رد دننک یم ینابیتشپ Multiroom Link زا هک 2014 یاه لدم ماتم یارب تیلباق نیا :ینابیتشپ دروم تازیهتج•

.تسا سرتسد

.دریگ رارق ریثات تتح میسیب هکبش طیارش هب هتسب تسا نکمم ادص تیفیک•

عطق ثعاب یتح ای و هتشاذگ هکبش لاصتا رب یفنم ریثات تسا نکمم ،دنک تفا نامز تشذگ اب هکبش طیحم رگا•

.ددرگ نآ

دوخ هکبش هب لاصتاAA

.دنشاب هدش لصتم رتور کی هب دیاب تازیهتج ماتم1

1

تیلباق یاراد هک Soundbar کی ای و Multiroom میسیب یتوص یاه متسیس اب ناوت یم طقف ار Multiroom همانرب2

2

.درک هدافتسا تسا Multiroom Link

 

.دیتسه باه دقاف هک یتروص رد هکبش کی هب ندش لصتم

تنرتنیا

نویزیولت

Soundbar

یگناخ یامنیس متسیس

میسیب رتور

یتوص متسیس

 

 

 

Multiroom - میسیب

کسید هدننک شخپ

Link Mate

Blu-ray

 

دنمشوه یاه هلیسو

)iOS ای Android(

.دیزاس رارقرب رت ناسآ ار لاصتا دیناوت یم باه تنشاد تروص رد•

.دییانم عوجر هطوبرم هاگتسد یامنهار هچرتفد هب ،دینک لصتم باه کی هب دیهاوخ یم رگا

2