s b d p a ﯽﺗﻮﺻ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻂﺒﺿ

.ﺪﺷﺎﺑ یﺭﺍﺩﺮﺒﺴﮑﻋ ﻂﻳﺍﺮﺷ ﺯﺍ ﯽﻫﺎﺗﻮﮐ یﺭﻭﺁﺩﺎﻳ ﺎﺗ ﺪﻴﻨﮐ ﻪﻓﺎﺿﺍ ﺲﮑﻋ ﻪﺑ ﯽﺗﻮﺻ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﮏﻳ ﺪﻴﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ .ﺪﻳﻮﺷ ﺎﻨﺷﺁ ،ﺖﺳﺍ ﺶﺨﭘ ﻞﺑﺎﻗ ﯽﻧﺎﻣﺯ ﺮﻫ ﺭﺩ ﻪﮐ ﯽﺗﻮﺻ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻂﺒﺿ ﻩﻮﺤﻧ ﺎﺑ

.ﺖﺷﺍﺩ ﺪﻴﻫﺍﻮﺧ ﺍﺭ ﺍﺪﺻ ﺖﻴﻔﻴﮐ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ،ﺪﻴﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻦﻴﺑﺭﻭﺩ ﺯﺍ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ۴٠ ،ﯽﺗﻮﺻ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻂﺒﺿ ﻥﺎﻣﺯ ﺭﺩ ﺮﮔﺍ

ﺲﮑﻋ ﮏﻳ ﻪﺑ ﯽﺗﻮﺻ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻥﺩﻭﺰﻓﺍ

 

 

 

ﯽﺗﻮﺻ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻂﺒﺿ

.ﺪﻴﻫﺩ ﺭﺎﺸﻓ ﺍﺭ [m] ﻪﻤﮐﺩ ،یﺭﺍﺩﺮﺒﻤﻠﻴﻓ ﻭ یﺭﺍﺩﺮﺒﺴﮑﻋ ﺖﻟﺎﺣ ﺭﺩ

١

.ﺪﻴﻫﺩ ﺭﺎﺸﻓ ﺍﺭ [m] ﻪﻤﮐﺩ ،یﺭﺍﺩﺮﺒﻤﻠﻴﻓ ﻭ یﺭﺍﺩﺮﺒﺴﮑﻋ ﺖﻟﺎﺣ ﺭﺩ

١

.ﺪﻴﻨﮐ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺍﺭ ﻪﻈﻓﺎﺣ ￿ ﺍﺪﺻ ￿ ﺎﻫﺩﺮﮑﻠﻤﻋ

٢

.ﺪﻴﻨﮐ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺍﺭ ﻂﺒﺿ ￿ ﺍﺪﺻ ￿ ﺎﻫﺩﺮﮑﻠﻤﻋ

٢

.ﺪﻳﺮﻴﮕﺑ ﺲﮑﻋ ﻭ ﺪﻴﻨﮐ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺭﺩﺎﮐ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻩژﻮﺳ

٣

 

.ﺪﻴﻫﺩ ﺭﺎﺸﻓ ﻂﺒﺿ ﺖﻬﺟ ﺍﺭ [ﺮﺗﺎﺷ] ﻪﻤﮐﺩ

٣

.ﺩﻮﺷ ﯽﻣ ﺯﺎﻏﺁ ﯽﺗﻮﺻ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻂﺒﺿ ،ﺲﮑﻋ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺯﺍ ﺲﭘ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺪﻴﻨﮐ ﻂﺒﺿ (ﻪﻴﻧﺎﺛ ١٠ ﺮﺜﮐﺍﺪﺣ) ﻩﺎﺗﻮﮐ ﯽﺗﻮﺻ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﮏﻳ

۴

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺪﻴﻫﺩ ﺭﺎﺸﻓ ﺍﺭ [ﺮﺗﺎﺷ] ﻪﻤﮐﺩ ،ﯽﺗﻮﺻ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻂﺒﺿ ﻒﻗﻮﺗ ﺖﻬﺟ ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻒﻗﻮﺗ

 

 

ﺚﮑﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺪﻴﻫﺩ ﺭﺎﺸﻓ ﻂﺒﺿ ﻪﻣﺍﺩﺍ ﺎﻳ ﺚﮑﻣ یﺍﺮﺑ ﺍﺭ [o] ﻪﻤﮐﺩ

 

 

 

.ﺪﻴﻨﮐ ﻂﺒﺿ ﺖﻋﺎﺳ ١٠ ﺮﺜﮐﺍﺪﺣ ﻝﻮﻃ ﺎﺑ ﯽﺗﻮﺻ یﺎﻫ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﺪﻴﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ

 

.ﺪﻴﻫﺩ ﺭﺎﺸﻓ ﻒﻗﻮﺗ ﺖﻬﺟ ﺍﺭ [ﺮﺗﺎﺷ] ﻪﻤﮐﺩ
.ﺪﻴﻫﺩ ﺭﺎﺸﻓ ﻩﺭﺎﺑﻭﺩ ﺍﺭ [ﺮﺗﺎﺷ] ﻪﻤﮐﺩ ،ﺪﻳﺪﺟ ﯽﺗﻮﺻ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﮏﻳ ﻂﺒﺿ ﺖﻬﺟ ●
ﺭﺎﺸﻓ ﺍﺭ [m] ﻪﻤﮐﺩ ،یﺭﺍﺩﺮﺒﻤﻠﻴﻓ ﻭ یﺭﺍﺩﺮﺒﺴﮑﻋ ﻪﺑ ﺖﻟﺎﺣ ﺮﻴﻴﻐﺗ یﺍﺮﺑ
.ﺪﻴﻫﺩ

۴

۵

٣٣ ﻪﺘﻓﺮﺸﻴﭘ یﺎﻫﺩﺮﮑﻠﻤﻋ