.دیتسه باه یاراد هک یتروص رد هکبش کی هب ندش لصتم

تنرتنیا

نویزیولت

Soundbar

یگناخ یامنیس متسیس

میسیب رتور

باه

یتوص متسیس

 

 

 

 

 

Multiroom - میسیب

کسید هدننک شخپ

Link Mate

Blu-ray

 

دنمشوه یاه هلیسو

)iOS ای Android(

.دیزاس رارقرب رت ناسآ ار لاصتا دیناوت یم باه تنشاد تروص رد•

.دییانم عوجر هطوبرم هاگتسد یامنهار هچرتفد هب ،دینک لصتم باه کی هب دیهاوخ یم رگا

.دنشابن دوجوم یحاون و اهروشک ماتم رد تسا نکمم اه باه• یرادیرخ انجآ زا ار دوخ Multiroom میسیب یتوص متسیس هک یهاگشورف اب ًافطل ،باه کی دیرخ هب لیاتم تروص رد

.دییانم لصاح ساتم Samsung نایرتشم تامدخ زکرم اب ای و دییانم هعجارم اهنآ هب ای هتفرگ ساتم دیا هدرک

3