SM-A320F/DS

SM-A520F/DS

SM-A720F/DS

ربراک یامنهار هچرتفد

Farsi. 02/2017. Rev.1.2

www.samsung.com