قاتا نیدنچ رد اه هاگتسد زا Blu-ray هدننک شخپ یادص هب نداد شوگ

Multiroom میسیب یتوص متسیس ای Soundbar ،یگناخ یامنیس متسیس کی قیرط زا ار دوخ Blu-ray یادص دیناوت یم امش•

.دینک شوگ

هدافتسا دوخ Blu-ray هدننک شخپ یونم ای Multiroom همانرب زا دیناوت یم Blu-ray هاگتسد Multiroom یادص ندرک میظنت یارب•

.دینک هجوت ریز یاه لمعلاروتسد هب .دینک

یگناخ یامنیس متسیس

Soundbar

Blu-ray کسید هدننک شخپ

میسیب رتور

یتوص متسیس

Multiroom - میسیب

Multiroom همانرب زا هدافتسا اب Blu-ray هاگتسد Multiroom یادص ندرک میظنت` `

Source

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiroom Audio 1

[Samsung] M* 1

 

[Samsung] M* 1

 

 

Wi-Fi

 

 

 

 

 

 

 

Listen to stored music from other

 

 

 

 

 

 

devices and online streams.

 

No Music

 

No Music

 

No Music

 

 

 

 

[BD]Model Name 1

 

 

 

 

 

 

 

 

[BD]Model Name 2

 

 

 

 

 

 

 

Source

Surround

Group

Source

Surround

Group

Source

Surround

Group

 

TV soundbar

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluetooth

 

[Samsung] Soundbar 2

[Samsung] Soundbar 1

[Samsung] Soundbar 1

 

AUX

 

 

 

 

 

 

 

No Music

OK

No Music

 

No Music

 

Cancel

 

 

 

 

 

 

Source

Surround

Group

Source

Surround

Group

Source

Surround

Group

Blu-ray هدننک شخپ یونم زا هدافتسا اب Blu-ray هاگتسد Multiroom یادص ندرک میظنت` ` Multiroom Link وگدنلب تامیظنت ادص تامیظنت•

Multiroom

Multiroom Link

Multiroom

Multiroom Link

Multiroom

Multiroom Link

[Samsung]

[Samsung]

هدافتسا

[Samsung]

[Samsung]

[Samsung]

Soundbar 1

Soundbar 2

دوشن هدافتسا

Soundbar 1

Soundbar 1

Soundbar 2

 

 

 

 

 

7