قاتا نیدنچ رد اه هاگتسد زا یگناخ یامنیس متسیس یادص هب نداد شوگ

میسیب یتوص متسیس کی ای ،Soundbar کی ،رگید یگناخ یامنیس متسیس کی زا ار دوخ یگناخ یامنیس متسیس یادص امش•

.دینک شوگ Multiroom

یگناخ یامنیس متسیس یونم ای Multiroom همانرب زا دیناوت یم یگناخ یامنیس متسیس Multiroom یادص ندرک میظنت یارب•

.دینک هجوت ریز یاه لمعلاروتسد هب .دینک هدافتسا دوخ

یگناخ یامنیس متسیس

Soundbar

یگناخ یامنیس متسیس

میسیب رتور

یتوص متسیس

Multiroom - میسیب

Multiroom همانرب زا هدافتسا اب یگناخ یامنیس متسیس Multiroom یادص ندرک میظنت` `

Source

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiroom Audio 1

[Samsung] M* 1

 

[Samsung] M* 1

 

 

Wi-Fi

 

 

 

 

 

 

 

Listen to stored music from other

 

 

 

 

 

 

devices and online streams.

 

No Music

 

No Music

 

No Music

 

 

 

 

[HTS]Model Name 1

 

 

 

 

 

 

 

[HTS]Model Name 2

 

 

 

 

 

 

Source

Surround

Group

Source

Surround

Group

Source

Surround

Group

 

TV soundbar

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluetooth

 

[Samsung] Soundbar 2

[Samsung] Soundbar 1

[Samsung] Soundbar 1

 

AUX

 

 

 

 

 

 

 

No Music

OK

No Music

 

No Music

 

Cancel

 

 

 

 

 

 

Source

Surround

Group

Source

Surround

Group

Source

Surround

Group

یگناخ یامنیس متسیس یونم زا هدافتسا اب یگناخ یامنیس متسیس Multiroom یادص ندرک میظنت` ` Multiroom Link وگدنلب تامیظنت ادص تامیظنت•

Multiroom

Multiroom Link

Multiroom

 

Multiroom Link

Multiroom

 

Multiroom Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Samsung]

[Samsung]

هدافتسا

[Samsung]

[Samsung]

[Samsung]

Soundbar 1

Soundbar 2

دوشن هدافتسا

Soundbar 1

Soundbar 1

Soundbar 2

6