BN68-06814L-00

Quick Setup Guide

OM46D-W OM55D-W OM75D-W

OM46D-K OM55D-K OM75D-K

-The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.

-Download the user manual from the website for further details. http://www.samsung.com/displaysolutions

-The OM**D-K model does not come with a BACK-COVER.

-Brightness Limit is set to On by default to the market in order to save energy.

To use maximum brightness, change Brightness Limit to Off and adjust the Backlight level.

MENU mSystem Eco Solution ENTER E
Checking the Components

(1)Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Batteries (Not available in some locations)

(5)Remote Control (6) Power cord (7) D-SUB cable (8) Holder-Ring (4EA) (9) External remote control sensor

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.

Components may differ in different locations.
External sensor KIT
1Light sensor

Automatically detects the intensity of ambient light around a selected display and adjusts the screen brightness.

2Remote Control SensorAim the remote control towards this spot on the LCD Display.

-Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

3Power indicatorTurns off in power-on mode and blinks green in power-saving mode.
OM46D OM55D

 

OM75D

 

 

 

1 2 3

Troubleshooting Guide
IssuesSolutions

 

 

The screen keeps switching on and off.

Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.

 

 

No Signal is displayed on the screen.Check that the product is connected correctly with a cable.

 

Check that the device connected to the product is powered on.

 

 

 

Specifications
Model NameOM46D-WOM55D-WOM75D-W

 

 

 

 

 

PanelSize

46 CLASS (45.9 inches / 116 cm)

55 CLASS (54.6 inches / 138 cm)

75 CLASS (74.5 inches / 189 cm)

 

 

 

 

Display area

1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)

1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)

1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)

 

 

 

 

 

 

Dimensions (W x H x D)1035.9 x 590.5 x 139 mm1227.4 x 698.2 x 139.5 mm1675.8 x 953.8 x 124.6 mm

 

 

 

 

Weight18.7 kg24.0 kg49.3 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Name

OM46D-KOM55D-KOM75D-K

 

 

 

 

 

Panel

Size

46 CLASS (45.9 inches / 116 cm)

55 CLASS (54.6 inches / 138 cm)

75 CLASS (74.5 inches / 189 cm)

 

 

 

 

Display area

1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)

1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)

1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)

 

 

 

 

 

 

Dimensions (W x H x D)

1035.9 x 620.5 x 142.9 mm1227.4 x 728.2 x 143.2 mm1675.8 x 983.8 x 123.1 mm

 

 

 

 

Weight

17.9 kg22.4 kg44.0 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontal30 – 81 kHz

 

 

 

Frequency

 

 

Synchronization

 

 

 

 

 

 

 

Vertical48 – 75 Hz

 

 

 

 

 

 

Frequency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimum1920 x 1080 @ 60 Hz

 

 

 

Resolution

 

 

Resolution

 

 

 

 

 

 

 

Maximum

1920 x 1080 @ 60 Hz

 

 

 

 

 

 

Resolution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power SupplyAC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz

 

Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.

 

 

 

 

 

 

 

OperatingTemperature : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

 

EnvironmentalHumidity : 10% – 80%, non-condensing

 

 

 

considerationsStorageTemperature : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)

 

 

 

 

Humidity : 5% – 95%, non-condensing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

-For information on Samsung’s environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Български
Кратко ръководство за инсталиране

-Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.

-Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.-Моделът OM**D-K няма ЗАДЕН КАПАК.

-Brightness Limit е с настройка On по подразбиране при пускане в продажба, за да се пести енергия.

За да използвате максималната яркост, променете Brightness Limit на Off и регулирайте нивото на Backlight.

MENU mSystem Eco Solution ENTER E

Проверка на компонентите

(1)Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство

(4)Батерии (не се предлага на някои места) (5) Дистанционно управление (6) Захранващ кабел (7) D-SUB кабел (8) Крепежен пръстен (4 бр.) (9) Външен сензор на дистанционно управление

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.

Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Външен сензор
1Сензор за светлина:

Автоматично открива интензитета на околната светлина за избран дисплей и регулира яркостта на екрана.

2Дистанционно управление сензорНасочвайте дистанционното управление към тази точка на LCD дисплея.

- Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

3Индикатор на захранването

Изключва се в режим на включено захранване и премигва в зелено в режим на енергоспестяване.

Свързване и използване на външно устройствоВижте описанията на предходната страница.-За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). *Екранирана усукана двойка.

-За да използвате стари и нови модели заедно, първо се свържете с търговеца, от когото е закупен продуктът, за да проверите дали са съвместими.

Свързване към MDC

За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането й направете справка в Help (Помощ). Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.

Ръководство за отстраняване на неизправности
ПроблемиРешения

 

 

Екранът непрекъснато

Проверете кабелната връзка между

продукта и компютъра и се уверете, се

се включва и изключва.

връзката е сигурна.

 

 

 

 

Проверете дали продуктът текущо е

На екрана се показвасвързан с кабел.
No Signal.Проверете дали устройството,

 

свързано към продукта е включено.

 

 

-Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.

-За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

-Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

-Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

-Model OM**D-K ne isporučuje se sa stražnjim poklopcem.

-Prema zadanim postavkama mogućnost Brightness Limit na proizvodima na tržištu postavljena je na On radi uštede energije. Da biste primijenili maksimalnu svjetlinu, promijenite Brightness Limit u Off i podesite razinu postavke Backlight.

MENU mSystem Eco Solution ENTER E

Provjera komponenti

(1)Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (5) Daljinski upravljač (6) Kabel za napajanje (7) D-SUB kabel (8) Prstenasti nosač (4 kom.) (9) Senzor za vanjski daljinski upravljač

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
Komplet vanjskog senzora
1Senzor svjetlosti

Automatski utvrđuje intenzitet svjetla u okolini odabranog zaslona i podešava svjetlinu zaslona.

2Senzor daljinskog upravljanjaUsmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.

-Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

3Indikator napajanjaNe svijetli kada je uređaj uključen, a treperi zeleno u načinu uštede energije.Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signalaPročitajte opise na prethodnoj stranici.

-Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). *Oklopljene upredene parice.

-Da biste zajedno koristili stare i nove modele, najprije se obratite zastupniku od kojeg ste kupili proizvod kako biste provjerili jesu li kompatibilni.

Povezivanje s MDC-om

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa.

MDC program dostupan je na web-mjestu.
Vodič za rješavanje problema
ProblemiRješenja

 

 

Zaslon se neprestano

Provjerite kabel koji povezuje proizvod i

računalo kako biste ustanovili je li dobro

uključuje i isključuje.
priključen.

 

 

 

 

Provjerite je li proizvod pravilno povezan

No Signal se prikazuje

pomoću kabela.
na zaslonu.Provjerite je li uređaj povezan s

 

proizvodom uključen.

 

 

-Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.

-Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

-Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

-Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

-Model OM**D-K je dodáván bez ZADNÍHO KRYTU.

-U položky Omezení jasu je z důvodu úspory energie standardně nastavena možnost Zapnuto.

Chcete-li používat maximální jas, změňte nastavení položky

Omezení jasu na Vyp. a upravte úroveň Podsvícení. MENU mSystém Eko řešení ENTER E

Kontrola příslušenství

(1)Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Baterie

(V některých zemích není k dispozici) (5) Dálkový ovladač (6) Napájecí šňůra (7) Kabel D-SUB (8) Přidržovací kroužek (4 ks) (9) Externí snímač dálkového ovládání

V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Sada externích snímačů
1Světelný snímač

Automaticky rozpoznává intenzitu světla v okolí zvoleného displeje a upraví jas obrazovky.

2Senzor dálkového ovládáníZaměřte dálkové ovládání na tento bod na displeji LCD.

-V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.

3Indikátor napájeníSlouží k vypnutí v zapnutém režimu a bliká zeleně v úsporném režimu.
Připojení a používání vstupních zařízení
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.-Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). *Stíněná kroucená dvojlinka.

-Chcete-li používat zároveň staré a nové modely, nejprve se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, abyste zjistili, zda jsou tato zařízení kompatibilní.

Připojení k aplikaci MDC

Podrobnosti o tom, jak používat program MDC, naleznete v nápovědě po dokončení instalace programu.

