S
ETUP
G
UIDE
19
English
Step 5. Connecting a Printer Cable
You need to connect your printer to the computer with either a
parallel interface cable or a Universal Serial Bus (USB) cable.
If you are a Macintosh user, you can use only a USB cable.
NOTE
: The CLP-500N does not support printing from a Macintosh
using a network connection.
Using a Parallel Cable
NOTES
:
• The parallel port may not be available depending on your
country.
• To connect the printer to the parallel port of the computer
requires a certified parallel cable. You need to buy a IEEE1284
compliant cable that is within 3m in length.
1
Make sure that both the printer and the computer are
turned off.
2
Plug the parallel printer cable into the connector on the
back of the printer.
Push the metal clips down to fit inside the notches on the
cable plug.
3
Connect the other end of the cable to the parallel interface
port on your computer, and tighten the screws.
See the User’s Guide of your computer, if you need help.
To the parallel port on
your computer
S
ETUP
G
UIDE
18
6
Pinch the paper guide as shown and move it toward the
paper until it lightly touches the side of the stack. Do not
press the guide too tightly against the edge of the paper;
the guide may bend the paper.
NOTE
:
If you want to change the paper size in the tray, refer to
the User’s Guide of your printer supplied in the CD-ROM.
7
Slide the tray back into the printer.
NOTES
:
• Do not push the width guide far enough to cause the material to
warp.
• If you do not adjust the width guide, it may cause paper jam.
18 19
Vajutage ja lükake paberijuhik nii, et see kergelt puutuks vastu
paberit, nagu näidatud pildil. Ärge suruge juhikut liiga kõvasti
paberi külge, sest see võib kortsutada paberit.
MÄRKUS:Kui soovite paberi kogust sahtlis muuta, lugege
kasutusjuhendit printeriga kaasas oleval CD-ROM-il.
Lükake sahtel tagasi printerisse.
MÄRKUSED:
• Juhiku vajutamisel vältige paberi koolumist.
• Juhiku sättimata jätmine võib põhjustada paberiummistusi.
Printeri kaabli ühendamine
Selleks, et printida, peate Te ühendama printeri arvutiga kas
paralleelkaabli või Universal Serial Busi (USB) kaabli vahendusel.
Macintoshi keskkonnas saab kasutada üksnes USB kaablit.
MÄRKUS:CLP-500N ei toeta trükkimist Macintoshi keskkonnast
võrguühenduse abil.

Paralleelkaabli kasutamine

MÄRKUS:
• Paralleelliidese olemasolu sõltub tarnimispiirkonnast.
• Printeri ühendamiseks arvutiga paralleelliideste abil peab Teil
olema sertifitseeritud paralleelkaabel. Te peate ostma IEEE1284
parameetritele vastava kaabli, mille pikkuseks on vähemalt 3 m.
Veenduge, et nii printer kui ka arvuti on välja lülitatud.
Ühendage paralleelkaabel printeri taga oleva paralleelpesaga.
Fikseerige kaabli kinnitus metallklambritega.
Ühendage kaabli teine ots oma arvuti paralleelpesaga ja pingutage
kruvid.
Kui vajate abi, lugege oma arvuti kasutusjuhendit.
Arvuti paralleelpesasse

Samm 5.