E-MANUAL

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của Samsung.

Để nhận được dịch vụ hoàn chỉnh hơn, vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại

www.samsung.com/register

Kiểu sản phẩm____________________________Số sêri____________________________