Program MDC je dostupný na webu.
Průvodce odstraňováním potíží
ProblémyŘešení

 

 

Obrazovka se stáleZkontrolujte propojení výrobku a
počítače kabelem a ujistěte se, že je
zapíná a vypíná.
kabel řádně připojen.

 

 

 

Na obrazovce seZkontrolujte, zda je výrobek řádně
připojen kabelem.
zobrazuje zpráva Bez

 

Zkontrolujte, zda je připojené zařízení

signálu.

 

zapnuté.

-Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.

-Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http:// www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

-Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

-Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.-OM**D-K-modellen leveres ikke med et BAGDÆKSEL.

-Brightness Limit er indstillet til On som standard til markedet for at spare energi.

Hvis du vil anvende den maksimale lysstyrke, skal du skifte

Brightness Limit til Off og justere Backlight-niveauet.MENU mSystem Eco Solution ENTER E

Kontrol med komponenterne

(1)Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Batterier (ikke til rådighed visse steder) (5) Fjernbetjening (6) Strømkabel (7) D-SUB- kabel (8) Holderring (4EA) (9) Ekstern sensor til fjernbetjening

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Eksternt sensorsæt
1Lyssensor

Detekterer automatisk intensiteten af lyset omkring en valgt skærm og justerer skærmens lysstyrke.

2FjernbetjeningssensorRet fjernbetjeningen mod dette punkt på LCD-skærmen.

-Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

3StrømindikatorSlukker i tændt tilstand og blinker grønt i strømsparetilstand.
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

-Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). *Afskærmet, parsnoet kabel.

-Hvis man vil bruge gamle og nye modeller sammen, skal kan først kontakte den forhandler, hvor man købte produktet, for at kontrollere, om modellerne er kompatible.

Tilslutning til MDC

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet.

MDC-programmet findes på webstedet.
Problemløsningsvejledning
ProblemerLøsninger

 

 

Skærmen bliver ved med

Kontroller kabelforbindelsen mellem
at tænde og slukke.produktet og pc'en, og sørg for, at
tilslutningen er sikker.

 

 

 

 

Kontroller, at produktet er tilsluttet
No Signal vises påkorrekt med et kabel.
skærmen.

Kontroller, at den enhed, der er sluttet til

 

produktet, er tændt.

 

 

-Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.

-Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_ corner.html

Connecting and Using a Source Device

 

 

 

 

 

 

 

 

Connecting to a PCConnecting to a Video Device

RGB IN

AV / COMPONENT IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO IN

AUDIO IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVI IN (MAGICINFO)

 

 

 

 

 

AV / COMPONENT IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connecting to an Audio SystemAUDIO OUTConnecting the LAN CableRJ45-Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. *Shielded Twist Pair.Connecting an External MonitorDP OUT (LOOPOUT)
Connecting to MDC

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme.

The MDC programme is available on the website.

RS232C IN

RS232C OUT

RS232C IN

RS232C OUT

RS232C IN

RJ45

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

-De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

-Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.-Het model OM**D-K wordt niet geleverd met achterpaneel.

-Brightness Limit is bij aankoop standaard ingesteld op On om energie te besparen.

Als u maximale helderheid wilt gebruiken, wijzigt u Brightness Limit in Off en past u het niveau van de Backlight aan.

MENU mSystem Eco Solution ENTER E

De componenten controleren

(1)Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Batterijen (Niet overal beschikbaar)

(5)Afstandsbediening (6) Netsnoer (7) D-SUB-kabel (8) Houderring (4x)

(9)Externe afstandsbedieningssensor

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.

De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
Eesti keel

Kiirjuhend

-Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.

-Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.-Mudelil OM**D-K ei ole TAGUMIST KATET.

-Suvandi Brightness Limit seadistuseks on turul vaikimisi On, et säästa energiat.

Maksimaalse heleduse kasutamiseks valige suvandi Brightness Limit seadeks Off ja kohandage suvandi Backlight taset.

MENU mSystem Eco Solution ENTER E

Komponentide kontrollimine

(1)Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades)

(3)Normatiivne juhend (4) Patareid (Pole saadaval osades piirkondades) (5) Kaugjuhtimine (6) Toitejuhe (7) D-SUB-kaabel

(8)Hoidiku rõngas (4 tk) (9) Väline kaugjuhtimisandur

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.

Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
Suomi

Pika-asetusopas

-Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

-Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.-Mallissa OM**D-K ei ole TAKAKANTTA.

-Kirkkausrajoitus -asetuksen markkinakohtaiseksi oletusasetukseksi on energian säästämiseksi asetettu Käytössä.

Jos haluat käyttää enimmäiskirkkautta, muuta Kirkkausrajoitus -asetukseksi Ei käytössä ja säädä Taustavalo-asetuksen tasoa.

MENU mJärjestelmä Ekoratkaisu ENTER E
Osien tarkistaminen
(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla)

(3)Säädösopas (4) Paristot (Ei saatavilla joillain alueilla) (5) Kaukosäädin

(6)Virtajohto (7) D-SUB-kaapeli (8) Pidikerengas (4 kpl.) (9) Ulkoinen etähallinta-anturi

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
Français

Guide de configuration rapide

-La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

-Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

-Le modèle OM**D-K n'est pas livré avec un CACHE ARRIÈRE.

-Le réglage Limiter la luminosité est défini sur Activé par défaut afin d'économiser l'énergie.

Pour utiliser la luminosité maximale, faites passer le réglage Limiter la luminosité à Arrêt et réglez le niveau de Rétroéclairage. MENU mSystème Solution Eco ENTER E

Vérification des composants

(1)Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Batteries (Non disponible dans certains pays) (5) Télécommande (6) Cordon d'alimentation (7) Câble D-SUB (8) Anneau de maintien (4EA)

(9)Capteur externe de télécommande

S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Les composants peuvent être différents suivant la région.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

 

 

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AUDIO IN

 

 

AUDIO IN

 

 

 

 

 

 

HDMI IN 1, HDMI IN 2

HDMI IN 1, HDMI IN 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP IN

-To use old and new models together, first contact the dealer the product was purchased from to check if they are compatible.

RJ45

RS232C OUT

RS232C IN

RS232C OUT

RS232C IN

Externe sensor
1Lichtsensor

Detecteert automatisch de intensiteit van het omgevingslicht rond een geselecteerd beeldscherm en past de helderheid van het scherm aan.

2Sensor van afstandsbedieningRicht de afstandsbediening op deze plek op het LCD- scherm.

-Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.

3Aan/uit-lampje

Gaat uit in de ingeschakelde stand en knippert groen in de energiebesparingsstand.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

-

Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).

-

*Shielded Twisted Pair.

Als u oude en nieuwe modellen samen wilt gebruiken, neemt

 

u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt

Välisanduri komplekt
1Valgussensor

Tuvastab automaatselt valitud kuvarit ümbritseva valguse tugevuse ning reguleerib ekraani heledust.

2Kaugjuhtimispuldi sensorSuunake kaugjuhtimispult LCD-kuvari sellele punktile.

-Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

3ToiteindikaatorLülitub välja toide sees režiimis ja vilgub roheliselt energiasäästurežiimis.
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

-

Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).

-

*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe.

Kui soovite kasutada koos uusi ja vanu mudeleid, võtke esmalt

 

ühendust toote edasimüüjaga, et kontrollida, kas mudelid

 

ühilduvad.
Ulkoinen anturi
1Valon tunnistin

Tunnistaa valitun näytön ympäristövalaistuksen voimakkuuden ja säätää näytön kirkkautta automaattisesti.

2Kaukosäätimen vastaanottosensoriSuuntaa kaukosäädin LCD-näytön tähän kohtaan.

-Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

3Virran merkkivaloSammuu käynnistystilassa ja vilkkuu vihreänä virransäästötilassa.
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

-

Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.

-

*Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).

Jotta voisit käyttää vanhoja ja uusia malleja yhdessä, ota ensin

 

yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tarkistaaksesi, ovatko mallit

 

yhteensopivia.
Kit de capteurs externe
1Capteur optique

Détecte automatiquement l'intensité de la lumière ambiante autour d'un écran déterminé et adapte la luminosité de l'affichage.

2Capteur de la télécommandeOrientez la télécommande en direction de ce point sur le Moniteur.

-Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.

3Indicateur d'alimentationS'éteint en mode sous tension et clignote en vert en mode économie d'énergie.
Connexion et utilisation d'un périphérique source
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

-Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. *Câble blindé à paire torsadée.

