لاصتا اه 02

اه لاصتا

AV هاگتسد کی هب ندرک لصو)1080p رثکادح ات( HD یلاصتا :HDMI/DVI ای HDMI لباک زا هدافتسا

STB هراوهام هدنریگ ،لباک هبعج ،)یبناج هبعج( HD STB هراوهام هدنریگ ،HD لباک هبعج ،Blu-ray شخپ هاگتسد ،DVD :دوجوم یاه هاگتسد

RW

زمرق ديفس

DVD / شخپ هاگتسد

DVD / Blu-ray شخپ هاگتسد

Blu-ray

 

 

HDMI OUT

DVI OUT

AUDIO OUT

 

 

R-AUDIO-L

HDMI IN 1(DVI), 2(ARC), 3, 4, PC/DVI AUDIO IN%%

.دینک لصتم لاتیجید هاگتسد هب HDMI لباک کی زا هدافتسا اب ،ادص و ریوصت رتهب تیفیک یاربx x

.درادن یزاین یتوص لباک هب و هدرک ینابیتشپ لاتیجید یتوص و یریوصت یاه لانگیس زا HDMI لباک کیx x

.دینک هدافتسا یتوص یاه لباک و HDMI/DVI زا ،دنک یمن ینابیتشپ HDMI یجورخ زا هک یلاتیجید هاگتسد هب نویزیولت لاصتا یارب– –

تسا نکمم ریوصت ،دشاب هدش لصتم نویزیولت هب دنک یم هدافتسا HDMI تلاح رت یمیدق شیاریو زا هک یجراخ هاگتسد کی رگاx x هاگتسد هدنزاس زا ،داتفا یقافتا نینچ رگا .دنکن راک تسا نکمم ادص ای )دوش هداد شیامن لاصاً رگا( دوشن هداد شیامن یداع روط هب

.دینک تساوخرد اقترا یارب ،هتشذگ نآ فرصم خیرات رگا و دینک لاوس HDMI شیاریو دروم رد یجراخ

.دینک هدافتسا رتمک ای رتم یلیم 14 تماخض هب HDMI لباک زا ًامتحx x

یاطخ بجوم ای دوشن هداد شیامن تسا نکمم ریوصت ،تروصنیاریغ رد .دینک یرادیرخ ار هدش نیمضت HDMI لباک کی ًامتحx x

.دوش لاصتا

یمن ینابیتشپ HDMI قیرط زا تنرتیا درکلمع زا لوصحم نیا .دوش یم هیصوت دراد تنرتیا هک یلباک ای تعرسرپ HDMI لباک کیx x

.دنک

دینک هجوت .دنک یم ینابیتشپ HDMI لباک قیرط زا (Audio Return Channel) ARC و یدعب 3 یاهدرکلمع زا لوصحم نیاx x

.دوش یم ینابیتشپ HDMI IN 2(ARC) هاگرد طسوت اهنت ARC درکلمع هک

تلاح ،تروص نیا رد .دنشاب هدش لاعفریغ تسا نکمم Internet@TV لیبق زا اهدرکلمع یضعب ،تسا نشور 3D راکدوخ هدهاشم رگا– –

.دینک شوماخ ار 3D ای 3D راکدوخ هدهاشم

ناوت یم یماگنه اهنت ار درکلمع نیا .دنک یم ریذپ ناکما HDMI IN 2(ARC) قیرط زا ار لاتیجید یادص شخپ ARC درکلمعx x

.دنک یم ینابیتشپ ARC درکلمع زا هک دشاب هدش لصتم یئادص هدنریگ هب نویزیولت هک درک لاعف

11 يسراف

[UC9000]BN68-03034D-01Fer.indb 11

 

 

2010-05-31 �� 3:39:25