یدنب هتسب ندرک زاب

.دینک ینیبزاب ریز ملاقا دوجو رظن زا ار دوخ یلااک هتسب

دنب

ژراش لباق یرتاب

USB لباک/بوانتم قرب روتپادآ

نیبرود

.دنشاب هتشاد قرف یعقاو ملاقا اب تسا نکمم ریواصت

عیرس راک هب زاغآ یامنهار هچرتفد

رازفا مرن ید یس

)تسا دوجوم نآ رد ربراک یامنهار هچرتفد(

یرایتخا یبناج مزاول

دوش یم هتخورف هعومجم کی تروص هب

HDMI روتپادآ / HDMI لباک

)ریوصت/ادص( A/V لباک

هظفاح یاه تراک

نیبرود فیک

11 عملکردهای اولیه