-Si vous souhaitez utiliser une combinaison de modèles anciens et récents, contactez d'abord le vendeur auquel vous avez acheté le produit pour vérifier si ces modèles sont compatibles.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Web site: http://www.samsung.com
CountryCustomer Care Centre

 

 

AUSTRIA0800-SAMSUNG (0800-7267864)

 

 

BELGIUM

02-201-24-18

 

 

BOSNIA

055 233 999

 

 

BULGARIA0800 111 31, Безплатна телефонна линия

 

 

CROATIA

072 726 786

 

 

CYPRUS8009 4000 only from landline, toll free

 

 

CZECH800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

 

 

 

DENMARK

70 70 19 70

 

 

EIRE

0818 717100

 

 

ESTONIA

800-7267

 

 

FINLAND

030-6227 515

 

 

FRANCE

01 48 63 00 00

 

 

Country

Customer Care Centre

 

 

 

0180 6 SAMSUNG bzw.
GERMANY

0180 6 7267864*

 

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

 

 

GREECE80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line

 

 

 

HUNGARY0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)

 

 

 

ITALIA800-SAMSUNG (800.7267864)

 

 

LATVIA

8000-7267

 

 

LITHUANIA

8-800-77777

 

 

LUXEMBURG

261 03 710

 

 

MONTENEGRO

020 405 888

 

 

NETHERLANDS

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

 

 

NORWAY

815 56480

 

 

Country

Customer Care Centre

 

 

 

801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
POLANDDedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*

 

 

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

 

 

PORTUGAL

808 20 7267

 

 

ROMANIA*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT

 

 

 

SERBIA

011 321 6899

 

 

SLOVAKIA0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

 

 

SLOVENIA080 697 267 (brezplačna številka)

 

 

SPAIN

0034902172678

 

 

SWEDEN0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)

 

 

SWITZERLAND

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

 

 

TURKEY

444 77 11

 

 

UK

0330 SAMSUNG (7267864)

 

 

aangeschaft om na te gaan of de modellen compatibel zijn.

Verbinden met MDC

Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma.

Het MDC-programma is beschikbaar op de website.
Problemen oplossen
ProblemenOplossingen

 

 

Het scherm wordt

Controleer de kabelverbinding tussen

constant in- en

de het product en de computer en zorg

uitgeschakeld.

ervoor dat de kabels goed zijn bevestigd.

 

 

No Signal wordtControleer of het product goed is
verbonden met een kabel.
weergegeven op het

 

Controleer of het apparaat dat op het

scherm.

 

product is aangesloten, is ingeschakeld.

-Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.

-Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Ühenduse loomine rakendusega MDC

Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker.

MDC programm on saadaval veebisaidil.
Tõrkeotsingu juhend
ProbleemidLahendused

 

 

Ekraan lülitub korduvalt

Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli

sisse ja välja.

ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.

 

 

 

Kontrollige, kas toode on kaabliga

Ekraanil kuvatakse teade

korralikult ühendatud.

No Signal.

Kontrollige, kas tootega ühendatud

 

seade on sisse lülitatud.

 

 

-See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.

-Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_ corner.html

Yhteyden muodostaminen MDC:hen
Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen.MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.
Vianmääritysopas
OngelmatRatkaisut

 

 

Näyttö menee itsestään

Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen

johdon kytkentä ja varmista, että johto

päälle ja pois päältä.
on kytketty tiukasti paikoilleen.

 

 

 

 

Tarkista, onko laitteen johto kytketty

Ei signaalia näkyyoikein.
näytöllä.

Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen

 

laitteen virta on päällä.

 

 

-Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.

-Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Connexion à MDC

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme.

Le programme MDC est disponible sur le site Web.
Guide de dépannage
Problèmes

Solutions

 

 

L'écran s'allume etVérifiez que le câble est connecté

s'éteint continuellement.

correctement entre l'appareil et l'ordinateur.

 

 

 

Vérifiez que l'appareil est connecté

Aucun signal s'affiche à

correctement à l'aide d'un câble.
l'écran.Assurez-vous que le périphérique

 

connecté à l'appareil est sous tension.

 

 

-Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l’utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.

-Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l’environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://www.samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_ corner.html