ریوصت یونم

هدش میظنت لبق زا ريوصت تلاح رييغت¦ ¦ tتلاح

 

.دینک باختنا ار رظن دروم ریوصت عون

P.MODE

.تسا بسانم رونرپ قاتا کی یارب :ايوپ

.تسا بسانم یداع طیحم یارب :درادناتسا

 

.تسا بسانم مشچ یگتسخ شهاک یارب :یعیبط

 

.تسین دوجوم رتویپماک تلاح رد یعیبط% %

 

 

کیرات قاتا رد ییامنیس یاه ملیف یاشامت یارب :ييامنيس

 

.تسا بسانم

 

ریوصت تامیظنت رییغت¦ ¦

/گنر / حوضو / ییانشور / یگدنشخرد / هنیمز رون )G/R( گنر حیحصت

.دراد ریوصت تیفیک لرتنک یارب میظنت شنیزگ نیدنچ امش نویزیولت

رکذت%%

درکلمع ،لاپ متسیس گولانآ AV ،نویزیولت یاه تلاح ردx x

.تسین دوجوم )G/R( گنر حیحصت

ویگدنشخرد ،هنیمززون ديناوت يم طقف ،رتويپماك تلاح ردx x

.ديهد رييغت ار ییانشور

نویزیولت هب هک یجراخ هاگتسد ره یارب ناوت یم ار تامیظنتx x

.درک هریخذو میظنت هدش لصو

یداصتقا یاه لح هار¦ ¦

ییوج هفرص راکهار

شوماخ ریوصت / دایز / طسوتم / مک / شوماخ( یژرنا ییوج هفرصيم ميظنت ار نويزيولت ييانشور يگژيو نيا : t)راکدوخ /

باختنا ار شوماخ ریوصت رگا .دنك اديپ شهاك ورين فرصم ات دنك

.دنام یم یقاب نشور ادص یلو ،دوش یم شوماخ شیامن هحفص ،دینک ادص همکد زا ریغ هب ار یا همکد ره ،شیامن هحفص ندرک نشور یارب

.دیهد راشف

رد ییوج هفرص دوبهب یارب :)نشور / شوماخ( ییوج هفرص رگ سحراکدوخ روط هب قاتا رد دوجوم رون اب ریوصت تامیظنت ؛ورین فرصم

.دنوش یم گنهامه

شوماخ ییوج هفرص رگ سح ،دینک میظنت ار هنیمز رون رگا% %

.دش دهاوخ

[UC9000]BN68-03034D-01Fer.indb 16

یلصا یاه یگژیو

روط هب هک دینک میظنت یروط ار هاوخلد لاناک دیناوت یم :رمیات یاشامت

یارب ار ینونک تقو ادتبا .دوش هداد شیامن هدش ورزر عقوم رد راکدوخ

 

.دینک میظنت درکلمع نیا زا هدافتسا

 

ياهلاناك همانرب هرامش ات دهد يم ناکما امش هب دركلمع نيا :ندرک بترم

کيتاموتا هريخذ زا هدافتسا زا دعب درکلمع نيا .ديهد رييغت ار هدش هريخذ

 

.دشاب مزلا تسا نکمم

 

فذح ديهاوخ يم هك يياه لاناك شيامن يارب ار لاناك ديناوت يم :فذح

.دينك

 

ار اه لاناک همه ،لاناک تیریدم رد :اهباختنا همه فذح / همه باختنا

.دینک فذح ار اه لاناک همه باختنا ای دینک باختنا

 

هدش یدنب نامز

)لاناک تیریدم رد(

رییغت ،دینک هدهاشم ار دیا هدرک ورزر اشامت یارب هک یا همانرب دیناوت یم

.دینک فذح ای دیهد

رییغت دیا هدرک ورزر ندرک اشامت یارب هک ار یا همانرب :تاعلاطا رییغت

.دیهد

 

هدرک ورزر ندرک اشامت یارب هک ار یا همانرب :اه یزیر همانرب وغل

.دینک وغل دیا

 

شیامن دیا هدرک ورزر ندرک اشامت یارب هک ار یا همانرب :تاعلاطا

).ديهد رييغت ار هدش ورزر همانرب تاعلاطا ديناوت يم نينچمه( .دیهد

 

ار هدش ورزر ياه همانرب همه : اهباختنا همه فذح / همه باختنا

.دينك ييادز باختنا اي دينك باختنا

 

لاناک تسرهف

.دینک اشامت ار هدش وجتسج یاه لاناک همه دیناوت یم

CHLIST

قیقد میظنت

قيقد ميظنت یتسد روطب ار لاناک ،تسا هدش فيرحت ايو فيعض لانگيس رگا

.دينک

.دنا هدش هدز تملاع ”*“ کراتس کی اب هدش قیقد میظنت یاه لاناک%%

.دینک باختنا ار ددجم میظنت ،قیقد میظنت ددجم میظنت یارب%%

يسراف 16

2010-05-31 �� 3:39:28