تاعلاطا ریاس

نیوانع تسرهف

 

ع

39

اه سکع

3

تملاع

40

ناونع

53

يباي بيع

 

ف

27

سناکرف

38

ملیف یاه تمرف

2

بصن یاضف

13

عبنم تسرهف

37

اه ملیف

 

ق

27

لآ هدیا کیکفت تردق

15

دوش لفق

 

ک

15

هاوخلد لاناک

24

دوش ضوع دک

6

رود هار زا لرتنک

 

گ

41

ندنادرگ

18

مرگ

44

هدنريگ

 

م

14

یبایریسم

57

تاصخشم

25

يدولم

14

لاناك يونم

39

يقيسوم

41

نتم یقیسوم

 

ن

5

ندوب نشور رگناشن

52

راويد يور بصن

39

دیلاسا شیامن

 

و

13

یتوص هاگتسد هب ندرک لصو

27

رتويپماک هب ندرک لصو

10

شخپ و لصو

16

حوضو

15

اه لاناک شیاریو

13

مان شیاریو

 

ج

12

ءزج

55

زاوج

 

ح

5

راکب هدامآ تلاح

41

رارکت تلاح

17

RGB طقف تلاح

18

مليف تلاح

16

ییوج هفرص رگ سح

 

خ

23

شوماخ

25

یبای بیع دوخ

 

د

35 ,26

USB ويارد

17

ايوپ يگدنشخرد

 

ر

47

روبع زمر

17

تسوپ گنر

23

نشور

16

ییانشور

 

ز

24

نابز

 

س

23

تعاس

42 ,13

يگناخ يامنيس

 

ش

25

ونم تيفافش

 

ص

23

راکدوخ يادص

16

يژرنا ييوج هفرص

 

ض

44

طبض

 

A

49

AllShare

42

Anynet+

D

42,13 DIGITAL AUDIO OUT

41

DivX® VOD

27

D-sub

Ι - H

42 ,11HDMI

46Internet@TV

 

V

12

VCR

 

آ

3

رازبا

28

هكبش لاصتا

25

رازفا مرن یاقترا

22

رزیلااوکا

16

همه باختنا

41 ,18

ریوصت هزادنا

 

ب

7 ,6

اه یرتاب

22

تسار/پچ سنلااب

23

نویزیولت یوگدنلب

5

ادص یدنلب

 

پ

35

هناسر شخپ

16

ایوپ

 

ت

24

رميات

23

باوخ رمیات

22

تیوقت

40

هداس یاشامت

18

گنر ليامت

17

هایس نت

22

راکدوخ میظنت

16

قیقد میظنت

17

یدیفس میظنت

29

هکبش تامیظنت

يسراف 58

[UC9000]BN68-03034D-01Fer.indb 58

 

 

2010-05-31 �� 3:39:58