یدنب هورگAA

دینک شوگ هباشم ییادص هب هاگتسد ره رد دیناوت یم هورگ کی رد اه هلیسو نداد رارق اب

.دینک شوگ هلیسو نیدنچ رد ار یهباشم یاهادص ای یقیسوم دیناوت یم یدنب هورگ تیلباق اب•

 

یگناخ یامنیس متسیس

Soundbar

هباشم یادص

- میسیب یتوص متسیس

Multiroom

Multiroom همانرب اب یدنب هورگ ندرک میظنت` `

MultirooomAudio11++[Samsung]]

No Music

Multiroom Audio 1

Soundbar 1

Soundbar 2

Source Edit Ungroup

Group

Multiroom Audio 1

To create a new group. Choose some speakers. choose some speakers.

SelectNo MusicAll

Multiroom Audio 1

No Music

Source Surround Group [Samsung] Soundbar 1

[Samsung] Soundbar 2

[Samsung] Soundbar 1

[Samsung] Soundbar 1

CancelNo Music Done

Source Surround Group

Multiroom Audio 1

No Music

Source Surround Group

[Samsung] Soundbar 1

No Music

Source Surround Group

دناروس تلاح اب هسیاقم رد Multiroom تلاحAA

حیضوت

دناروس تلاح

Multiroom تلاح

 

 

رارق اضف کی رد Multiroom یوگدنلب یدادعت

نیدنچ زا ازجم یاضف ره رد دیناوت یم امش

صخشم دربراک

 

.دینک شوگ دناروس یادص هب و هداد

.دینک شوگ هباشم ییادص هب وگدنلب

هدش

 

فلتخم یاهاضف ای اه قاتا رد هاگتسد نیدنچ اب

و ادص هب تبسن تسا نکمم هاگتسد ره یادص

اه تیدودحم

 

.تسین هدافتسا لباق

یم شخپ ار یلصا همانرب هک یهاگتسد ریوصت

 

 

.دشاب هتشاد ریخات دنک

 

4