عورش هب راک 01
لرتنك لنپ هدهاشم

.دشاب توافتم تسا نكمم لدم هب يگتسب لوصحم لكش و گنر%%

یدعب 3 هدنتسرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ندوب نشور رگناشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رود هار زا لرتنك روسنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهوگدنلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهوگدنلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هب دوخ یدوخ هب یسمل دپ .دینزب هبرض هتسهآ دراد رارق هیاپ ریز و طسو رد هک LED یسمل دپ هب ،LED یسمل دپ طسوت نویزیولت لرتنک یارب%% دزغل یم لخاد هب هبترم ود ،دوشن هدافتسا LED یسمل دپ زا ینیعم تدم یارب رگا دزغل یم نوریب

.دوش یم لاسرا یدعب 3 لانگیس هک دنز یم کمشچ ینامز اهنت یدعب 3 هدنتسرف رد LED

یدعب 3 هدنتسرف

 

.دوش يم نشور راكب هدامآ تلاح رد و دوش يم شوماخ و هدز كمشچ تسا نشور هكيماگنه

ندوب نشور رگناشن

 

.ديريگب نويزيولت يور رب هطقن نيا فرط هب ار رود هار زا لرتنك

رود هار زا لرتنك روسنس

 

زا هك دينك هدافتسا يروطنامه همكد نيا زا هحفص يور يونم رد .دنز یم خرچ دوجوم يدورو عبانم همه نيب

SOURCEE

 

.دينك يم هدافتسا رود هار زا لرتنك رد ENTEREهمكد

 

 

یم شیامن ار امش نویزیولت یاه یگژیو زا OSD (On Screen Display) ،هحفص یور یونم کی

MENUm

 

.دهد

 

 

ياه همکد زا هک دينک هدافتسا يروطنامه yياه همکد زا ،OSD رد .دنک یم میظنت ار ادص یدنلب

y

 

.دينک يم هدافتسا رود هار زا لرتنک رد ► و ◄

 

 

ياه همکد زا هک دينک هدافتسا يروطنامه zياه همکد زا ،OSD رد .دنک یم ضوع ار اه لاناک

z

 

.دينک يم هدافتسا رود هار زا لرتنک رد ▲ و ▼

 

 

.دنک يم شوماخ ای نشور ار نويزيولت

)نشور( P

 

 

 

 

راکب هدامآ تلاح

قرب یمک رادقم زونه ،هدش شوماخ چیوس هکیماگنه یتح .)ديور يم يصخرم هب هكينامز لاثم يارب( ديراذگن راكب هدامآ تلاح رد ينلاوط تدم يارب ار نویزیولت

.دیشکب ار قرب میس هک تسنیا راک نیرتهب .دوش یم فرصم

5يسراف

[UC9000]BN68-03034D-01Fer.indb 5

 

 

2010-05-31 �� 3:39:21