TRKullanýmKýlavuzuzu

SC4130

SC4137

SC4170

SC41A7

SC41A9

ELEKTRÝKLÝ SÜPÜRGE

Bu cihazý çalýþtýrmadan önce lütfen talimatlarý dikkatlice okuyun.

Sadece iç kullaným içindir.

DJ68-00341Y REV(0.7)

Ürününüzü www.samsung.com/global/register adresini kullanarak kaydedin.