

اهرادشه فذح

.دینزب هبرض فذح یور سپس و دینزب تملاع فذح یارب ار رادشه ،دیراد هگن و هدز هبرض رادشه یور

99