Exido 245-078 manual Introduktion, Sikkerhedsforanstaltninger, Almindelig brug af apparaterne

Models: 245-078

1 22
Download 22 pages 12.2 Kb
Page 2
Image 2
INTRODUKTION

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dine nye apparater, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager dem i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparaternes funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Almindelig brug af apparaterne

Forkert brug af apparaterne kan medføre personskade og skade på apparaterne.

Anvend kun apparaterne til det, de er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).

Elkedlen må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.

Elkedlen må kun bruges sammen med den medfølgende base.

Apparaterne er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparaterne må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge elkedlen.

Vær opmærksom på, at elkedlen stadig er varm et stykke tid efter, at du har slukket for den. Lad altid apparaterne køle helt af, før du stiller dem væk eller rengør dem.

Elkedlen eller ledningen til lysnettet må ikke nedsænkes i vand eller lignende.

Elkedlen må kun være tændt, når der er fyldt vand i den.

Vandstanden i elkedlen må ikke være under mærket "MIN" eller over mærket "MAX". Kontrollér vandstanden på elkedlens udvendige vandstandsmåler.

Når apparaterne er i brug, bør de holdes under konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når apparaterne anvendes.

Undgå at berøre apparaternes ydersider under og lige efter brug, da disse bliver varme. Hold kun ved håndtag og låg. Pas på den varme damp, når låget åbnes.

Rør aldrig ved elkedlen eller basen, hvis du har våde eller fugtige hænder.

Placering af apparaterne

Anbring altid apparaterne på et plant, tørt, stabilt og varmebestandigt underlag.

Anbring altid apparaterne bagest på køkkenbordet og i sikker afstand fra brændbare genstande såsom gardiner, duge eller lignende.

Apparaterne må ikke placeres eller opbevares i nærheden af andre varmekilder.

Apparaterne må ikke tildækkes.

Ledning, stik og stikkontakt

Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke elkedlen, hvis dette er tilfældet, eller hvis den har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.

Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring, eller når elkedlen ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.

Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og hold den væk fra varme genstande og åben ild.

Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over elkedlens ledning eller en eventuel forlængerledning.

Sørg for, at ledningen i basen placeres i et af de små indhak i basens kant, så basen står stabilt og ikke hviler på ledningen.

Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien.

OVERSIGT OVER APPARATERNES DELE

1.Tud

2.Filter (i tuden)

3.Låg

4.Åbningsknap

5.Vandstandsmåler m. tænd/sluk-indikator

6.Tænd/sluk-knap

7.Håndtag

FØR FØRSTE ANVENDELSE

Inden du anvender elkedlen første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør du koge den igennem tre gange, før den tages i brug. Følg anvisningerne i afsnittet ”Brug af elkedel” nedenfor.

BRUG AF ELKEDEL

1.Åbn låget (3) ved at trykke på åbningsknappen (4).

2.Hæld friskt koldt vand i apparatet. Apparatet skal som minimum indeholde vand op til minimummærket ("MIN") og må højst indeholde vand op til maksimummærket ("MAX") på apparatets vandstandsmåler (5).

3.Luk låget, og sørg for, at det klikker fast.

4.Anbring apparatet på basen (14) ved at stille det, så studsen på basen passer op i hullet i bunden af apparatet.

Page 2
Image 2
Exido 245-078 manual Introduktion, Sikkerhedsforanstaltninger, Almindelig brug af apparaterne, Placering af apparaterne